17 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30717

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında, ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü ile kayıt işlemleri, eğitim-öğretim, sınavlar, geçişler, intibak ve diplomaya ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Öğrencinin öğrenime başladığı dönemden itibaren okulu tamamlayana kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS’si ile o dersin başarı notunun ağırlık katsayısıyla çarpılarak toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS’ye bölünmesi ile hesaplanan akademik genel not ortalamasını,

b) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma, mezuniyet işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) AKTS: Öğrencinin yurt içinde ve yurt dışında aldığı ve başarılı olduğu ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencilerin ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamalarını, o dersi alan öğrencilerin başarı düzeylerini belirleyen sistemi,

d) Birim: İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,

e) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı; konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürü,

f) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

ğ) Lisans: En az sekiz yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,

h) Ön lisans: En az dört yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

l) Yaz öğretimi: Yükseköğretim Kurulunun ve İnönü Üniversitesinin belirlediği mevzuat hükümlerine göre yaz aylarında yapılan öğretimi,

m) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

n) Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

o) YSNO: Yıl sonu not ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri

Üniversiteye kabul ve kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi meslek lisesi mezunu olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar veya Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavları sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunun örgün, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde kayıtlı olmamak.

(2) Kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Kayıt için ÖSYM tarafından istenen belgelerin aslı ve aslı zorunlu olmayan belgelerin onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıracak öğrenciden, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge istenebilir.

(4) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci, kesin kaydını Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, e-Devlet üzerinde veya Üniversitenin belirlediği kayıt merkezinde şahsen yapar. Ancak, mazereti nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin ettiği vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırabilir. Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi tebligat adresidir.

(5) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken ÖSYM tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kaydı yapılmaz. Kayıt yaptırmış olanların kayıtları, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında kanuni işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(6) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararı ile belirlenir.

(7) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan aday öğrenci, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

Akademik danışmanlık

MADDE 6 – (1) Her öğrenciye, kayıtlı bulunduğu birimdeki akademik programı izlemesini sağlamak üzere bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman; bölüm başkanı veya program başkanının önerisi ile birim yöneticisi tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan akademik danışman, bu durumu yazılı olarak birimine bildirir. Mazereti kabul edilen öğretim elemanının yerine, bu fıkrada öngörüldüğü şekilde ve geçici olarak bir öğretim elemanı akademik danışman olarak görevlendirilir. Bu görevlendirme, ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Akademik danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl alacağı dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur.

(4) Yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur. Öğrencinin ders alma ve bırakma işlemleri, akademik danışmanları tarafından onaylanmadan kesinleşmez.

(5) Akademik danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde Cumhurbaşkanınca belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek, ders kaydını yaptırmak ve akademik danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(3) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile, ders kaydını yapmayan öğrenci, o yarıyıl/yıl için kaydını yenilememiş sayılır. Bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresinden sayılır.

(5) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen ve geçerli mazereti olan öğrencinin kaydı, öğrencinin mazeretini belirten bir dilekçe ile başvurması hâlinde, eğitim-öğretimin başladığı tarihi izleyen dördüncü haftanın sonuna kadar alınacak ilgili yönetim kurulu kararı ile yenilenir.

(6) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme tarihlerinde, daha önce seçtiği dersleri akademik danışmanının onayı ile değiştirebilir.

(7) 10 uncu maddede belirtilen azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenci, her yarıyıl/yıl başında, Cumhurbaşkanınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek 10 uncu maddede belirtilen ek süreler ve sınavlar için kaydını yeniler. Öğrencinin almış olduğu dersin programdan kalkmış olması durumunda, öğrencinin birim kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eşdeğer bir derse kaydını yaptırması ve bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrenciye tanınan diğer haklardan yaralanamaz.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve materyal ücreti

MADDE 8 – (1) Öğrencinin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuatta belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemesi gerekir. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci, ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payını veya öğrenim ücretini ödemediği yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresine sayılır.

