18 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30718

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kamu yönetimi: Devlet tarafından planlanıp uygulanan tüm kamu hizmetlerini ve bunların icrasını, bu hizmetleri icra eden teşkilatı ve bu ikisini konu edinen akademik çalışma alanını,

c) Kamu politikası: Devlet tarafından planlanan, yapma veya yapmama biçiminde ortaya çıkan etkinliklerin tamamını,

ç) Kamu politikası analizi: Devlet tarafından herhangi bir toplumsal sorunun tespiti, sorunun formülasyonu, soruna getirilen çözüm önerileri, öneriler yelpazesi içinden seçilen alternatifleri, bu alternatiflerin uygulanışı ve uygulamanın değerlendirilmesi aşamalarının bilimsel yöntemlerle incelenip çözümlenmesini,

d) Merkez (KAMU-MER): Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kamu yönetimi disiplinine, kamu yönetimine ve kamu politikalarına dair siyasal, tarihsel, toplumsal, hukuksal, iktisadi, mali ve diğer boyutlar açısından bilimsel araştırma ve çözümlemeler yapmak, yaptırmak veya yapım sürecine dahil olmak; kamu yönetimi ve politikaları ile ilgili analizleri raporlamak ve yayımlamak; kamu yönetimi ve politikaları ile ilgili bilimsel faaliyetler yürütmek, uygun içerikli raporları politika aktörleriyle paylaşmak, politika yapım süreçlerine dair bilimsel önerilerde bulunmak; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili akademisyen, yönetici ve öğrencilerin çalışmalarına ve eğitimlerine katkı sunacak araştırma ve uygulamalar yapmak veya yaptırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir:

a) Kamu yönetimi ve politikaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, araştırma, proje, konferans, çalıştay, seminer gibi bilimsel etkinlikler veya alanı tanıtıcı faaliyetler düzenlemek veya düzenlenmesine yardımcı olmak; bu tür faaliyetlerin desteklenmesi, duyurulması, yayımlanması ve arşivlenmesi gibi süreçleri imkân dâhilinde organize etmek.

b) Merkezi yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının, üst kurulların, bölge kalkınma ajanslarının ve ilgili diğer birimlerin teşkilatlanmalarını ve teşkilatlarındaki dönüşümü, hizmet alanlarındaki kamu politikalarını iktisadi, mali, siyasal, toplumsal, hukuksal, tarihsel, örgütsel ve diğer boyutlarıyla çözümlemek; ilgili konularda yayın çıkarmak, araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek.

c) Kamu yönetimi ve politikaları alanında kitap, dergi, makale, broşür gibi basılı materyal üretmek; ilgili alandaki bilimsel faaliyetleri, yayınları ve gelişmeleri takip etmek, bunları basılı araçlarla veya internet aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak.

ç) Kamu politikalarına dair yaptığı değerlendirme ve analizleri, hazırladığı raporları ve elde ettiği verileri ilgili kurum ve politika aktörleri ile paylaşmak.

d) İlgili alanlarda politika yapım sürecine re’sen veya kurumların talebiyle akademik görüş veya destek vermek üzere katılmak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programları hazırlamak; öğrencilere, akademisyenlere, kamu yöneticilerine, kamu politikası aktörlerine ve ilgili kesimlere, kamu yönetimi ve kamu politikası alanlarına dair bilgilendirme yapmak, eğitimler vermek, sertifika programları düzenlemek.

f) Kamu yöneticileri, politika aktörleri ve yurttaşlar için kamu politikalarında şeffaflık ve katılımla ilgili farkındalık yaratarak demokratik bir yönetimin geliştirilmesine yardımcı olmak.

g) Kamu yönetimi uygulayıcıları ile kamu yönetimi alanında çalışan akademisyenleri ve kamu yönetimi ile ilgilenen öğrencileri, eğitim etkinlikleri veya sosyal etkinliklerde buluşturmak.

ğ) Demokratik ve katılımcı bir yönetim geliştirmek için il yönetimi, üniversite, yerel yönetimler, öğrenciler ile kamu yönetimi ve politikalarının diğer aktörleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeye dönük etkinlikler düzenlemek.

h) Merkezin faaliyette bulunabileceği alanlarda mevzuat çerçevesinde danışmanlık yapmak ve projeler yürütmek.

ı) Siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile kamu yönetimi ve politikaları ile yakından ilişkili olan bölüm öğrencilerinin ve ilgili diğer öğrencilerin, uygulamadaki deneyim ve sorunları incelemelerini sağlamak.

i) Öğrencilerin kamu yönetimi alanında pratik bilgiler edinmeleri için staj olanakları sağlamaya çalışmak ve bu hususta kamu yöneticilerinin katılacağı eğitim programları, seminerler veya konferanslar düzenlemek.

j) Kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve öğrencilerin temasını güçlendirmek amacıyla eğitim odaklı ziyaret ve davet gibi etkinlikler düzenlemek.

k)Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili birim, bölüm ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

l) Merkezin amacıyla ilgili diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; kamu yönetimi ve politikaları konusunda bilimsel çalışma ve yayınları bulunan Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün izinli olduğu zamanlarda ona vekâlet ederler. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve üyeler olmak üzere en fazla beş kişiden oluşur. Üyeler, kamu yönetimi ve politikaları alanlarında çalışmaları bulunan, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Görevden ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile en az dört ayda bir Müdür başkanlığında toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına bir yılda iki defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliğine, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla son verilir.

(5) Üyeliği sona eren üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(6) Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) Çalışma grupları ve komisyonlar kurmak.

d) İlgili düzenlemelerle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok onbeş kişiden oluşur.

(2) Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Üyeliği sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.

(4) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak yılın son üç ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(5) Müdürün görevi sona erdiğinde Danışma Kurulu üyelerinin görevi sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirme, dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmak.

b) Müdür tarafından talep edildiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal veya uluslararası akademik kurumlar ile imkân dâhilinde temas sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin taşınır defterine kaydedilerek kullanıma tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.