24 Şubat 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30696

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ENERJİ YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversite bünyesindeki merkezî bir organizasyon çerçevesinde, ülkemizin strateji ve politika belgelerinde yer alan; ülkemizin enerji arz güvenliğinin ve verimliliğinin sağlanması, enerji kaynaklarında çeşitliliğin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında kayıpların azaltılması, ekonomik ve sosyal kalkınma ile rekabet gücü ve ulusal güvenlikte önemli bir yer tutan enerji alanında, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemizin öncelikli teknolojik faaliyet konuları arasında yer alan, hidrojen ve yakıt pilleri, temiz kömür teknolojileri, petrol ve doğal gaz teknolojileri, dönüşüm teknolojileri, binalarda enerji verimliliği, yalıtım, yeşil binalar, ulaştırmada enerji verimliliği, sanayide enerji verimliliği, enerji geri kazanımı, yakma, gazlaştırma, kombine çevrim teknolojileri, güneş enerjisi, fotovoltaik/solar/termal teknolojileri, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve nükleer enerji konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

b) Yüksek verimlilikte temiz üretim süreçleri ile ilgili teknolojileri geliştiren, temiz üretim teknolojilerinin verimliliğini artıran, enerji, su, hammadde gibi üretim girdilerini en etkin şekilde kullanımını sağlayan, üretim sürecinde atık oluşumunu en aza indiren, oluşan atıkların üretim yerinde çevreye zararsız hale dönüştüren ve üretim süreçlerinde kullanılabilecek şekilde geri kazanılmasını sağlayan alanlarda Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

c) Kömür, petrol, bitümlü kum (tar sand), doğal gaz ve biokütle kaynaklarından sıvı yakıt üretimi, biyoenerji, biyoyakıt, biyodizel, biokütle, biyorafineri, hava kalitesi yönetim stratejilerinin oluşturulması, temiz enerji, yakıt geliştirme ve bunların çevresel etkileri ile ilgili konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

ç) Arıtma çamurlarından enerji elde edilmesi, organik atıklardan anaerobik çürütme yoluyla enerji ve biyoyakıt geri kazanımı, kırsal alandaki küçük çiftlikler için sürdürebilir biyogaz tesislerinin planlanması ve pilot ölçekte uygulanması, biyoreaktör depolama teknolojisinin uygulanabilirliğinin araştırılması ve biokütle enerji üretimine yönelik tekniklerin geliştirilmesi konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

d) Enerji verimliliği, fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji, hidrojen ve yakıt pilleri, güç ve depolama teknolojileri ve nükleer enerji alanlarında çalışma grupları oluşturmak suretiyle ilgili paydaşları desteklemek.

e) Ulusal ve uluslararası enerji proje destek programları, fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme eğitimleri, çalıştay, kongre, kurs, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıları düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermek.

f) Yurt içinde ve yurt dışında enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışarak, Üniversitede yürütülen nitelikli projelerin sayısını artırmak üzere desteklemek.

g) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayım faaliyetleri yapmak.

ğ) Araştırma ve tasarım konularında iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, kurum ve kuruluşlara araştırma, tasarım, prototip geliştirme ve üretim aşamalarında hizmet vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulunun oluru ve Rektör onayı aldıktan sonra uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir yıl sonraki çalışma programını her yılın ocak ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunmak ve olurunu aldıktan sonra uygulamak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkezde yürütülen projeler için gerektiğinde proje koordinatörleri görevlendirmek ve çalışanlar arasında eşgüdüm sağlayacak tedbirleri almak.

f) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az dört ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezi çalışma prensipleri, işleyişi ve sorumlulara ilişkin konularda gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve rapor halinde Rektörlüğün onayına sunmak.

c) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin teknik altyapısını ve Ar-Ge destek yapılarını oluşturmak ve bunların sorumlularını belirlemek.

d) Araştırma ve proje ekiplerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

e) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda kararlar almak.

f) Müdürün önerdiği konular hakkında karar almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite öğretim elemanları ile ilgili alandaki diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ve kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.