22 Şubat 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30694

TBMM KARARI

HAYVANLARIN HAKLARININ KORUNMASI İLE HAYVANLARA EZİYET VE KÖTÜ

MUAMELELERİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN

BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1210                                                                                                     Karar Tarihi: 20.02.2019

Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 20.02.2019 tarihli 55’inci Birleşiminde karar verilmiştir.