7 Mart 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30707

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2019 tarihli ve 30647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin yüksek lisans düzeyinde yatay geçişi için; öğrenim gördüğü yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora düzeyinde ise; öğrenim gördüğü doktora genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders ekle-bırak tarihinden önce kaydı dondurulan öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti, ders kaydı yapacağı ilk dönemin katkı payından veya öğrenim ücretinden düşülür. Ders ekle-bırak tarihinden sonra kaydı dondurulan öğrenciden tahsil edilen katkı payı veya öğrenim ücreti iade veya mahsup edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bir eğitim-öğretim dönemi, yarıyıl/yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları hariç en az 14 (on dört) haftalık güz ve 14 (on dört) haftalık bahar yarıyıllarından oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar                       Notlar             Katsayılar

90-100                        AA                 4,00

85-89                          BA                 3,50

80-84                          BB                  3,00

75-79                          CB                  2,50

70-74                          CC                  2,00

65-69                          DC                 1,50

60-64                          DD                 1,00

50-59                          FD                  0,50

0-49                            FF                  0,00

Devamsız                    DZ

Sınava girmedi            GR

Devam ediyor             DE

Başarılı                      

Başarısız                     BŞZ

Muaf                           M

(9) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yüksek lisans programlarında en az (CC), doktora programlarında en az (CB) notu almaları gerekir.

(10) Yüksek lisans programlarında (DC), doktora programlarında ise (CC) notuyla başarısız olan öğrencinin ders tekrarında devam zorunluluğu yoktur. Diğer harf notlarıyla başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında devam zorunluluğu vardır.”

“(18) Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olabilmek, tezli yüksek lisans programlarında tez savunmasına alınabilmek ve doktora programlarında yeterlilik sınavına girebilmek için genel not ortalamasının yüksek lisans programlarında en az 2,50, doktora programlarında en az 3,00 olması ve mezuniyet için gerekli derslerin tümünün başarılması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu en geç üçüncü yarıyılın başında enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim dalı başkanlığına sunar. Proje konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 2018/2019 akademik yılı bahar döneminde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/1/2019

30647