18 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30718

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; temiz enerji kullanan elektrikli araçlar ve dijital dönüşüm (Endüstri 4.0) kapsamındaki teknolojilerin üzerinde akademik çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki sistemlerin modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleşmesi için araştırma geliştirme çalışmaları yaparak yerli elektrikli araç üretimine katkı sağlamak ve endüstrinin üretime yönelik uygulamalarında etkili çözümler sağlamak; böylece, otomotiv sanayi başta olmak üzere Türk endüstrisinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmek ve elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Temiz ve ucuz enerji tüketen elektrikli araç teknolojileri ile akıllı fabrika teknolojileri üzerinde akademik çalışmalar yapmak.

b) Elektrikli araçlar, hibrit araçlar, akıllı otonom araçlar, insansız kara ve hava araçları, endüstriyel ve insansı robotlar gibi mekatronik sistemlerin modellenmesi, kontrolü, simülasyonu, tasarımı ve uygulaması için araştırma geliştirme çalışmaları yapmak.

c) Elektrikli araçlarda kritik (sürücü, motor, batarya teknolojileri, elektronik kontrol ünitesi ve benzeri) ve diğer elektronik, mekanik, kimyasal ve benzeri bileşenler üzerinde araştırma geliştirme çalışmaları yapmak.

ç) Dijital dönüşüm kapsamında bulunan akıllı fabrika teknolojileri, akıllı robotlar, yapay zekâ/öğrenen sistemler, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, algılama sistemleri, bilgisayarla görme gibi konularda çalışmalar yapmak.

d) Dijital dönüşüm ile ilgili elde edilmiş birikimi ve kültürü sanayi kuruluşlarına aktarmak.

e) Dijital dönüşüm teknolojilerinin yoğun kullanıldığı sektörlerle işbirliği gerçekleştirmek ve projeler yapmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve diğer bilimsel etkinliklere katılarak çalışmaların paylaşılmasını sağlamak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, çalıştay, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri programlar düzenlemek.

h) Merkezin amacına uygun konularda geleceğin teknolojilerine yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, trendleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.

ı) Merkezin amacına uygun faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası kamu, özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, araştırma ve prototip geliştirme projeleri hazırlamak ve bu projelerin takibini yaparak uygulanabilmesini sağlamak.

i) Merkezin amacına uygun ileri düzeyde araştırma geliştirme laboratuvarları kurmak.

j) Merkezin amacına uygun konularda lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) çalışmalarını teşvik etmek, program açılmasına yönelik Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği yapmak.

k) Elektrikli araçlar ve dijital dönüşüm ile ilgili konularda sanayi temsilcileri ile işbirliği yapmak; sanayi kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısına, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden uygun gördüğü birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi, bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve ilgili toplantılara başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Uygulanan çalışma programlarına ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Araştırma çalışmalarını yapacak proje personelini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak.

f) Merkeze bağlı çalışma programlarını hazırlamak; bu kapsamda proje ekibi, araştırma grupları oluşturmak üzere Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri; plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Gerekli gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve uygun şekilde kullanılması için girişimlerde bulunmak.

i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.

j) Merkeze ait personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üye/üyeler, Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanlarından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden atanabilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.

(3) Üst üste iki kez veya toplamda üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

ç) Merkezin bünyesinde bilimsel çalışmalar için gerek duyulan çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Müdür tarafından sunulan yıllık faaliyet raporu ve yıllık bütçe önerilerini görüşmek ve Rektörün onayına sunmak.

e) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere toplanır. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üniversite içinden veya istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları tavsiye niteliği taşır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek; yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili sorunların tespitine yardımcı olmak ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek.

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

ç) Merkezin bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak; işbirliği olanakları sağlamak.

İnceleme birimleri ve çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Merkezde; bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar ve öngörülen faaliyetler kapsamında Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile araştırma, inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim, yayın konularında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya çalışma grupları kurulur. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.