20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

––  Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

––  Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24)

––  Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2019/16)

––  İçme - Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/1, K: 2018/83 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2018/33, K: 2018/113 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri