17 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30717

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Koç Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine ve 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AK: Koç Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Akademik danışman: Ders, tez/proje danışmanı ile tez/proje konusu seçiminde öğrenciye yardımcı olmak üzere atanan öğretim elemanını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik Dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi,

e) Bütünleşik doktora: Doktora programına lisans derecesi ile kayıt yapılmasını,

f) Danışman: Ders, tez veya proje danışmanı ile tez veya proje konusu seçiminde öğrenciye yardımcı olmak üzere atanan öğretim elemanını,

g) Doktora: Öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin ilgili bilim alanında uzmanlaşıp yapacağı araştırmanın sonuçlarını ortaya koymasını amaçlayan lisansüstü eğitim-öğretimi,

ğ) EK: Koç Üniversitesinin ilgili enstitüsünün enstitü kurulunu,

h) ENGL 500: İngilizce tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında bir dönem başarılı olarak tamamlanması zorunlu olan kredisiz Akademik Yazım Tekniği dersini,

ı) Enstitü: Koç Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

i) EYK: Koç Üniversitesinin ilgili enstitüsünün yönetim kurulunu,

j) Kayıt ve Kabul Direktörlüğü: Koç Üniversitesi Kayıt ve Kabul Direktörlüğünü,

k) KOLT 500: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında bir dönem başarılı olarak tamamlanması zorunlu olan kredisiz KOLT Öğretim Asistanlığı Eğitimi dersini,

l) Lisansüstü program: Koç Üniversitesi tarafından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,

m) Mütevelli Heyet: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Program Koordinatörü: Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanan, anabilim dalı altındaki lisansüstü eğitim programı koordinatörünü,

ö) Proje dersi: Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yer alan kredisiz, bir yarıyıl süreli, öğrencinin yarıyıl sonunda yaptıklarıyla ilgili yazılı bir rapor sunduğu proje çalışmasını,

p) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

r) Seminer dersi: Öğrencilerin yarıyıl boyunca dinleyici olarak katıldığı veya ek olarak kendilerinin de sunum yaptıkları akademik seminerler dizisinden oluşan kredisiz dersi,

s) Tez/proje danışmanı: Tez/projenin hazırlanmasında öğrenciye nezaret etmek üzere atanan öğretim elemanını,

ş) Tez dersi: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan kredisiz tez çalışmasını,

t) TEAC 500: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında her dönem alınması zorunlu olan kredisiz eğitim ve öğretim asistanlığı dersini,

u) TİK: Doktora programları için Tez İzleme Komitesini,

ü) Üniversite: Koç Üniversitesini,

v) VPRD: Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisini,

y) Yabancı dil sınavı: ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavını,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

aa) Yüksek lisans: Öğrencinin ilgili bilim alanında bilgi kazanıp yapacağı araştırmanın sonuçlarını ortaya koymasını amaçlayan lisansüstü eğitim-öğretimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul, Eğitim-Öğretim Dili ve Dil Yeterliliği,

Bilimsel Hazırlık, Özel Öğrenci, Yatay Geçişler, Ücretler, Kayıt, Kayıt

Dondurma, İzinler, Tatiller ve Disiplin

Lisansüstü programlar

MADDE 4 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora olarak yürütülür.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları toplam kredisi 30’dan az olmamak üzere en az 10 adet kredili ders, Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik Dersi ve bir adet proje dersinden oluşur. Programda yer alan kredili derslerin en çok üçü (3) daha önce alınmamış lisans dersleri arasından danışman onayı ile seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programları toplam kredisi 21’den az olmamak üzere en az 7 adet kredili ders, Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik Dersi, bir adet seminer dersi, bir kez başarı ile tamamlanmış olması koşulu ile kredisiz ENGL 500 dersi ve KOLT 500 dersi, öğrencinin en geç danışmanın atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl kayıt olması koşulu ile tez dersi ve eğitim süresi boyunca her dönem kayıt olmak koşulu ile kredisiz TEAC 500 derslerinden oluşur. Programda yer alan kredili derslerin en çok ikisi (2) daha önce alınmamış lisans dersleri arasından danışman onayı ile seçilebilir.

(4) Doktora programlarında kredili ve kredisiz dersler, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi savunması, TİK değerlendirme toplantıları ve tez savunması aşamaları yer alır. Doktora programları toplam kredisi 21’den az olmamak üzere en az 7 adet kredili ders, Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik Dersi, bir adet seminer dersi, bir kez başarı ile tamamlanmış olması koşulu ile kredisiz ENGL 500 dersi ve KOLT 500 dersi, öğrencinin en geç danışmanın atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl kayıt olması koşulu ile tez dersi ve eğitim süresi boyunca her dönem kayıt olmak koşulu ile kredisiz TEAC 500 derslerinden oluşur.

(5) Bütünleşik doktora programları toplam kredisi 42’den az olmamak üzere en az 14 adet kredili ders, Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik Dersi, bir adet seminer dersi, bir kez başarı ile tamamlanmış olması koşulu ile kredisiz ENGL 500 dersi ve KOLT 500 dersi, öğrencinin en geç danışmanın atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl kayıt olması koşulu ile tez dersi ve eğitim süresi boyunca her dönem kayıt olmak koşulu ile kredisiz TEAC 500 derslerinden oluşur.

(6) Lisans dersleri doktora programı ders yüküne sayılmaz ve not ortalamasına dahil edilmez.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların asgari kabul koşulları, müfredatları ve mezuniyet koşulları EK’nın önerisi üzerine AK kararı ile belirlenir. AK tarafından tüm lisansüstü programlarda yer almasına karar verilen dersler programa eklenir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere AK tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların, başvurduğu program için uygun olan puan türünde 55 puandan az olmamak üzere AK tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(4) Bütünleşik doktora programına başvuracak adayların, başvurduğu program için uygun olan puan türünde 80 puandan az olmamak üzere AK tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması gerekir.

(5) ALES puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Graduate Record Examination (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavı, Graduate Assesment Test (GAT) veya benzeri diğer sınavlardan alınan puanlar kabul edilebilir. Hangi sınavın, hangi puanla kabul edileceği AK tarafından belirlenir.

(6) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurularında aranacak koşullar AK tarafından belirlenir. AK, uygun gördüğü durumlarda yabancı uyruklu öğrencilerden eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş sınav puanları istemeyebilir.

(7) Lisans sonrası yüksek lisans programına başvuran adayların kabul almaları durumunda kayıt sırasında lisans programından mezun olmuş olmaları; yüksek lisans sonrası doktora programına başvuran adayların kabul almaları durumunda kayıt sırasında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde ALES taban puanı ve diğer sınavların denkliği AK tarafından belirlenir.

Başvuru değerlendirme

MADDE 6 – (1) Başvurular değerlendirilmek üzere ilgili lisansüstü programlara iletilir. Başvuruların değerlendirme süreci program koordinatörü tarafından belirlenen ilgili öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Başvurular arasından seçilen adaylar mülakata ve/veya sınava çağrılabilir. Değerlendirme sonucunda ilgili programlar kabul kriterlerini sağlayan öğrencileri ve burs önerilerini Enstitüye iletir. Lisansüstü programlara kabul edilecek adaylar EYK tarafından incelenir ve VPRD ofisinin onayına sunulur.

Eğitim-öğretim dili ve dil yeterliliği

MADDE 7 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Ancak AK kararı ve YÖK onayıyla bazı eğitim-öğretim birim ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe eğitim-öğretim yapılabilir. Programların eğitim-öğretim dili, Üniversitenin duyurularında gösterilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru sırasında İngilizce dil düzeylerini belgeleyen bir sınav sonucu getirmeleri istenir. Lisansüstü programlara kayıt yaptırmak için gerekli asgari İngilizce dil koşulları ve kabul edilen sınavlar her bir program için ayrı ayrı AK tarafından belirlenir. Öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine AK tarafından karar verilir.

(3) Üniversitede bir lisansüstü programdan mezun olup diğer bir lisansüstü programa ara vermeden kayıt yaptıracak (ÖSYM’nin belirtmiş olduğu şartları karşılamayan bir dil sınavına sahip olan öğrenciler hariç) öğrencilerden İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri istenmez.

(4) AK, belirli programlar için birden çok yabancı dilde yeterlik koşulunu getirebilir.

(5) Türkçe eğitim veren programlarda, program koordinatörünün önerisi ve EYK onayına bağlı olarak ENGL 500 dersi seçmeli ders olarak verilebilir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Öğrenci kabul aşamasında, önceki lisans veya yüksek lisans derecesinin kabul edildiği yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda veya farklı bir üniversiteden almış olan ve akademik düzeyi kabul edildiği lisansüstü program için yeterli görülmeyen adaylara bilimsel hazırlık programına kayıt yaptırma koşulu getirilebilir. Bilimsel hazırlık programı bir veya iki yarıyıl sürelidir. Kabul aşamasında, her öğrenci için ayrı ayrı bilimsel hazırlık programının kaç yarıyıl süreli olduğu, hangi dersleri içerdiği ve bunların kredi yükü EYK kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınacak dersler yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için yüksek lisans ve lisans programlarının müfredatları arasından seçilebilir.