(2) Öğrencinin öğrenimi sırasında bir derse ikiden fazla kayıt yaptırması, öğrenim süresi içinde mezun olamaması, yan dal/çift ana dal öğrenimini tamamlayamaması hâlinde ödeyeceği katkı payının veya öğrenim ücretinin hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan, bu dersleri alan ve başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencisi, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencisinin ödeyeceği öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan, bu dersleri alan ve başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencisi, bir sonraki dönemde ödeyeceği öğrenci katkı payının yarısını öder.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca başarı ortalamasına göre yapılacak sıralamada yaz okulunda alınan dersler dikkate alınmaz.

(6) Uzaktan öğretim programlarındaki dersler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca belirlenen öğrenim ücretleri alınır.

(7) Uzaktan öğretim programları için alınacak fakülte veya programa ilişkin materyal ücretleri, Cumhurbaşkanınca her yıl için belirlenen öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Katkı payı, öğrenim ücreti ve materyal ücretini ödediği halde ders almayan öğrenciye ödedikleri ücretler iade edilmez.

Kimlik kartı

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı kimlik kartı verilir.

(2) Kimlik kartını kaybeden öğrenci, kayıp ilanı ile birlikte kayıtlı olduğu birime yazılı olarak başvurması hâlinde, kendisine aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı düzenlenir.

(3) Kimlik kartının kullanılamayacak kadar yıpranması hâlinde, eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 10 – (1) Öğrenci, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilk dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(2) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenci hakkında yapılacak işlemler şunlardır:

a) Bu süreler sonunda, programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi dışında kalan son yarıyıl öğrencisine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beş veya daha aza indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) İki ek sınav hakkı, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona ermesini takip eden ve yeni eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başlamadan önce kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenci yarıyıl/yıl içindeki notlarına bakılmadan başarılı sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere başarısız ders sayısını beş veya daha aza indiren öğrenciye üç yarıyıl ek süre verilir. Bu öğrenci, verilen ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girer. Başarısız ders sayısını beş veya daha aza indiremeyen öğrencinin ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda, ek sınav haklarını kullanmayan öğrenci mezun olması için başarması gereken ders sayısını programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrenciye dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı ek süre verilir. Bu öğrenci, verilen ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girer.

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenci, katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenci ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

f) Mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde AGNO’su 2,00’nin altında kaldığı için mezun olamayan ve ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/sınıf öğrencisine, not ortalamasını yükseltmek üzere dilediği derslerden açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Devam zorunluluğu olan uygulamalı dersler ve devamı alınmamış dersler için devam şartı aranır.

g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(4) Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

Akademik takvim

MADDE 11 – (1) Birimlerde uygulanacak akademik takvim ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere en az iki yarıyıldan oluşur. Birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabilir.

(3) Bir yarıyıl en az on dört hafta ve yetmiş iş günüdür. Resmi tatil günleri ile yarıyıl/yıl içi ve yıl sonu sınavlarının yapıldığı günler bu sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Senato gerekli gördüğünde yarıyıl/yıl sürelerini uzatabilir.

(4) Gerekli görülen hâllerde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik ve uygulamalı dersler, pratik, atölye, laboratuvar çalışmaları, bitirme ödevi/projesi, staj, ödev ve seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(2) Ön lisans ve lisans programlarında yer alacak dersler, bunların saatleri, kredileri, AKTS’leri, türü, ön koşulları ve eş değer dersleri ilgili akademik ana bilim/ana sanat dalı kurullarının ve bölüm/program kurullarının önerileri dikkate alınarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj, bitirme/diploma projesi ve tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar, ilgili birimlerce hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi, bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Uzaktan öğretim yolu ile verilen dersler için ilave bir ücret alınmaz.

Derslerin AKTS değeri ve saati

MADDE 13 – (1) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencinin iş yükü göz önünde tutularak birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenci için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli iş yükü göz önünde bulundurulur.

(2) Bir dersin AKTS’si, toplam iş yükünün 30 saate bölünmesi ile hesaplanır. Ulusal kredisi ise, bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders; 1-3 saatlik seminer; 2-4 saatlik laboratuvar, atölye veya klinik çalışması ve benzeri uygulamaların karşılığını ifade eder.

(3) Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans ve lisans programları için derslerin yıllık kredi toplamı 60 AKTS’dir.

