11 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30711

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİTKİ ISLAHI VE TOHUM TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BUTOM): Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

d) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, bitki ıslahı ve tohumluk teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tarımsal üretimde tohumlukla ilgili olarak karşılaşılan sorunlara çözüm yolları aramaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Tohumlukların üretimi ve sertifikasyonu ile ilgili her türlü laboratuvar analizini yapacak alt yapıyı oluşturmak.

b) Yeni çeşitlerin ıslahı ve tohumluk teknolojilerinin iyileştirilmesi konusunda geleneksel ve modern yöntemler kullanarak araştırmalar yapmak.

c) Tohumluk sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapmak ve merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan araştırıcı ve ıslahçılara destek hizmeti sunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde analizler yapmak, danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

ç) Bitki ıslahı ve tohumluk konularında çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.

d) Islah edilmiş yeni çeşitlerin adaptasyonu konusunda çalışmalar yapmak, tohumluk sektörünün geliştirilmesi ve tohumluk politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak için ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.

e) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

f) Merkezin araştırma için gerekli olanaklarını arttırma ve yenilenmesi konularında çalışmalar yapmak.

g) Bitki ıslahı ve tohumluk konusunda sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla lisans ve lisansüstü eğitime katkı sağlamak, lisansüstü öğrencilerinin araştırma projelerinin uygulanmasına destek olmak.

ğ) Bitki hastalık ve zararlıları ile ilgili teşhis, dayanıklılık ve tedaviye yönelik çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, tohumluk veya bitki ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olan ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla ikisini müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür olmadığı zaman yerine yardımcılardan birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdür ile birlikte sona erer. Müdür, kesintisiz altı aydan daha fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamaya koymak.

ç) Yönetimi altındaki birimleri merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Her takvim yılı sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu düzenleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidirler. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulunun dört üyesi Müdürün önereceği bitki ıslahı, tohumluk, biyoteknoloji, bitki hastalık ve zararlıları alanında çalışan sekiz öğretim üyesi arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi herhangi bir şekilde sona erince, Yönetim Kurulunun da görevi sona ermiş olur. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçı Rektör tarafından görevinden alınabilir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün yazılı çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanarak, merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda karar almak.

b) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporları değerlendirmek ve bir sonraki dönemin çalışma programını düzenlemek.

c) Merkeze verilen projelerin başvuru sırasına göre merkez olanaklarından yararlanmasını karara bağlamak.

ç) Merkezin bütçesini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde ve çalışma birimlerinin oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili olarak araştırıcıların ıslahçı haklarına ve tescil haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları çalışmalara ilişkin mali destek hizmetlerini karara bağlamak.

g) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır. Ayrıca merkezin çalışma konuları ile ilgili uzmanlık alanları ve yürütülen projeler doğrultusunda yerli ve yabancı personel ilgili mevzuat kapsamında çalıştırılabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez; gerekli laboratuvar ve cihazları, tohumluk depoları, iklim odaları, arazi, sera altyapısını ve sarf harcamalarını Rektörlük tarafından sağlanacak destek ile temin eder. Ayrıca Merkez, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara araştırma projeleri sunarak ve ücreti karşılığında hizmet vererek Merkezin işleyişine katkı sağlamaya çalışır. Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.