6 Mart 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30706

YÖNETMELİK

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU

İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE

HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) merkez ve taşra teşkilatının 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu merkez ve taşra teşkilatının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dâhilinde yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlara ilave olarak, bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

c) Çarşı Pazarlığı: İhale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından kullanılan bir doğrudan temin şeklini,

ç) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde idarenin ihtiyaçlarını temin edilebildiği usulü, 

d) İdare: TKİ Kurumunu,

e) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

f) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ihalelerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile teknik şartnameleri, sözleşme tasarısını ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

g) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları (TKİ Kurumu Yönetim Kurulu) ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılan görevlilerini,

ğ) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçiyi, hizmet sunucusunu,

h) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

ı) Kanun: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

i) Merkez: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,

j) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

k) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen usulü,

l) Sipariş mektubu: İdare tarafından ihalenin üzerinde bırakıldığı istekliye gönderilen "Sözleşme" niteliğindeki yazılı belgeyi,

m) Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

n) Taşra teşkilatı: TKİ Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı taşra birimlerini,

o) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

ö) Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,

p) Teyit mektubu: İdare tarafından gönderilen sipariş mektubuna karşılık olarak, ihalenin üzerinde bırakıldığı isteklinin siparişi/akdi kabul ettiğini belirtmek üzere idareye gönderilen yazılı belgeyi,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal ve teknik açıdan zorunlu bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

(3) Yıllık yatırım programında ve iş programında yer almayan, ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılmaz ve tedarik yapılmaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleşebilecek veya süreklilik arz eden (ödeneği her yıl rutin olarak programlanan) mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

(4) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü özel hallerde kullanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Sürecine İlişkin Hükümler

İhale yetkilileri ve yetki limitleri

MADDE 5 – (1) İdarenin ihale yetkilisi Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu bu yetkiyi; 

a) Merkezde Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür de ihale yetkisini kısmen veya tamamen yardımcılarından birine veya birkaçına devredebilir.

b) Taşra teşkilatında ise işletme müdürüne devredebilir. İşletme müdürü de ihale yetkisini kısmen veya tamamen yardımcılarından birine veya birkaçına devredebilir.

(3) Genel Müdürlüğe bağlı kontrol müdürlükleri, yalnızca 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki limitler çerçevesinde yapılacak alımlarda yetkilidir.

İhale komisyonları

MADDE 6 – (1) İhale yetkilisi, İdare personelinden aşağıdaki nitelikleri haiz en az 5 (beş) olmak üzere 7 (yedi) ve üstü tek sayıda kişiden oluşacak şekilde asil ve yedekleri belirleyerek ihale komisyonunu oluşturur:

a) Merkezde, Yönetim Kurulunun ihale yetkilisi olduğu ihalelerde;

1) Başkan: Daire Başkanı,

2) Üye: İhale Mevzuatı Uzmanı, 

3) Üye: İhale Mevzuatı Uzmanı,

4) Üye: İhale Konusu İşin Uzmanı (Talep Birimi),

5) Üye: İhale Konusu İşin Uzmanı (Talep Birimi),

6) Üye: İhale Konusu İşin Uzmanı (Talep Birimi),

7) Üye: Muhasebe ve Mali İşler Uzmanı.

b) Merkezde, Genel Müdürün ihale yetkilisi olduğu ihalelerde;

1) Başkan: Daire Başkanı,

2) Üye: İhale Mevzuatı Uzmanı,

3) Üye: İhale Konusu İşin Uzmanı (Talep Birimi),

4) Üye: İhale Konusu İşin Uzmanı (Talep Birimi),

5) Üye: Muhasebe ve Mali İşler Uzmanı.

c) Taşra teşkilatlarında ise Merkezde komisyon teşkili için öngörülen yapı paralelinde değerlendirme yapılmak suretiyle ihale komisyonları oluşturulur.

(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. 

(3) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(4) Nihai komisyon kararları ihale yetkilisinin onayı ile yürürlüğe girer. İhale komisyonunun alacağı ara kararlarda ise ihale yetkilisinin onayı aranmaz.

