14 Şubat 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30686

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Muafiyet talebinde bulunan öğrencinin ders muafiyeti ilgili komisyon ve kurullar tarafından öğrencinin bağlı olduğu müfredatta yer alan tüm dersler açısından bir defaya mahsus incelenir ve bu incelemede öğrencinin okumakta olduğu programda almış olduğu dersler değerlendirmeye alınmaz. Belgenin kabulü, intibakın yapılması, derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu tarafından bir hafta içerisinde karara bağlanır. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar; bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde ve geçici 3 üncü maddesinde belirtilen notlara dönüştürülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) göre ders alma işlemi yaparlar. GANO’su 3,00 ve üzeri olan öğrenciler 40 AKTS, 2,50-2,99 olan öğrenciler 36 AKTS, 2,49 ve altında olan öğrenciler ise 30 AKTS’ye kadar takip eden yarıyılda derse kaydolabilirler. GANO’su 2,00’nin altı olan öğrenciler sınamalı öğrenci olarak tanımlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak 25 inci maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir:

              NOT ARALIĞI      HARF NOTU         KATSAYI                     DERECELER

                     90-100                      AA                       4,00                                GEÇER

                      86-89                       AB                       3,75                                GEÇER

                      81-85                       BA                       3,33                                GEÇER

                      76-80                       BB                        3,00                                GEÇER

                      70-75                       BC                        2,75                                GEÇER

                      65-69                       CB                        2,33                                GEÇER

                      60-64                       CC                        2,00                                GEÇER

                      57-59                       CD                       1,75                                GEÇER

                      54-56                       DC                       1,33                                GEÇER

                      50-53                       DD                       1,00                                GEÇER

                       0-49                        FF                        0,00                              GEÇMEZ

                                                       F1                                                 GEÇMEZ, DEVAMSIZ

                                                       F2                                           GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ

                                                        G                                                 GEÇER (Kredisiz Dersler)

                                                        K                                               GEÇMEZ (Kredisiz Dersler)

a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.

b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.

c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir.

ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir:

a) Geçer notlar şunlardır:

Puan                  Not               Katsayı             Dereceler

90 –100              A1                 4,00                Pekiyi

80 – 89               A2                 3,50                İyi-Pekiyi

70 – 79               B1                  3,00                İyi

65 – 69               B2                  2,75                Orta-İyi

60 – 64                C                   2,50                Orta

                            G                                         Geçer (Kredisiz dersler için)

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) F1 notu: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.

2) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.

3) F3 notu: Devam eden, genel ve bütünleme sınavına giren, ancak sınav notu %50’nin veya başarı notu %60’ın altında kalan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Uygulamalarda başarısızlığı nedeniyle genel veya bütünleme sınavına girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not verilir.

4) K notu: Kalan öğrenciler için verilir. Kredisiz dersler içindir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/7/2017

30126