11 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30711

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim-öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Azami süre: Lisansüstü programın tamamlanması için kullanılabilecek maksimum süreyi,

c) Danışman/Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerini,

ç) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,

d) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığını,

e) EASD: Enstitü Anasanat Dalını,

f) EASDB: Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığını,

g) EK: Enstitü Kurulunu,

ğ) Enstitü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı enstitüleri,

h) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,

ı) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya ders bırakması da dikkate alınarak, sınavına girmesi gereken derslerden aldığı notların ağırlıklı aritmetik ortalamasını,

i) MÜDS: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dil Sınavını,

j) Müdür: Enstitü müdürlerini,

k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde olan kayıtlı öğrenciyi,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ö) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

p) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

r) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

t) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Kayıt, Dersler ve Sınavlar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 4 – (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik kontenjanları, EABDB/EASDB tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir.

(2) Bu kontenjanlara ilişkin EK kararı Senatonun onayından sonra Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan, öğrenci almak üzere her yarıyıl başında veya Senatonun belirlediği tarihlerde verilir.

(4) Lisansüstü programlara öğrenci alım süreci Enstitüler tarafından yürütülür.

Lisansüstü öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;

a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Tezli lisansüstü programlara başvuruda ALES’ten en az 55 standart puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan ana bilim dalının başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları,

gerekir.

(2) Sanatta yeterlik/doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;

a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3,00 veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları,

b) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 80 puan, doktora için başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden en az bu puan muadili bir puan almış olmaları,

gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programlarına tezli veya tezsiz yüksek lisans diplomasıyla, doktora programlarına tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların;

a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları,

b) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, doktora için başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

gerekir.

(4) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 almış olmaları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden en az bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(6) Yabancı dil başarı durumu:

a) Lisansüstü programlara başvuran adayların yabancı dil başarı düzeyi YDS, YÖKDİL ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil bilgi düzeyi belirleme sınavları veya MÜDS sonuçlarına göre ölçülür.

b) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı yüksek lisans programları için EABDB teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile dil kriteri konulabilir. Eğitim-öğretimin tamamen veya kısmen yabancı bir dilde yürütüldüğü yüksek lisans programlarına başlamak için adayların eğitimin yapıldığı yabancı dilden YDS veya YÖKDİL’den en az 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almaları gerekir. Dil kriteri veya şartı son bir yıl içerisinde MÜDS’den geçerli puan alarak da sağlanabilir. Eğitim-öğretimin tamamen belirlenen veya kriter konulan yabancı dilde yapıldığı programlardan mezun olan veya zorunlu hazırlık eğitimi aldığı programdan son üç yıl içerisinde mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

c) Lisansüstü programlara başvuran adayların yabancı dil başarı durumu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik/doktora başvurularında eğitim-öğretimin Türkçe yürütüldüğü programlarda YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan, eğitim-öğretimin tamamen yabancı dilde yapıldığı programlarda YDS veya YÖKDİL’den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olmak gerekir.

d) Bilim alanı bir yabancı dil olan ana bilim dallarında doktora programlarına başvuran adayların, bilim alanıyla ilgili yabancı dilden YDS veya YÖKDİL’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

e) Yüksek lisans eğitiminde programlara ait dil başarı notunu sağlayamayan öğrenciler için, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan ilgili hükümler uyarınca yabancı dil hazırlık programı uygulanabilir.

(7) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden 60, sanatta yeterlik/doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanı getirme şartı ve diğer kriterler Senato tarafından belirlenir.

 (8) Güzel sanatlar ana sanat dalları ve konservatuarların ana sanat/ana bilim dallarının lisansüstü programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Yüksek lisans adaylarından ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Yüksek lisans için başarı puanı;

1) Lisans not ortalamasının %50’si ile yazılı/kayıt altına alınmış performans sınav notunun %50’si toplanarak,

2) Sanatta yeterlik çalışması için başarı puanı güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların lisans/yüksek lisans not ortalamasının %50’si ile yazılı/kayıt altına alınmış performans sınav notunun %50’si toplanarak,

3) Sanatta yeterlik çalışması için başarı puanı güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde başvuru yapan adayların; ALES-SÖZ puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı/kayıt altına alınmış performans sınav notunun %30’u toplanarak,

hesaplanır.

(9) GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.