Yaklaşık maliyet

MADDE 7 – (1) Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce İdarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez; isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 8 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ilgili ihale uygulama yönetmeliklerinde sayılan ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak bilgi ve belgeler istenebilir.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre birinci fıkra uyarınca istenen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı ihale dokümanında belirtilir.

İhale dışı bırakılma kuralları, ihaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil veya davranışlar

MADDE 9 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan istekliler ihale dışı bırakılır.

(2) Kanunun 11 inci maddesinde sayılanlar doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

(3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

(4) İhalelerde Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Dördüncü Bölümde belirtilen hükümler uygulanır.

Alt yükleniciler ve ortak girişimler

MADDE 10 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili yüklenicinin sorumluluğu ortadan kalkmaz.

(2) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı olarak oluşturulabilir. İş ortaklığı bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere teklif verebilir. İş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 

MADDE 11 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hâllerde ihale saatinden önce ihale iptal edilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 12 – (1) Mal veya hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü

MADDE 13 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 14 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda İdarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımlarının ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

(2) Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterince süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

(3) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(4) Bu usule ilişkin Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Pazarlık usulü

MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda yeterli teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

d) İhalenin; İdarenin, yaklaşık maliyeti Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca belirlenen limit dahilinde olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarıyla ilgili olması.

(2) Bu usulde ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu usule göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi (derhal teslim) ve bunun idarece uygun bulunması halinde kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Doğrudan temin

MADDE 16 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın, teminat alma zorunluluğu olmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, makine tesis, teçhizat, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan orijinal yedek parça, ek malzeme veya bakım, onarım, revizyon, teknik destek ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesi.

ç) İdarenin Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitinin %1’ini aşmayan ihtiyaçlarına ilişkin olması.

d) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralaması. 

(2) İdarenin bütün mal ve hizmet ihtiyaçlarını rekabet ortamı içerisinde, en elverişli şartlarla temin etmesi temel esastır. Ancak zorunlu hallerde genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, üniversiteler ve/veya bu üniversitelerin öğretim görevlileri ve bunlara bağlı döner sermaye işletmeleri ile araştırma kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler doğrudan bu kuruluşlardan fiyat ve diğer şartlarda anlaşmalar yapılarak temin edilebilir.

(3) Birinci fıkranın (ç) bendine göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve teminat alınma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak en az 3 tedarikçiden teklif almak ya da teklif istemek suretiyle ihtiyaçlar temin edilir. Temin edilen teklifler bir tutanağa bağlanarak ihale yetkilisi tarafından onaylanır. 

(4) Çarşı pazarlığı yönteminin limiti Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendinde büyükşehir belediyeleri sınırları için belirlenen tutarın %20’sine kadardır.

(5) Birinci fıkranın (ç) bendine göre yapılacak alımlarda; Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyeleri sınırları için belirlenen tutarın %20’sine kadar olan alımlar ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından İdarenin merkez ve taşra teşkilatlarının tamamında (kontrol müdürlükleri hariç) büyükşehir belediyesi sınırları içinde olma şartı aranmaksızın çarşı pazarlığı yöntemiyle yapılabilir.

(6) Kontrol müdürlüklerinin çarşı pazarlığı limiti, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyeleri sınırları için her yıl belirlenen tutarın %10’udur.

(7) Ancak Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyeleri sınırları için belirlenen tutarın %20’si ve kontrol müdürlükleri için %10’u ile birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen limit arasında olan alımlarda piyasada fiyat araştırması yapılarak en az 3 tedarikçiden teklif almak ya da teklif istemek suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.  

İhale ilanı, kuralları ve ilanda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 17 – (1) İhale konusu alımlar işin özelliğine göre; bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıdaki şekillerden biri veya birkaçı ile ilan edilmek suretiyle duyurulur:

a) Resmî Gazete’de, Kamu İhale Bülteninde ve/veya özel gazetede ilan vermek.

b) İhale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara yazı ile duyurmak.

c) Belediye ve ticaret odaları aracılığıyla duyurmak.

ç) Bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile ilan etmek.

(2) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

e) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

f) Teklif edilen bedelin en az % 3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek oranda geçici teminat verileceği.

g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

İhale dokümanı ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar 

MADDE 18 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak hazırlanır ve rekabeti engelleyici hususlar içermez.

