27 Şubat 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30699

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/2017 tarihli ve 30027 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliğin EK-1’indeki “Spesifikasyonları Belirtilen Gıda Katkı Maddeleri Listesi” başlıklı listede yer alan “E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER” adlı gıda katkı maddesinin adı “E 120 KARMİNİK ASİT, KARMİN” olarak değiştirilmiş; E 311 OKTİL GALLAT ve E 312 DODESİL GALLAT adlı katkı maddelerine ait satırlar yürürlükten kaldırılmış ve aynı listede yer alan E 463 HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ adlı katkı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“E 463a DÜŞÜK SÜBSTİTÜE-HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sindeki “Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları” başlıklı listede yer alan E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER adlı gıda katkı maddesine ait spesifikasyon aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, E 311 OKTİL GALLAT ve E 312 DODESİL GALLAT adlı katkı maddelerine ait spesifikasyonlar yürürlükten kaldırılmış, E 463 HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ adlı katkı maddesine ait spesifikasyondan sonra gelmek üzere aşağıdaki spesifikasyon eklenmiş, E 491 SORBİTAN MONOSTEARAT, E 492 SORBİTAN TRİSTEARAT ve E 495 SORBİTAN MONOPALMİTAT adlı gıda katkı maddelerine ait spesifikasyonlarda yer alan “Katılaştırma aralığı” spesifikasyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, E 1209 POLİVİNİL ALKOL-POLİETİLEN GLİKOL-AŞILI-KOPOLİMER adlı katkı maddesine ait spesifikasyonda yer alan “Etilen glikol” spesifikasyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “Dietilen glikol” spesifikasyonu yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2017

30027 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/6/2018

30449