(10) Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden 60, sanatta yeterlik/doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

(11) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının TUS Temel Tıp puanından en az 50 veya ALES’ten 55 standart puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta  temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(12) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili EABDB/EASDB görüşü ve EK teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(13) Lisansüstü programlara öğrenci alımında, adayların EABDB/EASDB ve EK tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları da sağlamaları gerekir.

(14) EABDB/EASDB kararıyla oluşturulan jürinin yaptığı sınav notları ve sınav evrakı tutanakla aynı gün veya yetişmemesi durumunda bildirmek şartıyla takip eden gün içerisinde Enstitüye teslim edilir. Başarı değerlendirmeleri EYK tarafından yapılır.

(15) Başarı puanlarına göre adaylar sıralanarak, kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır. Notların eşitliği halinde sınav notu dikkate alınır. Sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, EYK kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir. Sınav sonucuna itirazlar bir hafta içerisinde ilgili enstitüye yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri üniversite dışındaki diğer üniversitelerden almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ve başarısız olunan derslerin yerine ders saydırma, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan ders kredisi, lisansüstü öğreniminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, kayıt silme ve diğer esaslar, dersin alındığı programda uygulanan esaslarla aynıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü eğitim sürelerine dahil edilmez. Ancak öğrenci, bu sürede EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile öğrenim süresinden sayılmak şartıyla lisansüstü dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversite mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir konuda bilgilerini artırmak amacı ile EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece en az bir öğrencinin kayıtlı bulunduğu normal ve ikinci öğretimdeki lisansüstü derslere kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Bu adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Derslere devam ve başarı durumu, Enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır.

(2) Bu öğrencilere, derslerin kredisi ve not durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerden kayıt yaptıracakları ders başına alınacak ücretler, EYK teklifi üzerine ÜYK tarafından karara bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD veya başka bir  üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine  göre Enstitüde ve 33 üncü maddesine göre Üniversitede bir birimde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş yaparlar. Ayrıca 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca kamu kurumlarında burslu statüde yurt dışına lisansüstü eğitim-öğretim için gönderilen öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın ilgili anabilim dalına yatay geçiş yolu ile intibak ettirilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamen yabancı bir dilde yürütüldüğü programlarda ilgili programın dil şartını sağlamış olmaları gerekir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç üçüncü yarıyılda, öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin koşullar ve kontenjanlar ilgili EABDB/EASDB teklifi, EK kararı ile Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 9 – (1) Kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle ilgili Enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine başarı değerlendirilme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir. Kayıt esnasında istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği Enstitüye verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları ile 20 Nisan 2016 tarihinden önce birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olanlar hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için EABDB/EASDB kararları doğrultusunda belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçip kaydını yenilemek zorundadırlar. Ancak; seminer, uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı dersleri dışında mezun olabilmesi için gerekli toplam derslerin yarısından fazlasını danışmanı olduğu öğretim üyesinden veya başka bir öğretim üyesinden alamaz. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süreler azami süresinden sayılır. Katkı payı ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine öğrenci belgesi ve askerlik belgesi verilmez.

(2) Başka bir üniversiteden lisansüstü öğrenci statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında EABDB/EASDB aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

(3) Mazeretsiz 2 yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları, her yarıyılın başında dersi yürütmekle görevli olan öğretim üyesinin veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ve EABDB/EASDB görüşü doğrultusunda EYK tarafından belirlenir.  Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen puanlama sistemi uygulanır:

a)

Puan                      Yarıyıl sonu ders notu                       Katsayı

90-100                                 AA                                        4,00

85-89                                   BA                                        3,50

80-84                                   BB                                        3,00

75-79                                   CB                                        2,50

70-74                                   CC                                        2,00

65-69                                   DC                                        1,50

60-64                                   DD                                        1,00

50-59                                   FD                                        0,50

00-49                                   FF                                           0

b) (TT) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir.

c) (GG) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (GG) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması, yeterlik sınavına hazırlık ve tez önerisi dersleri için verilir.

ç) (KK) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (KK) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması, yeterlik sınavına hazırlık ve tez önerisi dersleri için verilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 12 – (1) Enstitüler tarafından açıklanan sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı oldukları EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Öğrenciler sınavlardan aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtirazlar, not ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitüye yapılır. İlgili anabilim dalında oluşturulan komisyon tarafından maddi hata dilekçeleri incelenir. Not değişiklikleri EYK tarafından karara bağlanır.