(3) İhale konusu malın/hizmetin, tek kaynaktan ve/veya uluslararası kabul gören, parça numarası, üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ve benzeri yoluyla alınabileceğinin, usulüne göre belirlendiği hallerde ve bu durumun gerekçeleri ile birlikte ihale onay belgesinde belirtilmesi koşuluyla teknik şartname hazırlanmaksızın tedarik yapılabilir.

(4)  İdare standardizasyon nedeniyle, ekonomik olduğu tespit edilen durumlarda, teknik zorunluluklar nedeniyle birden fazla ürünü içine alan bir kalite bandı oluşturmak amacıyla ve ayrıca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerinin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde teknik şartnamede "veya dengi" ifadesine yer vermek şartıyla marka, model veya patent belirtebilir.

(5) İdari şartnamede yer alması zorunlu hususlar şunlardır:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmet ihalelerinde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç)  İsteklilere talimatlar.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) Tekliflerin geçerlilik süresi.

f) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, isteklinin karşı koşullarının kabul edilip edilmeyeceği.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar.

h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

ı) Teklif ve sözleşme türü.

i) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

j) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.

k) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.

l) İhale konusu işin başlama tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

m) Ödeme yeri ve şartlarıyla sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

n) Mücbir sebepler, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artış oranları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

o) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ö) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

p) Anlaşmazlıkların çözümü.

r) TKİ Kurumunun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmadığı.

s) En düşük teklif sahibi ile fiyat indirimi amacıyla görüşme yapılıp yapılmayacağı.

(6) İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde tespit edilir.

(7) Tekliflerin diline, türüne ve geçerli para birimine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Teklifin dili: Teklifleri oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olmalıdır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

b) Teklif türü: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri işin teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif alınır. Ancak şartlara göre götürü bedel teklif alınabilir.

c) Tekliflerde geçerli para birimi: Tekliflerin Türk Lirası olarak verilmesi zorunludur. Ancak, ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle başka para birimi cinsinden teklif alınabilir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılır.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması 

MADDE 19 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek; maddi hatalar, teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi ya da isteklilerce son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak bildirilmesi hâllerinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Değişikliği gerektiren sebepler ilgili daire tarafından gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilir. Yapılması istenilen değişiklikler, değişikliği talep eden birim tarafından, ihale yetkilisinin onayı ile birlikte Satınalma Dairesine bildirilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az 10 (on) gün öncesinde, bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.

(2) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması hâlinde; ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere, en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi hâlinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır. 

(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin uygun görülmesi hâlinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, mühürlenir veya kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması; üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 21 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşullarının değiştirilmemesi ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir.

Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 22 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası veya Merkez Bankasınca konvertibilitesi kabul edilen yabancı para,

b) Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(4) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(5) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların, muhasebe birimlerine yatırılması zorunludur.

(6) İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci uygun teklif sahibi isteklinin geçici teminatları muhasebe birimlerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

(7) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(8) Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları

MADDE 23 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektupları süresiz veya otomatik temditli olarak verilir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 24 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler, teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez; teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 20 nci maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 26 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri 25 inci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit ederek bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyebilir.

(2) İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın, hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 27 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisi, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 28 – (1) 20 nci ve 25 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ancak, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla en düşük teklif sahibi ile gerektiğinde fiyat indirimi amacıyla görüşme yapılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. 

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(4) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması durumunda idarenin ihale dokümanında belirlediği unsurlara göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 10 (on) işgünü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(7) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Teklif geçerlilik süresinin uzatımı

MADDE 29 – (1) İhale işlemlerinin teklif geçerlilik süresi içinde neticelenemeyeceğinin anlaşılması hâlinde, isteklilerden teklif geçerlilik sürelerini, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatmaları istenebilir.

Sözleşmeye davet

MADDE 30 – (1) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye şartnamesinde belirtilen süre zarfında kesin teminatın verilerek sözleşmenin akdedilmesi gerektiği iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle veya imza karşılığı tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

(2) Tebligatın isteklilere imza karşılığı yapılması veya iadeli taahhütlü kartının idareye ulaşması durumunda yedi günlük süre beklenilmez, tebligatın gerçekleştiği kabul edilir.

