19 Şubat 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30691

YÖNETMELİK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulunun toplantı ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 587 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Başkan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Yönetim Kurulu Başkanını,

c) Başkanlık: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığını,

ç) Kanun: 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu,

d) Kararname: 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

e) Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

f) Üye: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu üyesini,

g) Yönetim Kurulu: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 4 – (1) Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Kurumun en üst karar organıdır. Başkan, Kurumun ve Yönetim Kurulunun Başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyeler en çok iki dönem için bu göreve seçilebilir. Başkan ve Başkan Yardımcılarının bu görevleri sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelikleri de sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 5 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanının belirleyeceği hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda, Kurumun çalışma ilke, program ve öncelikli alanlarını belirlemek.

b) Araştırma merkezleri, enstitüler ve benzeri diğer birimler ile Başkanlık birimlerini kurmak, kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak.

c) Kurumun personel kadroları, ücret cetvelleri ile personel performans değerlendirme kriterlerini, bu değerlendirmeler kapsamında yapılacak ödemeler ile iş tanımlarını ve göreve karşılık gelen pozisyonları Başkanlığın önerisi üzerine görüşerek karara bağlamak.

ç) Başkanın teklifi üzerine, merkez başkanlarını ve Başkanlığa doğrudan bağlı enstitü müdürlerini atamak.

d) Kurumun yıllık çalışma programı ve bütçe teklifini onaylamak.

e) Kuruma ve proje yönetimine ilişkin yönetmelik taslaklarını ve esasları hazırlatmak ve onaylamak, meri mevzuata ilişkin değişiklikler üzerinde çalışmak.

f) Kurumun, yurt içinde ve yurt dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinde üye olması için karar almak.

g) Kuruma taşınmaz alınması veya Kurum taşınmazlarının satılmasına karar vermek.

ğ) Kurumun görevlerini yerine getirmesi için yürüteceği faaliyetler sırasında yapacağı ücret, telif, işlenme ücreti ve benzeri ödemelerin tutar veya üst limitlerini belirlemek.

h) Kurumun amacı ve görevleri ile ilgili hususlarda kuluçka ve teknoloji merkezleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, müze, bilim parkı, bilim merkezi, yurt dışı irtibat büroları ve benzeri oluşumların kurulmasına, yönetimine ve desteklenmesi ile bu konularda gerekli destek programlarının oluşturulmasına ve ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmaya ve kurulmuş bir şirkette pay sahibi olmaya karar vermek.

ı) Kurum bünyesinde elde edilen tüm fikrî ve sınaî hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesine, alınan lisans izninin verilmesine veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılmasına ve bu amaçla şirket kurulmasının ilgili Bakana teklif edilmesine karar vermek.

i) TÜBİTAK ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliği ile neticelendirilmesinde karar vermeye; tutarı beşbin Türk Lirasına kadar (beşbin Türk Lirası dahil) olmak üzere, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermek.

j) Kanun, Kararname ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen işleri yapmak.

(2) Yönetim Kurulu yetkilerini, sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir.

Toplantı yer ve zamanı

MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu, olağan olarak her ay Kurum merkezinde toplanır. Toplantı tarih, saat, yer ve şekli hakkında Başkan, toplantı tarihinden önce üyelere bilgi verilmesi kaydıyla, değişiklik yapmaya yetkilidir.

(2) Başkan gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca, Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçünün yazılı talebi halinde de Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(3) Başkan, gerek gördüğü takdirde, Kurum çalışanlarını bilgi ve görüşlerini almak üzere toplantılara davet edebilir.

Toplantı gündemi

MADDE 7 – (1) Toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Toplantının gündemi üyelere bildirilir.

(2) Gündeme yeni bir madde eklenebilmesi için toplantının başlamasından önce yazılı öneride bulunulması ve önerilen maddenin gündeme eklenmesinin Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür.

Toplantıya katılamama

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun olağan toplantılarına yıl içinde toplam dört defa veya üst üste üç defa katılmayan üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararıyla düşürülür.

(2) Bu üyelerden boşalan üyeliklere 4 üncü maddede belirtilen usullere göre seçim yapılır. Bu suretle seçilen üyelerin görev süresi de üç yıldır.

Toplantı usulü

MADDE 10 – (1) Kararlar müzakere yapılarak alınır. Başkan söz isteyen üyelere bir sıra dahilinde söz verir. Madde üzerinde görüşmelerin tamamlanmasından sonra konu hakkında oylama yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, görüşülen gündem maddeleri hakkında kabul veya ret yönünde karar verebileceği gibi uygun gördüğü şekilde değiştirerek kabul edebilir veya yeniden düzenlenerek teklif edilmesine karar verebilir.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri;

a) Kendileriyle,

b) Eş ve çocuklarıyla, anne, baba ve kardeşleriyle,

c) Halen ya da son bir yıl içinde ortağı oldukları kuruluş ve işletmelerle,

ç) Kuruma bağlı enstitülerde ve yönetim kurullarındaki görevlendirmeler hariç olmak üzere, halen veya son bir yıl içinde yönetiminde bulundukları ya da yönetim kurullarında yer aldıkları kurum, kuruluş ve işletmelerle,

d) Tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz düşünce veya önyargı sahibi oldukları kişi, kurum ve kuruluşlarla,

e) Kendisinin ya da (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerin, halen ya da son bir yıl içinde üyesi veya personeli olduğu kurum ve kuruluşlarla,

ilgili gündem maddelerine ilişkin oylamaya katılamazlar. Bu durum karar metninde belirtilir. Bu fıkra hükmü; belirtilen kişi, kurum ve kuruluşları etkileyecek olsa da onlarla doğrudan ilgili olmayan, benzer durumdaki diğer kurum ve kuruluşları da aynı şekilde etkileyecek gündem maddelerinin görüşülmesinde uygulanmaz. Tereddüt halinde ilgili Yönetim Kurulu üyesinin oylamaya katılıp katılmayacağına Yönetim Kurulu karar verir.

Karar ve görüşme tutanakları

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu toplantılarında karar tutanağı ile aksine bir karar verilmedikçe görüşme tutanağı tutulur. Görüşme tutanağı dosyada saklanır, karar tutanağı ise üyeler tarafından imzalandıktan sonra ilgili birimlere dağıtılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 13/6/2009 tarihli ve 27257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.