 (2) Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamak için tüm bilimsel hazırlık derslerinin en az C notu ile başarılmış olması ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 3.00 olması gereklidir. Bilimsel hazırlık programında ders tekrarı yapılmaz. Bilimsel hazırlık programı derslerinin en az birinden C- veya altında bir not alan öğrenciler ile belirlenen süre sonunda bilimsel hazırlık programı derslerinin genel not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler lisansüstü programlarda alınması gereken derslere veya kredilere sayılmaz, notları lisansüstü genel not ortalamasına dahil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programı derslerine ek olarak, ilgili program koordinatörünün önerisi ve EYK kararı ile lisansüstü program müfredatlarında yer alan derslerden de alabilir. Bu derslerin notları ve not ortalaması bilimsel hazırlık derslerinden ayrı değerlendirilir. Lisansüstü müfredat derslerine kayıt için dersin alınacağı yarıyıldaki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar EYK onayı alınmış olmalıdır. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bu program süresince aldıkları lisansüstü müfredat dersleri, lisansüstü program kapsamında alınmış kabul edilir; bu derslerden alınan notlar lisansüstü programın genel not ortalamasına dahil edilir, ancak yarıyıl not ortalamalarına katılmaz. Bilimsel hazırlık programı sırasında alınıp ilgili lisansüstü programa sayılan müfredat derslerinin toplam kredisi, söz konusu lisansüstü program müfredatının toplam kredisinin dörtte birini geçemez.

(5) Bilimsel hazırlık programı sırasında bilimsel hazırlık programı dersleri veya EYK onayıyla alınan lisansüstü müfredat dersleri dışında başka ders alınamaz.

İngilizce hazırlık programı

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıracak adayların AK tarafından belirlenmiş asgari İngilizce dil koşulunu sağlayamadığı durumlarda program koordinatörünün önerisi ve EYK kararı ile öğrenciye İngilizce hazırlık programına kayıt yaptırma hakkı verilebilir. Bu şekilde koşullu olarak kabul edilen öğrencilerin İngilizce hazırlık programındaki eğitim süresi Koç Üniversitesi İngilizce Dil Merkezi web sayfasında belirtildiği biçimde gerçekleştirilir. Lisansüstü öğrenciler için İngilizce hazırlık programının azami süresi iki yarıyıldır; bu süre sonuna kadar İngilizce dil koşullarını sağlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) İngilizce dil koşulları sağlanmadan önce bilimsel hazırlık programı dersleri veya lisansüstü program kapsamındaki dersler alınamaz, tez çalışması yapılamaz.

Özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Üniversitede herhangi bir eğitim programına kayıtlı olmayan lisans derecesi sahibi kişiler, lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde dışarıdan devam etmek üzere başvurabilir. Başvuru sırasında İngilizce dil yeterliği koşullarının sağlandığının belgelenmesi gereklidir. Özel öğrencilik başvuruları Enstitüye yapılır. Program koordinatörü ve EYK tarafından değerlendirilerek olumlu karar verilen başvurular ücretlendirme bilgileri ile birlikte kayıt için Kayıt ve Kabul Direktörlüğüne gönderilir. Özel öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücret alınır.

(2) Özel öğrencilik statüsü, en fazla bir akademik takvim yılını kapsar. Akademik takvim yılı sonunda bu öğrencilerin kaydı silinir.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak bu statüdeki öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not çizelgesi verilir.

(4) Öğrencinin daha sonra bir lisansüstü programa kayıt yaptırması durumunda, son iki yıl içerisinde özel öğrenci statüsünde aldığı ve en az B notu ile başarmış olduğu derslerden uygun bulunanlar, ilgili EYK kararı ile kesin kayıt aşamasında/sonrasında söz konusu lisansüstü programın yükümlülüklerini sağlamak üzere notlarıyla birlikte transfer edilebilir. Ancak transfer edilen kredili derslerin sayısı program müfredatındaki kredili derslerin sayısının %50’sini geçemez.

Yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Başka bir üniversitede lisansüstü programa kayıtlı olup Üniversitedeki bir lisansüstü programa geçmek isteyen öğrenciler, olağan lisansüstü başvuru süreci içinde değerlendirilir; ayrıca yatay geçiş başvurusu alınmaz. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin Üniversiteye kesin kayıt yaptırmadan önce eski programlarıyla ilişiklerini kesmeleri gereklidir. Öğrencinin önceki lisansüstü eğitiminde almış olduğu dersler ve sınavların (doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme) kayıt yaptırdığı mevcut programda sayılması danışman ve program koordinatörlerinin onayını takiben, EYK ve gerekli durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Üniversitenin lisansüstü programları arası yatay geçiş

MADDE 12 – (1) Üniversite bünyesinde bir lisansüstü programa kayıtlı olup farklı bir lisansüstü programa geçmek isteyen öğrenciler dilekçe ile Enstitüye başvurur. Enstitü dilekçeyi mevcut ve geçilecek olan program koordinatörlerinin değerlendirmesine sunar, program koordinatörleri uygun görürse EYK onayı ile dilekçe karara bağlanır.

(2) Öğrencinin programlar arası geçiş yapabilmesi için başvurduğu programın AK tarafından belirlenmiş asgari kabul koşullarını sağlaması, genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve kayıtlı olduğu lisansüstü programda en az bir yarılı başarı ile tamamlamış olması gerekir. Başvuru yapan öğrenciden geçerli ALES puanı, programın uyguladığı giriş sınavı ve sözlü mülakattan başarı ile geçme koşulu istenebilir.

(3) Bütünleşik doktora programından aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen bir öğrenci, eğer doktora programında geçirmiş olduğu süre de sayıldığında geçmek istediği programı tamamlamasına olanak sağlayacak kadar süresi var ise, ilgili tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

(4) Geçilecek programın tamamlanması için yeterli süre bulunduğu durumlarda, aynı anabilim dalındaki tezsiz ve tezli yüksek lisans programları arasında geçiş için başvurulabilir.

(5) Aynı anabilim dalındaki programlar arasındaki geçişlerde, önceki programda geçirilmiş süreler, yeni programdaki sürelere sayılır.  Program koordinatörü önerisini takiben, EYK onayı ile eski programda alınmış ve en az B notu veya eşdeğeri ile tamamlanmış tüm dersler, notları ile birlikte yeni programa transfer edilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamazlar.

Ücretler ve burslar

MADDE 13 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Yıllık eğitim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Ücretler iki taksitte, her yarıyıl için akademik takvimde ilan edilen son ödeme tarihine kadar ödenir. Ücretini zamanında ödemeyen veya geçmiş yarıyıllardan borcu bulunan öğrencilerin kayıtları askıya alınır ve yasal sürenin bitiminde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Lisansüstü öğrencilere sağlanacak burslarla ilgili tüm koşullar, miktarlar ve süreler Enstitü tarafından belirlenir.

(3) Koç Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Burs Yönergesi hükümleri uyarınca lisansüstü program öğrencilerine sağlanan bursun, programın herhangi bir aşamasında yükseltilmesi, düşürülmesi veya disiplin cezası alma veya akademik nedenlerle kesilmesi program koordinatörünün önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Üniversite ile ilişiği disiplin veya azami sürelerin aşımı nedeniyle kesilen öğrencinin program ücreti geri ödenmez.

Lisansüstü programlarına kesin kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programa kesin kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’nce ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kaydı yapılmaz, yapılmışsa iptal olunur. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, adaylar tarafından bizzat yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir. Belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

(3) Şartlı kabul almış, eksik belgesi sonra getirilmek üzere kabul almış ve aday öğrenciler teklif mektuplarında belirtilen süreye kadar eksik belgelerini tamamlamakla yükümlüdürler. Belirtilen sürede eksik belgelerin tamamlanmaması durumunda Koç Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Burs Yönergesinin ilgili maddesi gereğince öğrencinin bursu kesilir ve verilen süre sonunda ilişiği kesilir. Normal durumlarda, eksik belge ile kayıt yapılmaz.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının veya tahrifat yapıldığının belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın enstitüdeki kaydı, EYK kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

(5) İletişim bilgileri değişen öğrenciler, değişikliği takiben en geç 15 gün içinde Kayıt ve Kabul Direktörlüğüne yazılı olarak başvurarak bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 15 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihler içinde en az bir derse kayıt yaptırmak zorundadır. Ücret ödeyen öğrencilerin yarıyıl kaydının yapılması için yarıyıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Ders ekleme süresi bitene kadar kayıt yaptırmayan, öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler, ilgili yarıyıl öğrencilik haklarını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır ve dönem kaydı yapılmadan öğrencilik haklarından yararlanılamaz.

