13 Mart 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30713

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organları ile görevlerini ve bu organların çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Kurucu bölümler: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliğini,

c) Merkez (KAREN): Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar yapan bölümleri arasında gerçekleştirilecek işbirliği ile disiplinlerüstü ve disiplinlerarası bir merkez kurarak enerji verimliliği konularındaki uygulamaların Türkiye’de etkili bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

b) Enerjinin verimli kullanılması ile ilgili araştırma yapmak ve bu konuda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yürütmek için diğer üniversiteler de dâhil olmak üzere, özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve araştırma yaparak örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak.

c) Enerji verimliliğini artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak Üniversite dışındaki kuruluşlarla müşterek çalışma ortamı sağlamak.

ç) Çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması konularında çalışmalarda bulunmak.

d) Enerji maliyetlerinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

e) Üniversite yerleşke alanlarında bulunan ve tasarlanacak yapılarda/sistemlerde enerji verimliliği raporlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve Üniversitenin sahip olduğu yapılarda/sistemlerde enerji verimliliğini artırıcı yönde çalışmalarda bulunmak.

f) Enerji verimlilik raporları ile ilgili ve bunların değerlendirilmesi ile ilgili rapor hazırlamak.

g) Enerji, enerji yönetimi ve enerji verimliliği ile ilgili bilimsel veri toplayıp bunları analiz etmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu enerji yöneticisi eğitimi ve sertifikalandırma faaliyetinde bulunmak.

b) Ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot projeler geliştirmek.

c) Enerjinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarındaki verimlilik ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili olarak bilinçlendirme ve eğitim hizmetleri vererek toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması amacıyla faaliyetlerde bulunmak.

d) Enerji konusunda Üniversite ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak.

e) Ülkede ve dünyada enerji ve verimlilik alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme konularında, hedef ve önceliklerini belirlemek.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarına, sanayi işletmelerine ve diğer enerji konusunda faaliyet gösteren şirketlere enerji ve verimlilik alanında danışmanlık hizmetleri sağlamak.

g) Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği, ortak projeler ve ortak çalışmalar yapmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

h) Enerji verimliliği alanında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’deki enerji konusundaki Ar-Ge faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak.

ı) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak enerji verimliliği ve yönetimi konusunda her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer üniversite kadrolarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütmek, bu konuda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönlendirici ve birleştirici düzenlemeler yapmak.

i) Üniversite bünyesinde bulunan enerji üreten ve tüketen tüm sayaçları, enerji kayıpları yönünden incelemek, enerji faturalarındaki detayları inceleyerek analiz yapmak, Üniversitenin yıllık ton eşdeğer petrol (TEP) değerlerini güncellemek, enerji üretim ve tüketim dağılımının analizini yapmak.

j) Enerji etütlerinin ve verimlilik artırıcı projelerin (VAP) hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamada ve uygulamada çıkabilecek problemlerde rapor hazırlamak.

k) Mevzuata göre periyodik enerji etütleri yapmak/yaptırmak ve sonuçları değerlendirmek.

l) Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında ekonomik ve çevreye duyarlı tasarımların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

m) Enerji kayıplarının tespiti için gerekli görülen noktalarda ölçümler yaparak/yaptırarak sonuçları analiz etmek.

n) İç ve dış mekânlarda kullanılan/kullanılacak aydınlatma armatürlerinin ve diğer donanımların verimlilik değerlendirmesini yapmak. 

o) Yapılarda enerji verimliliği için gerekli şartnamelerin hazırlanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek.

ö) Enerji yönetimi ve verimliliği ile ilgili farkındalık amaçlı bilimsel çalışmalar yapmak ve bu konularda proje üretmek.

p) Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak; çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlamak.

r) Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve israfın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek.

s) Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak.

ş) Üniversite yerleşkesinde bulunan enerji tesislerinin enerji üretimi ve iletimi analizlerini yaparak verimliliğini denetlemek.

t) Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

u) Merkezin amaçlarına uygun olarak Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, kurucu bölümlerin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevinden ayrılması halinde, aynı usul ile Rektör tarafından 3 yıl için yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezle ilgili çalışmalarda kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(4) Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdürün belirlediği bir müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak.

d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

f) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve benzer merkezler ile işbirliği olanaklarını araştırmak.

ğ) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, cihaz, kalibrasyon masrafları, ekipman, kırtasiye, tefrişat ve sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektör onayına sunmak.

h) Merkeze ait birim ve laboratuvarlarda görevlerin zamanında ve etkin yapılmasını temin etmek üzere iş tanımı, iş bölümü ve görevlendirmeleri yapmak.

ı) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

i) Merkezin ihtiyaç duyması halinde gerekli kişilerin Merkez bünyesinde görevlendirilmesi hususunu Rektör onayına sunmak.

j) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

k) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; en az iki ayda bir, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)                Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Yönetim Kurulu üyeleri veya Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

d) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin mali düzenlemelerini yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon grupları

MADDE 12 – (1) Bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından, süreli görev yapacak olan koordinasyon grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon grubunun görevlerine, görev süresine, görev yapacak kişilerin niteliklerine ve kişi sayısına ilişkin hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.