Not ortalamaları

MADDE 13 – (1) Not ortalaması kredi ağırlıklı olarak hesaplanır. Kredi ağırlıklı not ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisinin başarı notu ile çarpımları toplamının, kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

(2) GNO, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren Senato tarafından belirlenen ders yükünden az olmamak şartıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. GNO hesabına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesinde belirtilir.

(3) Öğrencinin muafiyet hakkı kazandığı derslerden aldığı başarı notları da GNO hesabına dahil edilir.

(4)  İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00’dan az olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders saydırma

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları lisansüstü dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB’nin teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Saydırılan derslerin toplamı 30 ve üzeri AKTS olması durumunda süre eksiltme uygulanır.

(2) Başka bir üniversiteden ders almış öğrencilerin, başarılı oldukları derslerin ders saydırma işlemlerinde, saydırılan dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçmemek üzere öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile saydırılabilir. Bu derslerin alındığı kuruma ait detay belirtilip transkriptine olduğu gibi yazılarak başarı notu girilir.

Kayıt silme

MADDE 15 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin bir dilekçeyle ilgili Enstitüye başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

(2) Aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerin kayıtlı oldukları Enstitü ile ilişikleri kesilir;

a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00’dan az olan öğrencinin,

b) Mazeretsiz 2 yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin,

c) Tezli yüksek lisans programında dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde tez savunmasına mazeretsiz girmeyen öğrencinin,

ç) Tezsiz yüksek lisans programında azami sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin,

d) Tezsiz yüksek lisans programında yapılan yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri tarafından ikinci kez sınava alınır, bu sınavda da başarısız olan öğrencinin,

e) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin,

f) Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan ya da koşulları yerine getirdiği halde yeterlik sınavına iki defa girmeyen doktora öğrencisinin,

g) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin,

ğ) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç üç ay içinde, doktora/sanatta yeterlik öğrencisi ise en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmaya mazeretsiz katılmayan ya da savunma sonunda başarısız bulunarak tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin,

h) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş jüri üye sayısından üç fazla kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumda olup azami süresi dolan öğrencinin,

ı) Doktora programında tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin,

i) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar Enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir. Doktora programında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin,

j) Tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan yüksek lisans öğrencisinin ve kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan doktora öğrencisinin,

k) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencinin,

l) Başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçişle kabul edilen öğrencinin.

Ders tekrarı

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler başarısız oldukları seçmeli dersleri ise tekrarlayabilir veya danışman onayı ile yerine başka bir ders alabilir.

(2) Ayrıca öğrenciler GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanacak dersler, ders kayıtları süresi içinde danışmanın önerisi ve EABDB/EASDB onayı ile belirlenir.

Yarıyıl izni

MADDE 17 – (1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelendirilmek şartı ile en fazla iki yarıyıl izni verilebilir:

a) Hastalık izni: En az altı haftalık bir süreyi kapsayan ve EYK tarafından uygun görülen sağlık kurulu raporu.

b) Askerlik izni: Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması veya azami süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu askere alınması.

c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumlar.

ç) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında görevlendirilme.

d) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmiş olması veya durumun özelliklerine göre ilgili EYK tarafından geçerli kabul edilen diğer gözaltı ve tutukluluk durumları.

e) İlgili EYK tarafından kabule değer görülen diğer mazeret durumları.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programının açılması ve yürütülmesi

MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı örgün ve uzaktan eğitim programı şeklinde de yürütülebilir.

Dersler

MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim programlarında dersler; zorunlu, seçmeli, seminer, tez, dönem projesi, uzmanlık alan dersi adı altında yer alır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler (Z); eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken derslerdir.

b) Seçmeli ders (S); eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından alınacak derslerdir.

c) Seminer (SM); lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmadır.

ç) Tez (T); tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmadır.

d) Dönem projesi (DP); tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklidir.

e) Uzmanlık alan dersi (UA); yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanın çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan teorik bir derstir.

(2) Ders içeriği, işlenecek konular, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, sınav katkı oranları gibi hususlar dersi verecek öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda belirtilir. Ders bilgi formları EABDB/EASDB kararı ile onaylandıktan sonra Enstitü tarafından eğitim-öğretim başlamadan ilan edilir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer çalışmasının bir kopyası öğrenci tarafından EABD/EASD başkanına teslim edilir.

