12 Mart 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30712

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi birimlerinin tümünde sunulan eğitim ve sağlık hizmetleri ile bu hizmetlerin sunumu için esas kabul edilecek yönetim yapısını, bu yapı içerisinde görev alan personelin görev tanımlarına, yetkilerine, sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı Başkanı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalları Başkanlarını,

b) Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü (Başhekim),

e) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

g) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çağdaş diş hekimliği ve yönetim ilkeleri doğrultusunda, fakültenin bütün birimleriyle uyumlu bir şekilde hizmet üretilmesini sağlamak.

b) Tıbbi uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamak.

c) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak.

ç) Çağdaş merkez işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirmelerini ve bilime katkılarını sağlamak.

b) Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

c) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği yapmak.

ç) Ağız ve diş sağlığı konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

d) Merkeze başvuran tüm hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

f) Ağız ve diş sağlığı hususunda toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilim ve toplum arasında köprü oluşturmak.

g) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek, bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ı) Merkez personelini yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma olanağı sağlamak amacıyla; Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim), Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Fakülte Dekanının önerisi alınarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdür (Başhekim)’ün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezin Döner Sermaye Satın Alma Alt Kurulu Başkanıdır.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlık Makamına sunar.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alır ve denetler.

ç)  Anabilim Dalı ve Bilim Dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit eder ve bütçe–idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlık Makamına sunar.

d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlar.

e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirir, uygular ve denetler.

f) Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulunun aldığı kararların işleyişini sağlar.

g) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütür.

ğ) Tüm bu görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur.

Müdür Yardımcıları (Başhekim Yardımcıları)

MADDE 10 – (1) Müdürün ve Dekanın önerisi ve Rektörün onayı ile fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki Başhekim Yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür Yardımcıları (Başhekim Yardımcıları), Müdür (Başhekim)’ün yapacağı yetki devrine göre, Başhekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar. Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birini vekâlet etmesi için Dekanlığa sunar.

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Başhekim yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür (Başhekim) başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve Dekan Yardımcıları.

b) Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilecek üç öğretim üyesi.

c) Müdür (Başhekim).

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Dekanın görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat doğrultusunda merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkez kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

d) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

e) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

f) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

g) İlgili mevzuat hükümlerince kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14  – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.