22 Şubat 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30694

TBMM KARARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞININ ETKİLERİNİN İNCELENEREK OLASI

ZARARLARININ BERTARAF EDİLMESİ VE BU TEKNOLOJİLERİN KONTROLLÜ

KULLANIMININ SAĞLANMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİN

SAPTANMASI AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1211                                                                                                     Karar Tarihi: 21.02.2019

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 21.02.2019 tarihli 56’ncı Birleşiminde karar verilmiştir.