(2) Öğrencilerin alacakları derslerin en fazla ikisi, danışmanın görüşü üzerine daha önce almamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Bu durumda alınan dersler zorunlu krediden sayılır ve GNO’ya dahil edilir.

(3) İlgili danışmanın görüşü, EABDB/EASDB teklifi ve EYK onayı ile Enstitülerdeki EABD/EASD’de veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) GNO 3,00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri açılmış olan yüksek lisans derslerinden ilgili EABDB/EASDB kararı ile en fazla üç ders seçebilirler.

(5) Yüksek lisans programları; yurt içi ve yurt dışı, birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda;

a) Yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik,

b) Yurt dışı ile ilgili programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik,

hükümlerine göre yürütülür.

(6) Öğrencilerin, ders aşamasında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi almaları zorunludur.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Tezli yüksek lisans programında dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde tez savunmasına mazeretsiz girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve tez konusunun önerilmesi

MADDE 23 – (1) EABDB/EASDB, tezli yüksek lisans programında her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman tarafından belirlenen tez çalışmasının amacı, yöntemi ve çalışma planını içeren tez önerisi ilgili EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından onaylanır.

(5) Danışman ve/veya tez konusu değişikliği EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır.

(6) Enstitüde kayıtlı tez önerisi kabul edilmiş olan bir yüksek lisans öğrencisinin danışmanlığını yürüten öğretim üyesinin Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması veya il dışında görevlendirilmesi ve talep etmesi durumunda danışmanlığı devam eder. Altı aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman EYK kararı ile ikinci danışman olarak devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir basılı nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu danışmanına sunar. Tez ve intihal yazılım programı raporu EABDB/EASDB tarafından, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte Enstitüye teslim edilir. Enstitü, söz konusu tezi ve intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Jüri tarafından hazırlanan rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, EYK’ya gönderilir.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak tez, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Yüksek lisans tez jürisi, tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde hazırladıkları kişisel raporlarla birlikte EABDB/EASDB tarafından teklif edilen ve EYK kararı ile kesinleşen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının yeri ve tarihi EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav en az 45, en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.

(6) Yüksek lisans tez savunma sınavlarında, danışman dahil jüri salt çoğunluğunun ve öğrencinin fiilen sınava katılması şartıyla, Üniversite dışından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri, EABDB/EASDB görüşü ve EYK kararı ile video konferans sistemi kullanılarak sınava katılabilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte EABD/EASD başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir. Video konferans yöntemiyle yapılan sınavlarda jüri kararı ıslak imzalı veya elektronik imzalı olarak en geç 10 (on) gün içerisinde EABDB/EASDB’ce Enstitüye iletilir. Bu karar Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(8) Tezi kabul edilen, tezinin ciltlenmiş en az üç basılı nüsha ve bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumda olup azami süresi dolan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan, tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmaya mazeretsiz katılmayan ya da savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezi Enstitü tarafından şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir. Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye EABD/EASD programının onaylanmış adı bulunan Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programı şeklinde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. EABDB teklifi üzerine, EYK kararı ile yeterlik sınavı yapılabilir. Yeterlik sınav jürisi üç kişiden az olmamak koşulu ile EABDB/EASDB tarafından oluşturulur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın başvurusu ve ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

(3) Yüksek lisans dersleri, ilgili danışmanın onayı, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile Enstitülerdeki diğer EABD/EASD veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) GNO’su  3,00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri, açılmış olan yüksek lisans derslerinden ilgili EABDB/EASDB kararı ile en fazla üç ders seçebilirler.

(5) Dönem projesinin yürütülmesi ve yeterlik sınavının düzenlenmesi esasları EK teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında azami sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında yapılan yeterlik veya proje sınavında başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri tarafından ikinci kez sınava alınır, bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 29 – (1) EABDB/EASDB, tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi ve onaylanmasıyla dönem projesi çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(3) Danışman ve/veya dönem projesi konusu değişiklik önerileri, danışman ve EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine ilgili EYK tarafından karar verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı bulunan, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bir araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliklerine sahip olmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 32 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora dersleri, tez danışmanının ve ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile diğer EABD/EASD veya üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Bu program kapsamında kendi lisans mezuniyet alanı dışında başka alanlardan lisans düzeyinde dersler alınabilir. Öğrenciler aldıkları bu dersleri başarmak zorunda olup, bu dersler ders yüküne, GNO’ya ve doktora programı kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları;

a) Yurt içi ile ilgili programlar için, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik,

b) Yurt dışı ile ilgili programlar için, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik,

hükümlerine göre yürütülür.