(4) Not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin miktar olarak belirtilmesi yeterlidir.

(5) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi 45 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında en az 10 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Alma ve Sınıf Geçme, Devam ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 14 – (1) Ders, uygulama ve diğer faaliyetlerin öğrenim kazanımları, program kazanımlarına uygun olarak hazırlanır.

(2) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ön koşul dersler olarak gruplandırılır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ile yabancı dil dersleridir.

c) Seçmeli dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için önerilenler içinde seçebileceği derslerdir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

1) Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

2) Alan dışı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayıp farklı akademik birimler tarafından açılan veya üniversite seçmeli ders havuzunda yer alan derslerdir. Öğrenci, üniversite seçmeli ders havuzundan en az bir alan dışı seçmeli dersi alır.

ç) Ön koşullu ders, öğrencinin kayıt yaptırabilmesi için bir veya daha çok ön koşul dersinin başarılmış olmasını gerektiren derstir.

d) Ön koşul dersi, öğrencinin ön koşullu bir derse kayıt yaptırabilmesi için başarmış olması gereken derstir. Ön koşullu ve ön koşul dersler, ilgili birimin bölüm/program kurullarınca gerekçeleri belirtilerek birim kuruluna önerilir ve birim kurulunun verdiği karar Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Öğreniminin ilk yılındaki öğrenci, kayıtlı olduğu bölüm/programın birinci sınıfına ait derslerin tamamını almakla yükümlüdür.

(4) Öğrenci, almakta olduğu derslerin çakışması hâlinde, çakışan derslerinin devamını, bu derslerin şubeli olması hâlinde öncelikle diğer şubelerle, şubeli olmaması hâlinde, normal öğretim öğrencisinin ikinci öğretimle, ikinci öğretim öğrencisinin normal öğretimle birlikte, bunun mümkün olmaması hâlinde kayıtlı bulunduğu fakültenin veya diğer fakülte/bölümlerinden almasına, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili birimin yönetim kurulu karar verir. Bu öğrenci dersin devamını aldığı sınıflar ile birlikte sınava girer.

(5) Kapatılmış bölüm veya programlarda öğrenim görmekte olan ve alttan dersi kalan öğrenci bu dersleri, ilgili birimin yönetim kurul kararı ile bir başka fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulundan alabilir.

(6) Devamı alınmış ancak başarısız olunmuş bir dersin tekrarında ilgili birimin yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadığı sürece devam etme zorunluluğu aranmaz.

Ders tanıtım formu

MADDE 15 – (1) Her ders için, Senato tarafından kabul edilen ders katalog bilgilerinin oluşturulması ve güncelleştirilmesi esaslarında belirtildiği biçimde ders tanıtım formu hazırlanır. Hazırlanan ders tanıtım formu, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.

(2) Ders tanıtım formunda; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, ölçme araçları ve değerlendirme ölçütleri yer alır.

(3) Her derste öğrencinin sorumlu olduğu ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları, yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı, öğretim elemanları tarafından, 18 inci ve 19 uncu maddeler esas alınarak belirlenir ve ders tanıtım formunda belirtilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 16 – (1) Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci yarıyıl/yıl başlamadan önce eşdeğerlik alınması talebiyle bölümüne başvurur. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konusunda ilgili kurul karar verir. Alınan derslerin notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir sonraki yarıyıl/yıl ders kayıt yenileme tarihlerine kadar transkriptine işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslar uyarınca yapılır.

Ders alma

MADDE 17 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

(2) Hazırlık sınıfı öğrencisi hariç, yeni kayıt yaptıran öğrenci, ilk iki yarıyıl/ilk yılda kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Öğrencilerin başarı durumuna göre alabileceği toplam AKTS limitleri aşağıda belirtilmiştir:

AGNO             Alttan ders*         Yeni ders           Üstten ders         Toplam AKTS

<2,00                    Almalı               Alabilir                Alamaz                    30/60

2,00-2,99              Almalı               Alabilir                Alamaz                    40/80

3,00-3,49            Olmamalı             Alabilir                Alabilir                    40/80

3,5-4,0                Olmamalı             Alabilir                Alabilir                    45/90

