6 Mart 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30706

TEBLİĞ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL

SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/19)

MADDE 1 – 7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2019 yılı uygulamaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümlerince 2019 yılı için yapılacak müracaatlara ilişkin süre 31/3/2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/12/2017

30263