(5) Öğrenciler, daha önce yüksek lisans aşamasında almamışsa, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi almak zorundadır.

Süre

MADDE 33 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 34 – (1) EABDB, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür.

(2) Doktora tez danışmanı Üniversiteden seçilir, Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde EYK tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri Anabilim Dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Danışman ve/veya tez konusu değişiklik talebi EABDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır. Değişiklik talebinin danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebilmesi önceki danışmanının iznine tabidir. Tez konusu değiştirilen öğrencilere tez konusu önerisi ile ilgili esaslar tekrar uygulanır.

(5) Enstitüde kayıtlı tez önerisi kabul edilmiş olan bir doktora öğrencisinin danışmanlığını yürüten öğretim üyesinin; Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması veya il dışında görevlendirilmesi ve talep etmesi durumunda danışmanlığı devam eder. Altı aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Değişiklik talebinin danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebilmesi önceki danışmanının iznine tabidir. Önceki danışmanın ikinci danışman olarak devam etmesi için EYK kararı gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, gerekli sayıdaki ders ve semineri başarmış olması ve en az 3,00 genel not ortalamasını sağlamış olması gerekmektedir.

(2) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere yılda iki kez yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları EABDB teklifi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, öncelikle ilgili ana bilim dalında yer alan öğretim üyeleri veya aynı koşulları sağlayan yakın ana bilim dallarından öğretim üyelerinden oluşur. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla tez danışmanının da içinde bulunacağı en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere beş kişilik doktora yeterlik sınav jürisini EYK onayına sunar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Yazılı sınav başarısı notla değerlendirilebilir. Sınavın sözlü kısmına dinleyiciler katılabilirler. Doktora yeterlik jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam ders sayısının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, bu dersleri başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci başvurusunun EABD/EASD tarafından uygun bulunması ve EYK kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

(7) Koşulları yerine getirdiği halde ilgili dönemde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(8) Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan ya da koşulları yerine getirdiği halde yeterlik sınavına iki defa girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danışmanının önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir. Tez izleme komitesi sunumlarında Üniversite dışından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri EABDB/EASDB görüşü ve EYK kararı ile video konferans sistemi kullanılarak sunuma katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın önerisi, tez izleme komitesi üyesinin ve EABDB teklifi veya tez konusu değişikliği nedeniyle EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez danışmanı ve EABDB oluru ile tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek üzere EABD başkanına teslim eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, tez önerisi savunma sınavı tarihinden itibaren jüri üyelerinin tamamının fiili katılımı durumunda üç gün, video konferans yöntemi ile yapılması durumunda ise on gün içinde EABD başkanı tarafından Enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı ile onaylanır.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci yurtdışı değişim programları çerçevesinde ya da en az üç ay süreyle yurtdışındaki eğitim/araştırma kurumlarında görevli ise, belgelendirmek koşulu ile tez izleme komitesi sunumu video konferans yöntemiyle yapılabilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir.

(6) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar Enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir. Doktora programında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü  ile ilişiği kesilir.