* F1, F2, F3 ve hiç almadığı dersleri zorunlu olarak, D1, D2, ve D3 derslerini isteğe

bağlı olarak alır.

a) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 2,00’nin altında olan öğrenci, alt sınıflarda hiç almadığı devamsız veya başarısız olduğu dersleri öncelikle almak kaydıyla, bulunduğu yarıyıl/yıl derslerini alır. Öğrenci şartlı geçtiği dersleri isteğe bağlı olarak alabilir. Bu durumdaki öğrenci, bir yarıyılda en fazla 30, yılda en fazla 60 AKTS ders alır.

b) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 2,00-2,99 olan öğrenci, alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız veya başarısız olduğu dersleri öncelikle almak kaydıyla, bulunduğu yarıyıl/yıl derslerini alır. Öğrenci şartlı geçtiği dersleri isteğe bağlı olarak alabilir. Bu durumdaki öğrenci, bir yarıyılda en fazla 40, yılda en fazla 80 AKTS ders alır.

c) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 3,00-3,49 olan ve başarısız dersi bulunmayan onur öğrencisi, üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrenci bir yarıyılda en fazla 40, yılda en fazla 80 AKTS ders alır.

ç) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 3,50-4,00 olan ve başarısız dersi bulunmayan yüksek onur öğrencisi, üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrenci bir yarıyılda en fazla 45, yılda en fazla 90 AKTS ders alır.

(4) 28 inci madde hükümleri uyarınca, kayıt donduran, kendi isteğiyle öğrenimine ara veren veya süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden öğrenci; öğrenimine kaldığı yarıyıl/yıldan devam eder.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar; muafiyet sınavı, ara sınav, mazeret ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavdan oluşur. İlgili bölüm kurulunca, dersin niteliğine göre bu sınavların yazılı, yazılı-sözlü ya da uygulamalı olarak yapılmasına karar verilebilir.

(2) Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenci bu sınavlara, dersleri ilk kez alacağı yarıyıl/yıl başında girebilir. Bu sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Ara sınav, yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.

b) Bir dersten kaç ara sınav yapılacağı eğitim-öğretimin başladığı günü izleyen on beş gün içinde, dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili birim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

c) Ara sınav tarihleri en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

ç) İki yarıyıl devam eden dersler için en az bir ara sınav yapılır.

d) Ayrı ders niteliğindeki proje, ödev, laboratuvar, bitirme çalışması, atölye ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine sayılabilir.

e) Ara sınav sonuçları, bir sonraki sınavdan en geç bir hafta önce ilan edilir. Sınavların birbirine göre farklı ağırlıkta olması hâlinde durum ilgili öğretim elemanınca, öğrencilere duyurulur.

f) Ara sınav not ortalaması öğrencinin sınavlarda aldığı notlar toplamının sınav sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir.

(4) Mazeret ara sınavı, haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenci için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenlerin kabulünde, 27 nci madde hükümleri uygulanır.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl/yıl sonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına katılabilmek için, derse kayıtlı olmak, teorik veya uygulaması da olan teorik dersin en az %70’ine, sadece uygulamalı ders ise en az %80’ine devam etmiş olmak gerekir.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Bu sınavlar bir yarıyıl/yılda açılan her ders için birer kez açılır ve ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Bütünleme sınavı, her yarıyılın/yılın sonunda Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bütünleme sınavına girebilmesi için, sınavların yapılacağı yarıyıl/yılda, ilgili derslere kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir.

b) Bütünleme sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavlarında, D1, D2, D3, F1 ve F2 notu aldığı derslerin bütünleme sınavına girebilir.

ç) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınav notu yerine geçer.

d) Ara sınav, yarıyıl/yıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl/yıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır.

(7) Tek ders sınavı; mezun olmak üzere takip ettiği programın biri hariç diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrenci ile bu tek derse ek olarak zorunlu ortak derslerden sadece birinden başarısız olan öğrenciye, başarısız olduğu bu ders için açılan sınavdır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı, yarıyıl/yıl sonu bütünleme sınavlarından sonra yapılır.

b) Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için o dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını sağlaması gerekir.

c) Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenci, bu dersten başarılı olana kadar dersin okutulduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı/yılı sonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavına sınırsız girebilir. Tek ders sınavına gireceği yarıyıl/yılda, kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl/yıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini, sınav öncesinde ödemek zorundadır.