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Geçerli mazereti bulunup eğitimine ara vermek isteyen öğrenciler, kayıtlarının bulunduğu enstitüye kayıt dondurma başvurusunda bulunurlar. Başvurular, öğrencinin danışmanının ve ilgili program koordinatörünün görüşü alınarak EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Rapora bağlanmış sağlık nedenleri haricinde, bir seferde bir yarıyıldan daha çok kayıt dondurulamaz. Kayıt dondurulabilecek toplam süre tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında iki yarıyıl, doktora programlarında ise dört yarıyıldır.

(3) Kayıt dondurmuş öğrenciler ilgili yarıyılda hiçbir derse kayıt yaptıramaz, tez çalışması yapamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. İngilizce hazırlık programında veya bilimsel hazırlık programında olan öğrenciler kayıt dondurmak için EYK’ya başvuru yapabilirler.

(4) Sağlık nedeni ile kayıt dondurmak isteyen öğrencilerden sağlık raporu istenir ve kayıt donduracakları süre EYK tarafından incelenerek karara bağlanır.

Akademik izinler

MADDE 17 – (1) Öğrenci ilgili enstitüye başvurarak belirli süreli akademik izin talebinde bulunabilir. Talepler, danışman/program koordinatörü onayı ve EYK kararı ile işleme alınır. İzinli olduğu süre öğrencinin öğrenim süresine sayılır.

Tatil ilkesi

MADDE 18 – (1) Üniversitenin de tatil olduğu resmi tatil günleri dışında, lisansüstü öğrencilerinin kampüste olup çalışmalarına devam etmeleri ve eğitimlerinin bir parçası olan ve kendilerini mezuniyet sonrası akademik ve araştırma pozisyonlarına hazırlayacak olan TEAC 500 yükümlülüklerini de başarı ile yerine getirmeleri beklenir. Lisansüstü öğrenciler dilekçe ile başvuru yaparak TEAC 500 yükümlülüklerinin olmadığı dönemlerde en fazla iki hafta danışmanlarının onayı ile tatil yapabilirler. Bu dönemler dışındaki tatil talepleri EYK tarafından karara bağlanır.

İlişik kesme

MADDE 19 – (1) Öğrenci kendi isteği ile ilgili Enstitüye başvurarak ilişik kesme talebinde bulunabilir. Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini tamamlamış olması gerekir.

Disiplin

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Program süreleri

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının normal süresi iki yarıyıl, azami süresi üç yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programlarının normal süresi dört yarıyıl, azami süresi altı yarıyıldır. Doktora programlarının normal süreleri sekiz yarıyıl, azami süreleri oniki yarıyıldır. Bütünleşik doktora programlarının normal süreleri on yarıyıl, azami süreleri ondört yarıyıldır. Kayıt dondurma hali hariç olmak üzere, akademik izin alınan, tatil yapılan veya ders kaydı yaptırılmayan yarıyıllar da süreye sayılır.

(2) İngilizce hazırlık programında ve bilimsel hazırlık programında geçirilmiş süreler lisansüstü programın süresine sayılmaz.

(3) Her program için tanınan azami sürenin sonuna kadar mezun olamamış öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tez/Proje Danışmanı Atama, Dersler ve Tez

Danışman ataması

MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrenciler için bir akademik danışman ve tez/proje danışmanı EYK kararı ile atanır.

(2) Tez danışmanının, tezli yüksek lisans programlarında kayıt olunan tarihten itibaren en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora programlarında ise kayıt olunan tarihten itibaren en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(3) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora programlarında tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyelerinin daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, EYK tarafından atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip bir kişi olabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesinin veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisinin en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

Dersler

MADDE 23 – (1) Her yarıyıl açılacak lisansüstü dersler ilgili program koordinatörlüğünün önerisi ile ilgili dekan tarafından belirlenir ve Enstitü Müdürü tarafından onaylanır.

