18 Şubat 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30690

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2017 tarihli ve 30191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti ilgili programın normal süresi içindeki ders ve tez/proje aşamasını kapsar. Öğrenim ücreti, her yıl Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğrenim ücretleri kayıt aşamasında veya kayıt yenilemelerinde ödenir; ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

(2) Lisansüstü programlara burslu veya çalışma karşılığında kabul edilen öğrenciler, burs şartlarını kaybetmeleri veya çalışma koşullarını yerine getirmemeleri halinde öğrenim ücretini ödeyerek öğrenimlerine devam edebilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrenci kendi isteğiyle kaydını sildirebilir veya ilgili mevzuat hükümlerine göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması ya da diğer sebeplerle kendiliğinden kaydı silinebilir.

(2) Öğrenci tez/proje dönemine geçmeden kaydını sildirirse tez/proje ücreti iade edilir. Tez/proje aşamasına geçtikten sonra kaydını sildirirse öğrenim ücreti iade edilmez. Bilimsel Hazırlık Programı sonunda kaydı silinen öğrenci, bilimsel hazırlıkta aldığı ders kredisi kadar ücret öder.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2017

30191

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2018

30454