4 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30704

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (VYYÜİSGEM) amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (VYYÜİSGEM): Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; İş sağlığı ve güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanları ile koordineli bir şekilde bu çalışmalara daha etkin ve daha hızlı katkılar sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışmalarını takip etmek.

b) Kurumumuz iş sağlığı ve güvenliği (İSG) politikalarını belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.

d) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek.

e) Üniversitemizde kullanılan kişisel koruyucu donanımların gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek.

f) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak.

g) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek.

ğ) Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları çalışmalarına katkıda bulunmak ve koordineli bir çalışma düzenlemek.

ı) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.

i) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

j) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler, meslek odaları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleriyle ortak programlar hazırlamak ve seminerler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak, amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önereceği Rektör tarafından atanacak beş öğretim elemanından oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen en fazla 10 kişiden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynıdır.

(2) Müdürün daveti üzerine toplanan Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamından alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.