4 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30704

YÖNETMELİK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MAL VE HİZMET

SATINALMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE l – 7/6/2006 tarihli ve 26191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mal ve Hizmet Satınalma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.