Başka bir üniversitenin lisansüstü programında alınan derslerin saydırılması

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, başka bir üniversitede lisansüstü öğrenci olarak aldıkları ve en az B notu ya da eşdeğeri ile başarmış oldukları ve başka bir derecenin yükümlülüklerine sayılmamış lisansüstü derslerin, kayıt oldukları programın kredili ders yükümlülüklerine sayılması için başvurabilir. Ders saydırma başvuruları yüksek lisans ve doktora programlarında azami 4 ders (12 kredi), bütünleşik doktora programlarında ise 8 dersi (24 kredi) geçmeme koşulu ile program koordinatörü onayı doğrultusunda EYK tarafından karara bağlanır. Sayılmasına karar verilen dersler T notu ile transfer edilir; bu derslerin notları lisansüstü not ortalamalarına dahil edilmez. Lisansüstü derslerini başka bir üniversitede tamamlayan öğrencilerin başka üniversiteden aldıkları dersleri T notu ile transfer edilir ve kayıt oldukları programdan en az bir ders alması ve dersten en az B notu alması gerekir.

(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran yüksek lisans ve doktora öğrencileri en çok iki, bütünleşik doktora programı öğrencileri ise en çok dört dersi diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir; ilgili derslerden en az B notu ya da eşdeğeri ile başarmış oldukları derslerin ders yükümlülüklerine sayılması için başvuru yapabilirler. Ders transferi başvuruları program koordinatörü onayı doğrultusunda EYK tarafından karara bağlanır. Sayılmasına karar verilen dersler T notu ile transfer edilir ve bu derslerin notları lisansüstü not ortalamalarına dahil edilmez.

(3) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın müfredatına ek olarak fazladan dersler de alabilir.

Derslerde değerlendirme ve notlar

MADDE 25 – (1) Lisansüstü derslerin işlenişi, öğrencilerin değerlendirilmesi ve notlarla ilgili konular 27/3/2017 tarihli ve 30020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür.

(2) Müfredat derslerinin genel not ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan öğrenciler başarılı kabul edilir. Genel not ortalaması 3.00 altında olan öğrenci mezun olamaz.

Ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamakla yükümlüdür.  Lisansüstü programlarında İşletme Enstitüsü programları hariç C- ve altı not başarısız olarak değerlendirilir. Ancak zorunlu dersin iki yarıyıl içinde tekrarlanmasının mümkün olmadığı durumlarda, ilgili program koordinatörünün önerisi ve EYK kararı ile başarısız olunan zorunlu dersin yerine içerik ve düzey yönünden eşdeğer başka bir ders alınabilir.

(2) Seçmeli bir derste başarısız olunması durumunda ise öğrenci aynı dersi tekrar alabilir ya da başka bir ders alarak başarısız olduğu dersin notunu müfredat dışı bırakarak daha yüksek not aldığı diğer seçmeli ders ile değiştirebilir. 

(3) Dileyen lisansüstü öğrenciler akademik danışmanlarının önerisi ve ilgili program koordinatörünün onayı ile aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir; bu durumda genel not ortalamasına yüksek alınan not katılır.

Dersleri tamamlamanın azami süresi

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında üç yarıyıl, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıl, bütünleşik doktora programlarında ise bu süre altı yarıyıldır.

(2) Kayıt dondurma hali hariç olmak üzere, akademik izin alınan veya ders kaydı yaptırılmayan yarıyıllar dersleri tamamlamanın azami süresine sayılır. Azami süre sonunda tüm kredili müfredat derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamamış olan veya müfredat derslerinin genel not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Tez konusu, tez dersi ve proje dersi

MADDE 28 – (1) Tezli lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler kayıt olunan tarihten itibaren ikinci yarıyılın sonuna kadar tez konularını enstitüye iletir.

(2) Tezli lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt yaptırdıkları tez derslerinin notları tez danışmanı tarafından verilir. Tez dersinden iki yarıyıl üst üste başarısız olan öğrenciler için Koç Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Burs Yönergesinin ilgili maddesi uygulanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans öğrencileri, yarıyıl projesi yaptıkları dönemde proje dersine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir proje raporu vermek zorundadırlar. Proje dersinden başarısız olan öğrenciler azami süreyi aşmamak koşuluyla bir sonraki yarıyılda tekrar proje dersine kayıt yaptırır. Projede başarısız bulunan ve azami süreyi aşan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora Programında tez konusu doktora yeterliliği verildikten sonra 6 ay içerisinde enstitüye iletir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Program Süreçleri, Tamamlama Koşulları, Mezuniyet

