1 Mart 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30701

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN

TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA, İLAVE KİRA, NAKLİYE VE ANALİZ

ÜCRETİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/38)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/18)

MADDE 1 – 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemi uygulaması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemine ilişkin ürününü lisanslı depolarda muhafaza eden mudilerin yer aldığı; üzerinde ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, mudi isim/unvan, TC/Vergi No, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoda kaldığı gün sayısı, toplam depolama ücreti, ELÜS ihraç tarihi ve ELÜS iptal/ELÜS alım satım tarihi bilgilerini içeren, EKK tarafından excel formatında düzenlenmiş liste; ilgili Bakanlıkça kontrol edilerek 7 Mart 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğe talep edilen şekilde resmi yazı ekinde gönderilir. Genel Müdürlük söz konusu listelerin il/ilçe müdürlüğüne ulaştırılmasını temin eder.

(2) Gerekli şartları haiz “Depo Kira Ücreti Faturası” ibraz edemediği için destekleme ödemelerine müracaat edemeyen üretici ve üretici örgütleri; döneme ilişkin ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanmak için 11 Mart-29 Mart 2019 tarihleri arasında istenilen diğer belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. İlave kira desteği müracaatlarına ilişkin EKK tarafından excel formatında düzenlenen ve ilgili Bakanlıkça kontrol edilerek Genel Müdürlüğe gönderilen ilave kira desteğine konu bilgileri içeren liste esas alınarak ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, üretici/üretici örgütünün isim/unvan, TC/Vergi No, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoda kaldığı gün sayısı, toplam depolama ücreti, ELÜS ihraç tarihi bilgileri ile nakliye ve analiz ücreti desteği müracaatlarına ilişkin istenilen belgeler esas alınarak gerekli verilerin il/ilçe müdürlüğü tarafından Bakanlık TBS’ye girişi 12 Nisan 2019, icmallerin TBS üzerinden oluşturulması 26 Nisan 2019, ödemeye esas icmallerin Genel Müdürlüğe ve Ek-11’de yer alan icmalin ilgili lisanslı depo işletmelerine gönderilmesi 24 Mayıs 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2018

30578

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/12/2018

30619