18 Şubat 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30690

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2017 tarihli ve 30191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM’nin ve Üniversitenin belirlediği kayıt tarihlerinde bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurarak ya da e-devlet sistemi üzerinden kesin kayıtlarını yaptırırlar. E-devlet üzerinden temin edilebilen belgeler öğrenciden istenmez. Temin edilemeyen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık öğrenim ücretleri Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından her yıl belirlenir. Dikey ve yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları bölüm/programlar için belirlenmiş olan dönem/yıl ücretine tabi olurlar. Normal eğitim-öğretim süresi yıllık ücrete tabi olup muafiyetler dikkate alınmaz. Erken mezuniyet durumunda alınan yıllık ücretin bahar dönemine ait kısmı iade edilir.

(2) Yaz okulu ve özel öğrencilerin öğrenim ücreti ders kredi esasına göre ayrıca ücretlendirilir. Yaz öğretiminde burs ve indirimler dikkate alınmaz. Bu Yönetmelikte belirtilen normal öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, ders kredi esasına göre ücret öderler. Bu ücret dönem ücretini geçemez.

(3) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir. Öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri için kayıt yenileme tarihinden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrenci kayıt yenileyemez. Ücretleri taksitlendirilmiş öğrencilerin taksitlerini, ödeme planı içerisinde ödemeleri gerekir. Ödemelerin gecikmeli yapılması halinde yasal faiz ve yasal takip uygulanır.

(4) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen burslu öğrenciler kendilerine tanınan burs süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. İndirimli olarak yerleştirilen öğrenciler, kendilerine tanınan indirim oranı dışında kalan öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. Burs ve indirim süresi tamamlanan öğrenciler, bu tarihten sonraki eğitim-öğretim ücretini ders kredi esasına göre burs ve indirimden yararlanmadan öderler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, ikinci fıkrada belirtilen nedenler dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek diğer nedenlerle de kayıt dondurabilirler. Ancak bu öğrenciler, kayıt dondurma dönemine karşılık gelen öğrenim ücretinin %25’ini öderler. Ödenen ücret bir sonraki yıl öğrenim ücretinden mahsup edilir. Öğrencinin kayıt sildirmesi halinde kayıt dondurma ücreti iade edilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Kendi isteği ile ilişik kesmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile şahsen ya da noter tasdikli vekâlet verdikleri bir kişi aracılığı ile ilgili akademik birime yazılı olarak başvurur. İlgili birim yönetim kurulunun görüşü ve mali sorumluluklarının yerine getirildiğinin tespitinden sonra kayıt silme işlemi yapılır. Kaydı silinen öğrencilere lise diploması ve not durumunu gösteren belge verilir. Lise diplomasının onaylı örneği ile kayıt sırasında alınan diğer belgeler öğrencinin dosyasında saklanır.

(2) Öğrenciler eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıtları sildirmeleri halinde güz dönemi ücreti alınır; bahar dönemi ücreti alınmışsa iade edilir. Bahar dönemi başladıktan sonra kayıt sildirenlerden eğitim-öğretim ücretinin tamamı alınır.

(3) Öğrencinin; yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması, normal öğrenim süresi içinde dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödememiş olması, azami öğrenim süresi içinde eğitimini tamamlayamaması, İngilizce hazırlık programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması durumlarında Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapıldığında, yatay geçiş yapılan yükseköğretim kurumunun öğrencinin belgelerini Üniversiteden talep etmesi halinde öğrencinin başvurusu olmaksızın ilişik kesme işlemi yapılarak belgeler gönderilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2017

30191