Yükümlülükleri ve Diplomalar

Tezsiz yüksek lisans

MADDE 29 – (1) Program yükümlülüklerini başarıyla tamamlamış, derslerinin genel not ortalaması 3.00 veya üzeri olan ve Üniversiteye eğitim ücreti veya başka bir borcu bulunmayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans

MADDE 30 – (1) Programın ders yükümlülüklerini başarıyla yerine getiren ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini danışmanına sunar. Tez danışmanı, tezin savunma için hazır durumda olduğuna karar verir ve enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının ve program koordinatörünün önerisi üzerine EYK onayı ile atanır. Tez jürisinde biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesi yer alır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri atandıktan sonra en erken bir hafta, en geç bir ay içinde sözlü tez savunması yapılır. Tez savunması öğrencinin tez çalışması sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve ilgili dinleyicilerin katılımına açıktır.

(4) Tez savunmasının ardından jüri, üye sayısının salt çoğunluğuyla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı tez sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili enstitüye tutanak ile bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci azami süreyi aşmamak koşuluyla en geç üç ay içinde istenen düzeltmeleri tamamlayarak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltilmiş tezin savunulmasından sonra jüri, üye sayısının salt çoğunluğuyla kabul veya ret kararı verir.

(6) Tezi reddedilen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması durumunda, sürdürülmekte olan bir tezsiz yüksek lisans programının bütün koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

(7) Tezi kabul edilen öğrenciler bir ay içinde tezlerinin biçim bakımından kurallara uygun olan ciltlenmiş ve elektronik kopyalarını enstitüye teslim eder. Gerekli durumlarda ve azami süreyi aşmamak koşuluyla, EYK bu süreyi en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(8) Tezini enstitüye teslim eden, program yükümlüklerini eksiksiz olarak yerine getiren, genel not ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan ve Üniversiteye herhangi bir borcu bulunmayan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin mezuniyet tarihi kabul edilen tezin savunulduğu tarihtir.

(9) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavına öğrencinin ne zaman gireceği program koordinatörü tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar sınava girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınavları, ilgili program koordinatörü tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

(4) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü program koordinatörünce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talep etmesi halinde lisans veya yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci azami süreyi aşmamış olmak koşulu ile yüksek lisans programına geçebilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler için ilgili program koordinatörünün önerisi ve EYK kararı ile en geç bir ay içinde üç öğretim üyesinden oluşan bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

(2) Komitede öğrencinin tez danışmanı, aynı anabilim dalı içinden bir öğretim üyesi ile anabilim dalı dışından bir öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanı oy hakkı bulunmaksızın TİK toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili program koordinatörünün önerisi ve EYK onayı ile TİK üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması

MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, toplantının bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına EYK tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi savunmasını başarıyla tamamlamış öğrencilerin tez konularının değişmesi durumunda, yeniden tez önerisi savunması yapılması gereklidir.

Doktora tez izleme komitesi toplantıları

MADDE 34 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez TİK toplantısı yapılarak tez çalışmaları takip edilir. 

(2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. İlgili tutanak en geç toplantı tarihini izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(4) TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrencilerin doktora tez savunmasına girmeden önce en az üç kez başarılı sonuçlanan TİK toplantısı yapılmış olması gereklidir.

Doktora tez savunması

MADDE 35 – (1) Programın ders yükümlülüklerini başarıyla tamamlamış olan öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. 

(2) Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

(3) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tez savunma tarihinden en geç 10 gün önce tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve program koordinatörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’de yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, program koordinatörünce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans program yeterliklerini sağlamaları şartı ve EYK onayı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Doktora diploması

MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezini enstitüye teslim eden, program yükümlüklerini eksiksiz olarak yerine getiren, genel not ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan ve Üniversiteye herhangi bir borcu bulunmayan öğrenciye doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalı programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

 (4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İntibak

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süreleri, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, birinci yarıyıl olacak şekilde kabul edilerek hesaplanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Koç Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği, Koç Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Burs Yönergesi, Koç Üniversitesi Lisansüstü Konaklama Yönergesi, Yükseköğretim Kurulu, AK, EK ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 39 –  (1) 31/3/1995 tarihli ve 22244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, 22/8/2001 tarihli ve 24501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 22/3/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce bir tezsiz yüksek lisans programından mezun olmuş veya bu tarihte kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programından daha sonra mezun olmuş olan öğrenciler, bütünleşik doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.