Kesin teminat

MADDE 31 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az %6 oranında kesin teminat alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme Süreci ile İlgili İşlemler

Sözleşmeler ve sipariş mektupları

MADDE 32 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak veya idarece, yükleniciye sipariş mektubu yazılması ve teyit alma şeklinde akdedilir. İdare, bu iki şekilden birini seçmekte serbesttir. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.    

(2) Yüklenicinin kesin teminatı vermesinden sonra süresi içinde sözleşmeyi imzalamaması veya taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde ihtara, protesto çekmeye, hüküm veya yüklenicinin rızasını almaya ve sair kanuni merasimin yapılmasına lüzum kalmaksızın kesin teminatı idare lehine gelir kaydedilir ve akdedilmiş ise sözleşme feshedilir.

(3) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmede yer alması gereken hususlar

MADDE 33 – (1) Sözleşmede yer alması gereken hususlar şunlardır:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

d) Ödeme yeri ve şartları.

e) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı.  

g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ğ) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

h) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

ı) Garanti istenilen hallerde garanti süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

i) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

j) Gecikme halinde alınacak cezalar.

k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

l) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. 

m) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

n) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

o) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

ö) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

p) Anlaşmazlıkların çözümü.

(2) Mal alımlarında; malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 34 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak veya siparişi kabul etmek zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile ihale yetkilisince de uygun görülmesi kaydıyla, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(3) İdarenin sözleşmeyi yapmaması veya sipariş vermemesi halinde, istekli taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat iade edilir. İstekli başka hiçbir sebeple zarar ve ziyan iddiasında bulunamaz.

Fiyat farkı ve iş artışı, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

MADDE 35 – (1) Fiyat farkı verilebilmesi hususunda şartnamesinde belirtilmesi koşuluyla, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesi öngörülen durumlarda, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararnameleri çerçevesinde işlem yapılır. 

(2) Mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan iş, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde %20’sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

(3) İşin ikinci fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(4) Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Mücbir sebepler

MADDE 36 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 37 – (1) Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak ikisi konunun uzmanı en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

(2) Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, İdare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

Ek kesin teminat 

MADDE 38 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en az %6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.

Kesin teminatın ve ek kesin teminatların geri verilmesi

MADDE 39 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat veya varsa ek kesin teminatların, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir; varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(3) İşin konusunun yurt içi veya yurt dışı piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 40 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri.

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 

Sözleşmenin devri

MADDE 41 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. İzinsiz devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 44 üncü ve 46 ncı maddelere ve Dördüncü Bölümde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti 

MADDE 42 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 44 üncü ve 46 ncı maddelere göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilerek yasaklama hariç, hakkında 44 üncü ve 46 ncı maddelere göre işlem yapılır.

(2) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya ortaklığın dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya ortaklığın dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 44 üncü ve 46 ncı maddelere göre işlem yapılır. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşmenin feshedilmesi suretiyle, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dâhil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.

(3) Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya ortaklığın dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 

MADDE 43 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 44 – (1) İdare tarafından;

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 47 nci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, 

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

MADDE 45 – (1) Yüklenicinin, ihale sürecinde Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Ancak taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, 

hallerinde İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir; bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda Dördüncü Bölümde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler 

MADDE 46 – (1) 43 üncü maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 45 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. 

(2) 43, 44 ve 45 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

(3) Hakedişlerden kesinti yapılması suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

(5) 44, 45 ve 46 ncı maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında Dördüncü Bölümde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 47 – (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. 

ç) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. 

d) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.        

e) Sözleşmenin, 41 inci madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

İhalelere katılmaktan yasaklama ve ceza sorumlulukları

MADDE 48 – (1) İhalelere katılmaktan yasaklama ve ceza sorumluluklarına ilişkin işlemlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, bu Kanunların uygulanmasını teminen yayımlanan ikincil mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, bu kanunların uygulanmasını teminen yayımlanan ikincil mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50 – (1) 23/9/2003 tarihli ve 25238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TKİ Kurumu’nun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Devam eden işler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış olan işler tamamlanıncaya kadar ilan tarihinde yürürlükte olan hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.