ç) Yaz okulundan ders alıp tek derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp tek derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra tek ders sınavı açılır.

d) Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başarı notlarından birini alması zorunludur.

(8) Ek sınav; azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencisine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrenciye sınava girme koşullarını yerine getirdiği halde başarısız olduğu bütün dersler için verilen sınavları ifade eder. Ek sınav tarihleri akademik takvim ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme ve Mezuniyet

Başarı notu

MADDE 19 – (1) Ders başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bağıl değerlendirme sistemi uygulama esasları, ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

b) Ham başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır.

c) Bağıl değerlendirme sisteminde aşağıdaki limitler esas alınır:

1) Ham başarı notu alt limiti, öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken başarı notunun baraj değeridir. Bu not, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir.

2) Öğrencinin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmesi için, yarıyıl/yıl içi not ortalamasına bakılmaksızın yarıyıl/yıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alması şarttır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenci F2 harf notu alarak başarısız sayılır.

Notlar ve dereceleri

MADDE 20 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Not Aralıkları           Harf Notu         Dörtlük Sistem               Anlamı

    95-100                       A1                       4,00                       Başarılı

     90-94                        A2                       3,75                       Başarılı

     85-89                        A3                       3,50                       Başarılı

     80-84                        B1                        3,25                       Başarılı

     75-79                        B2                        3,00                       Başarılı

     70-74                        B3                        2,75                       Başarılı

     65-69                        C1                        2,50                       Başarılı

     60-64                        C2                        2,25                       Başarılı

     55-59                        C3                        2,00                       Başarılı

     50-54                        D1                       1,75                   Şartlı Başarılı

     45-49                        D2                       1,50                   Şartlı Başarılı

     40-44                        D3                       1,00                   Şartlı Başarılı

     35-39                         F1                        0,50                      Başarısız

      0-34                          F2                        0,00                      Başarısız

        0                            F3                        0,00                      Devamsız

(2) F1, F2, F3, YZ ve GR notları, başarısız olarak değerlendirilir.

(3) F1 notunun üst limiti, ilgili birim için Senato tarafından belirlenen, ham başarı notu alt limitidir.

(4) GR, YT ve YZ harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:

a) Sınava girmedi notu (GR); yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan verilen nottur. GR notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

b) Yeterli notu (YT); kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

c) Yetersiz notu (YZ); kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.

(5) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile gelen öğrencinin notları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dönüştürülür.

(6) Kopya çektiği sabit olan öğrenci, kopya çektiği dersten sıfır alır.

Ders puanları ve akademik ortalama

MADDE 21 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl/yıl sonunda öğrencinin başarı durumu YNO/YSNO ve AGNO ile belirlenir. Bu amaçla not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o ders notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl/yıl içinde alınan dersler için yapılırsa YNO/YSNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notu YT olan dersler not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

(2) Başarı notlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenciye ön lisans veya lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az AKTS kredi alt sınırı kadar dersi başarması, herhangi bir ders başarı notunun F1, F2, F3, YZ ve GR olmaması koşuluyla, AGNO’sunun en az 2,00 olması şarttır.

b) AGNO’su 2,00’nin altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenci, topluluklara, kulüplere ve spor kollarına yönetici olamaz; yurt dışı değişim programları ve burslara başvuramaz.

c) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenci, öncelikle F1, F2 ve F3 notu aldığı dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulunduğu dönemde açılan derslerden de alabilir. Bu öğrenci not yükseltmek için D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri de alabilir. Not yükseltmek için alınan derslerde öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Mezuniyet

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için, ön lisans programlarında 120, dört yıllık lisans programlarında 240, beş yıllık lisans programlarında 300 AKTS’yi tamamlaması gerekir ve öğrencinin izlemekte olduğu programda belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları başarmış olması ve AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenci, D1, D2 ve D3 notu aldığı derslerden de başarılı kabul edilir.

