7 Mart 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30707

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Program açılması ve yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı, Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.

(2) Açılan programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci sayısının saptanması, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(3) Her yarıyıl eğitim ve öğretime açılan lisansüstü programların adları, başvuru için gerekli belgeler ve varsa diğer koşullar, Rektörlük tarafından ilan edilir.

(4) Yüksek Lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Programların ne şekilde yürütüleceği, ilgili anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/2/2017

29968

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/8/2017

30145

2-

10/5/2018

30417