11 Şubat 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30683

YÖNETMELİK

TED Üniversitesinden:

TED ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TED Üniversitesine bağlı olarak kurulan, TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TED Üniversitesine bağlı olarak kurulan, TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez: TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: TED Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: TED Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve temsilde eşitlik ilkesine dayanan ve toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı yüksek olan bir üniversite ortamı için gerekli akademik, idari, teorik ve pratik çalışmaları gerçekleştirmektir. Bunun için Merkez, toplumsal cinsiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapar ve bu araştırmaları destekler, disiplinlerarası bir yaklaşım sergiler; tüm akademik ve idari birimleri dâhil ederek toplumsal cinsiyet konusunu sürekli gündemde tutar, akademiyi ve toplumu birleştiren etkinlikler, paneller, projeler ve faaliyetler gerçekleştirir ve cinsiyet ve cinsel yönelime dayanan her türlü ayrımcılığı ve cinsel tacizi önlemeyi hedefler. Ayrıca geleceğe yönelik olarak Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve/veya kadın çalışmaları alanında yüksek lisans programı açılmasına yönelik çalışmalar yapar.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Toplumsal cinsiyet alanında bilimsel araştırmalar yapar.

b) Ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler, kongreler ve paneller düzenler.

c) Akademik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine destek olur.

ç) Öğrencilerin, akademik ve idari personelin toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığını ve duyarlılığını artırmaya yönelik eğitimler verir, projeler gerçekleştirir ve çalışmalar yapar. 

d) Toplumsal cinsiyet konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar ve ulusal ve uluslararası projeler yürütür.

e) Üniversite kütüphanesi bünyesinde toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın çalışmaları ve benzer konularda bir bölüm ve arşiv oluşturur.

f) Toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu ders olarak müfredata eklenmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.

g) Üniversite yerleşkesinde güvenliği sağlayıcı ve her türlü tacizi önleyici tüm tedbirlerin alınmasını teşvik eder.

ğ) Üniversitenin her biriminde temsilde ve karar alma yetkisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışır.

h) Üniversitede kadınların çalışma ortamlarını kolaylaştıracak her türlü tedbirin sağlanmasına öncü ve destek olur. Psikolojik rehberlik ve danışmanlık desteği ile cinsel tacizi önleme ve işyeri nezaketsizliğini önlemeye yönelik birimlerin kurulmasına ve benzer uygulamaların gerçekleştirilmesine destek olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri/görevlileri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Üniversitede alanında uzman öğretim üyeleri/görevlilerinden bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısını vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri/görevlileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üyeyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün, her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Müdürün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri/görevlileri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili temsilcileri.

c) Merkez ile ilgili diğer üniversite ve kuruluş temsilcileri.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3)  Danışma Kurulunda, Yönetim Kurulu üyelerinden başka en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TED Üniversitesi Rektörü yürütür.