(2) AGNO’su 2,00’nin altında olan öğrenci, istediği D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri, AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alır. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

Ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 23 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri kredili ve zorunludur. Bu derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.

Uygulamalı derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 24 – (1) İlgili yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde bir yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden en az dört, iki yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden ise en az sekiz ara sınav yapılır. Bu derslere mahsus olmak üzere, ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşan öğrenci, yarıyıl/yıl sonu sınavına katılmayabilir. Bu öğrenciye bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. Ara sınavlarının ortalaması başarı notu sayılır.

(2) Ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşamayan öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavına katılır ve bu öğrencinin başarı notu, 19 uncu maddede belirlenen şekilde hesaplanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarına itirazını, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapar. İtiraz, ilgili bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim elemanına sevk edilir. Sınav sonucunun değişmesi hâlinde sonuç, ilgili birim yönetim kurulunca görüşülür ve karar on beş iş günü içinde Rektörlüğe bildirilir. İtiraz sonucunda yapılan not değişikliği bağıl değerlendirme hesaplamasına katılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Stajlar, Mazeretler, Kayıt Silme, Disiplin İşleri ve Diploma

Stajlar

MADDE 26 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yapılacak stajlar ve uygulamalı eğitim, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) Öğrenci, pratik dersleri, uygulamalı dersleri ve stajları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğer özel kuruluşlarda yapabilir.

Ara sınavlarda mazeret hâli

MADDE 27 – (1) Bir dersin ara sınavına haklı ve geçerli bir nedenle katılamayan öğrenciye, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile mazeret ara sınavı açılır.

(2) Mazeret ara sınavına girecek öğrenci ara sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde mazeretini gösteren belgeleri, ders aldığı birimin dekanlığına veya müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenci için 18 inci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen devam koşulları aranmaz. Bu durumdaki öğrencinin ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav hakları saklıdır.

(4) Raporlu veya mazeretli öğrenci, raporlu veya izinli sayıldığı sürelerde hiçbir sınava katılamaz, katılsa bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.

Kayıt dondurma

MADDE 28 – (1) Öğrencinin kaydı haklı ve geçerli nedeninin varlığı hâlinde normal ve ek öğrenim süreleri işlememek üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir.

(2) Haklı ve geçerli kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

a) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mazeretinin belgelenmesi koşulu ile öğrenci/ailesinin doğal afete maruz kalması.

ç) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı hâlinde, bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmesi koşuluyla, ekonomik sıkıntı nedeni ile eğitimine devam edememesi.

e) Öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hâlinin bulunması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutuklu olması.

ğ) Öğrenciye, öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, yurt dışı dil eğitimi, araştırma gibi imkânların doğması.

h) İlgili birim yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek diğer hâllerin ortaya çıkması.

(3) Kayıt dondurma süresi bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser, verem, akıl hastalıkları ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan durumlarda, sağlık raporu ile belgelendirilmesi hâlinde, iki yıla çıkarılabilir. Bu süre içinde öğrenci izinli sayılır.

Kayıt silme

MADDE 29 – (1) Aşağıdaki hâllerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

b) Açık öğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencinin kayıt silme işlemi, ilgili birimin yönetim kurulunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencinin, bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, ilgili birim tarafından fotokopisi alındıktan sonra verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(6) Azami öğrenim süresini tamamlamış ancak mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya devam koşullarını yerine getirmediği ders sayısı altı ve üzeri olan son sınıf öğrencisinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.

(7) Azami öğrenim süresini tamamladıktan sonra verilen ek süre ve ek sınav haklarını kullanan öğrencinin, birden çok dersten başarısız olması hâlinde ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

Disiplin

MADDE 30 – (1) Öğrencinin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerine aşağıda belirtilen diplomalar verilir:

a) Ön lisans diploması;

1) Üniversiteye bağlı bir meslek yüksekokulu ile ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrenciye ilgili dalda,

2) Meslek yüksekokulu dışında, herhangi bir fakülte veya yüksekokulun eğitim-öğretim programının ilk dört yarıyılındaki derslerden başarılı olan ve sonraki yıllarda Üniversiteden ayrılan öğrenciye, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre,

verilen diplomadır.

b) Lisans diploması; Üniversiteye bağlı öğrenim süresi dört yıl olan fakülte ve yüksekokullardaki tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrenciye ilgili dalda verilen diplomadır.

c) Yüksek lisans diploması; Üniversiteye bağlı öğrenim süresi beş yıl ve daha fazla olan fakültelerdeki tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrenciye ilgili dalda verilen diplomadır.

