20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30692

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞİTME ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yetki ve sorumluluklarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; dünyada ve Türkiye’de önemli sağlık sorunu haline gelen kulak hastalıklarının ve buna bağlı işitme kayıplarının Üniversite içindeki tanı ve tedavi olanaklarının geliştirilmesi, bunun için gerektiğinde ulusal ve uluslararası klinikler ve diğer organizasyonlarla işbirliği yapılması, Merkez faaliyetleri yolu ile kulak hastalıkları ve işitme kayıpları alanındaki bilimsel araştırma faaliyetlerinin arttırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kulak hastalıkları ve işitme kayıpları ile ilgili konularda araştırma ve uygulama projeleri planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

b) Kulak hastalıkları ve işitme kayıpları tanı ve tedavisi için mevcut sağlık hizmeti olanaklarına ilave sağlık hizmeti sunmak.

c) Kulak hastalıkları ve işitme kayıpları ile ilgili konularda ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla bağlantılı olarak araştırma, uygulama ve eğitim projeleri yürütmek.

ç) Kulak hastalıkları ve işitme kayıpları alanını ilgilendiren konularda Üniversite içindeki diğer birimlerde yürütülmekte olan faaliyetlerin geliştirilmesi için işbirliği yapmak, diğer birimlerle yeni faaliyetlerin işlerlik kazanması için öncülük etmek ve bunların koordinasyonunu sağlamak.

d) Üniversite ve diğer üniversitelerdeki fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ve merkezlerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren konularda uygulamalı çalışma olanağı sağlamak, araştırmacılara destek vermek.

e) Kulak hastalıkları ve işitme kayıpları ile ilgili cihaz, malzeme, bilgisayar yazılımı ve benzeri AR-GE çalışmalarında kalite kontrolü ve üretim planlaması için eğitim, araştırma ve uygulama projeleri yürütmek.

f) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında yayınlar yapmak, yayınları desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara belge vermek.

ğ) Kuruluş amacına uygun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri üzerine etüt, proje, analiz ve benzer çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

h) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda, Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusundaki bilimsel ve idari işleri yürütmek, bütün etkinliklerin gözetim ve denetimini yapmak.

f) Merkezin genel amaçları çerçevesinde teşkil edilen Çalışma Ünitelerinin faaliyetlerini Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek ve altı ayda bir Yönetim Kuruluna rapor vermek.

g) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

ğ) Çalışma ünitelerinde görevlendirilmesi uygun olan akademik ve idari personeli belirlemek.

h) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen toplam 14 üye ve Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(2) Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin yıllık çalışma programını belirlemek ve gereksinimlerini tespit etmek.

b) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını mevzuata uygun olarak belirlemek.

c) Yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ç) Merkezin ulusal ve uluslararası stratejisini destekleyici çalışmaları yürütmek, bu faaliyetlerin görünürlüğünü sağlamak ve gerekli hâllerde kurum içi bilgilendirmelerde bulunmak.

d) Merkezin personel ihtiyacını, fiziki eksikliklerini belirlemek ve Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

e) Çalışma üniteleri ile laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak.

f) Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimlerinde yer alacak akademik ve idari personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen 7 üye ile Müdürden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(2) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

Çalışma üniteleri

MADDE 13 – (1) Merkezin farklı etkinliklerini yürütmek için Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde çalışma üniteleri oluşturulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.