11 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30711

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL POLİTİKALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (RUPAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (RUPAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (RUPAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör: Merkezin proje ve çalışmalarında koordinasyondan sorumlu personeli,

c) Merkez (RUPAM): İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; sosyo-kültürel, ekonomik ve politik küresel gelişmeleri izlemek, bilimsel araştırma, yayın ve projeler yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite bünyesinde başta uluslararası ilişkiler, hukuk, iktisat olmak üzere sosyal-beşeri bilimlere yönelik örgün ya da yaygın eğitim faaliyetlerini desteklemek üzere, bilimsel araştırmalar, projeler, bilimsel çalışmalar düzenlemek, yayınlar ve raporlar çıkarmak; bu faaliyetlere yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı akademik, bilimsel, entelektüel kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirmek; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanaklarını sağlamak.

b) Ülkelerin ülkemizle ilişkilerine ve politikalarına yönelik bilimsel araştırma ve stratejik içerikli çalışmalar hazırlamak, raporlar düzenlemek.

c) Üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği olanaklarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak; üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak; stratejik araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak.

d) Araştırma, inceleme, toplantı düzenleme, yayın ve benzeri akademik faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı bilim insanları, tüzel kişi ve kurumlarla ortak çaba içinde bulunmak, öğretim elemanı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanına giren araştırmaları teşvik etmek ve çalışmaları duyurmak amacıyla değerlendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, sempozyum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bilimsel etkinliklerde bulunmak.

f) Üniversitede uluslararası ilişkiler ve bölgesel kapsamda uzman, deneyimli eleman ve öğrenci yetiştirmek, bunun için eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenleyerek sertifikalar vermek.

g) Öncelikle Üniversite İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere Üniversitenin diğer akademik birimleri ile disiplinler arası projeleri geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları özendirmek.

ğ) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içi ve yurt dışı eğitimini sağlamak, gerektiğinde yabancı uzmanları bu amaçla davet etmek.

h) Proje hazırlamak, dokümantasyon ve yayın faaliyetinde bulunmak.

ı) Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

i) Rektörün talep edeceği konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcılarının da görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezi, kuruluş amaçları doğrultusunda yönetmek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzeri işlemleri yapmak.

f) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarının, Merkezin programlarıyla ilgili koordinasyonunu sağlamak.

g) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

ğ) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak.

h) Merkez adına her türlü koordinasyonu sağlamak.

ı) Merkez tarafından yürütülen proje ve çalışmalar için Koordinatör görevlendirilmesini Yönetim Kuruluna önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Müdürün önerdiği Üniversite öğretim elemanlarından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

(5) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

f) Projeler Koordinatörünü Müdürün önerisiyle görevlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, yurt içi ve yurt dışında bilimsel, akademik, sosyal, politik ve kültürel alanlarda seçkin çalışmaları bulunan ve Merkez faaliyetlerinin kalitesini, verimliliğini, itibarını artıracak kurumların temsilcilerinden üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen en fazla altı kişiden oluşur. Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel konularda danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve donanım

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Faaliyetlerden elde edilecek gelirler

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetleri sonucu elde edilecek gelirlerin kaydı ve harcanması Üniversitenin mevcut mevzuatı doğrultusunda yapılır. Gelirlerin, öncelikle Merkezin çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda harcanması esastır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre kısmen ya da tümüyle devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.