(7) Tez izleme komitesi tez konusu veya tez başlığı değişikliği önerebilir. EABDB tarafından tez konusu veya tez başlığı değişikliği önerilen öğrencinin yeni tez konusu EYK kararı ile onaylanır. Tez konusu değişen öğrenci en geç altı ay içerisinde yeniden tez önerisi savunmasına girer. Tez konusu değişen öğrencinin azami süre hariç tez süreci yeniden başlar.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci en az üç kez tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirildikten sonra tez savunma sınavına girebilir. Doktora öğrencisi tez savunma sınavı öncesinde Senato tarafından belirlenen nitelik ve sayıda bilimsel yayın yapmak zorundadır.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir basılı nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu danışmanına sunar. Tez ve intihal yazılım programı raporu EABDB/EASDB tarafından, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte Enstitüye teslim edilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri tarafından hazırlanan rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçedir. Tez, EABDB teklifi ve EYK onayı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(4) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına katılabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte EABDB/EASDB tarafından teklif edilen ve EYK kararı ile kesinleşen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(7) Doktora tez savunma sınavlarında, danışman dahil jüri salt çoğunluğunun ve öğrencinin fiilen sınava katılması şartıyla, Üniversite dışından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri, EABDB görüşü ve EYK kararı ile video konferans sistemi kullanılarak sınava katılabilir.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, EABD başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte bildirilir. Video konferans yöntemiyle yapılan sınavlarda jüri kararı ıslak imzalı veya elektronik imzalı olarak en geç 10 (on) gün içerisinde EABDB'nca Enstitüye iletilir. Bu karar EYK onayı ile kesinleşir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmaya mazeretsiz katılmayan ya da savunma sonunda başarısız bulunarak tez çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi kabul edilen öğrenci, tezinin ciltlenmiş en az üç basılı nüshasını ve bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumda olup azami süresi dolan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 (11) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş ve tezi reddedilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olması kaydıyla talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezi Enstitü tarafından şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(2) Doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD programının onaylanmış adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik çalışmasının amacı ve kapsamı

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yeteneği amaçlayan bir doktora eşdeğeri yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, dersler, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil veya ilgili EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenen diğer çalışmalardan oluşur.

Ders yükü

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programı yüksek lisanstan gelenler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.  Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisansüstü dersler EASDB teklifi ve EYK kararı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Öğrenciler, daha önce yüksek lisans aşamasında almamışsa, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi almak zorundadır.

Süre

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 43 – (1) EASDB her öğrenci için öğretim üyeleri içerisinden daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman, EYK kararı ile atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EASD başkanı yürütür.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Sanatta yeterlik programında, danışmanın önerisi ile Enstitü tez konusu öneri formuna uygun olarak hazırlanan tez konusu en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili EASDB tarafından onaylandıktan sonra ilgili Enstitüye sunulur.

(5) Sanatta yeterlik öğrenci danışmanlığı yürüten öğretim üyesinin; Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması veya il dışında görevlendirilmesi ve talep etmesi durumunda danışmanlığı devam eder. Altı aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman EYK kararı ile ikinci danışman olarak devam edebilir.

(6) Danışman ve/veya tez, sergi, proje, konser, temsil veya resital konusu değişiklik talebi EASDB teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır. Değişiklik talebinin danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebilmesi önceki danışmanının iznine tabidir. Konusu değiştirilen öğrencilere ilgili esaslar tekrar uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, konser, temsil veya resital hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu danışmanına sunar. Tez; intihal yazılım programı raporu ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşü ile birlikte EASDB’ce Enstitüye teslim edilir. Enstitü, tezi ve intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri tarafından hazırlanan rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Tez, EASDB teklifi ve EYK kararı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışmanın önerisi, EASDB teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına katılabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi sınava alırlar. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Sanatta yeterlik sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EASD başkanı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte bildirilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci söz konusu tezin veya metnin ciltlenmiş en az üç basılı nüshasını ve bir elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz.  Bu durumda olup azami süresi dolan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışmalarında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin, sergi, proje veya resital çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir. Sanatta yeterlik öğrencisi tez savunma sınavı öncesinde Senato tarafından belirlenen nitelik ve sayıda bilimsel/sanatsal çalışma yapmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik programını tamamlayan öğrenciye EASD programının onaylanmış adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim tarihidir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman ataması ile jüri oluşturulması hakkında diğer hususlar

MADDE 46 – (1) Lisansüstü programlarda öğretim üyelerinin danışmanlıkları ile ilgili diğer hususlara EK karar verir.

(2) Enstitü bünyesinde yürütülmekte olan doktora programları için Tez İzleme Komitesi, Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi, Doktora Yeterlik Komitesi ve Doktora Tez Savunma Jürileri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeleri doğrultusunda doktora programlarında danışmanlık faaliyetini yürütebilme koşullarına sahip öğretim üyelerinden oluşturulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1)  18/12/2017 tarihli ve 30274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(2) Öğrencilerin ders, yeterlik, tez ve benzeri hususlarda daha önce kaç kez başarısız oldukları dikkate alınmaz. Söz konusu hususlarda ilgili süreç, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren yeniden başlar.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.