27 Şubat 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30699

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, damga süresinin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekir. Müracaatlar Bakanlık internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 160 – Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan sabit ve sökülüp taşınması güç olan sayaçlar, tamirden hemen sonra ilk muayene yaptırılması mümkün değilse, yetki belgesine sahip kişi tarafından geçici damga ile damgalanır. Geçici damga süresi, geçici damganın yapıldığı günü takip eden gün birinci gün sayılmak üzere on beş gündür. Geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları tarafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama işlemleri için müracaat edilmesi zorunludur. On beşinci günün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Müracaatlar Bakanlık internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden yapılır. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. Söz konusu ölçü aletlerinin, müracaat tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde muayenelerinin yapılması zorunludur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/7/1994

22000

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/12/1996

22835

2-

16/5/2000

24051

3-

29/5/2003

25122

4-

12/11/2004

25641

5-

31/12/2009

27449 (4. Mükerrer)

6-

18/12/2010

27789

7-

2/2/2012

28192

8-

19/7/2012

28358

9-

30/11/2012

28483

10-

14/6/2013

28677

11-

12/12/2013

28849

12-

27/1/2015

29249

13-

15/5/2015

29356

14-

23/2/2017

29988

15-

10/6/2017

30092