(2) Öğrencinin mezuniyetine, ilgili birimin yönetim kurulu karar verir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yeniden Kayıtta Muafiyet, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Meslek Yüksekokullarına

Geçiş ve İntibaka İlişkin Esaslar

Ders muafiyeti

MADDE 32 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt tarihini izleyen ilk iki hafta içinde, daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu eşdeğer dersler için, muafiyet talebinde bulunabilir.

(2) İlgili birimin yönetim kurulu, akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil tarihine kadar öğrencinin muafiyetine karar verir.

(3) Muafiyeti istenen dersin değerlendirmesi; öğrenme çıktıları öncelikli olmakla birlikte, kredi/saat değeri, içeriği ve gerektiğinde dersin ön lisans veya lisans programında alındığı dikkate alınarak, birim yönetim kurullarınca yapılır.

(4) İlgili kurumda alınan notun harf notu değeri, Üniversite harf not sistemine dönüştürülür. Bu harf notu Üniversite otomasyon sistemine girilir. Harf notunun puan aralığının aritmetik ortalaması var ise bu not da otomasyon sistemine kaydedilir.

(5) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencinin önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslerin eşdeğerliliğine; ilgili bölüm/programın muafiyet ve intibak komisyonunun raporu olumlu ise ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Eşdeğer sayılan derslerin AKTS kredileri ilgili birimdeki mevcut AKTS kredisi gibi değerlendirilir.

(6) Ders muafiyet talebinde bulunan ve bu talebi ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrenci, öğrenime başladığı ilk yarıyıl/yılda, kayıtlı bulunduğu programdaki dersleri, muaf sayıldığı dersler hariç, alt sınıflarda hiç almadığı dersleri öncelikle almak kaydı ile üst yarıyıl/yıldaki dersleri de, 17 nci madde hükümleri kapsamında alabilir.

(7) Ders muafiyeti nedeniyle, kayıt yılı itibariyle üst yarıyıl/yılda, 17 nci madde hükümleri kapsamında ders alan öğrenci, sorumlu olduğu eğitim-öğretim programını başarı ile tamamladığı takdirde, öğrenim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilir.

Dikey geçiş ve lisans tamamlama

MADDE 33 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına giriş ve devam koşulları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik; öğretmen yetiştiren yüksekokul mezunlarının lisans programına giriş ve devam koşulları 16/11/1983 tarihli ve 18223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

Programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi

MADDE 34 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) İkinci öğretime devam eden öğrenciden, hazırlık sınıfı hariç, bulunduğu sınıfın bütün derslerini başarmak ve ilk % 10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olması hâlinde normal öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir. Normal öğretimden ikinci öğretime de yatay geçiş yapılabilir; bu yatay geçişler normal öğretimde uygulanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı dille eğitim-öğretim

MADDE 35 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 36 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitimi; kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programların hazırlık sınıflarını, Türkçe eğitim-öğretim yapılan programların isteğe bağlı kontenjan dâhilinde bir yıl süreli hazırlık sınıflarını ve Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda uluslararası öğrencinin bir yıl süreli Türkçe hazırlık sınıflarını kapsar.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında, yabancı dil eğitim-öğretiminin esaslarına ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfının eğitim-öğretim süresi bir yıldır. Yabancı dilde veya Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda başarısız olan öğrenci sonraki yıl tekrar yeterlilik sınavlarına girebilir.

(4) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı olan öğrencinin ikinci yılın sonunda başarısız olması hâlinde kaydı silinir. Kaydı silinen öğrenci, öğretim dili Türkçe olan eşdeğer programlara ilgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu, ilgili birimlerin kurul ve yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 30/10/2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı veya öncesinde Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci için 10 uncu maddede belirtilen azami öğrenim sürelerinin belirlenmesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başlangıç kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.