11 Şubat 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30683

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE

İNKILÂP TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Atatürk İlke ve İnkılâpları ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda anayasal düzene bağlı, ulusal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, ulusal kültür ve değerleri koruyucu ve yaygınlaştırıcı, bu çerçevede Türklüğü, Türk ulusunu ve vatanını, devletin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren konularda; inceleme ve araştırma yapmak, konferans, seminer, sempozyum, panel ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bu çalışmalarda elde edilen sonuçları yayımlamak, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaları ve yayınları izlemek, kamu kuruluşları ve özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, yayın yapmak ve belirtilen amaçlar doğrultusunda kitaplık ve arşiv oluşturmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Türk Milletini ve özellikle gençliği Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ve milli kültür, ülkü ve değerleri etrafında birleştirici araştırma ve incelemeler yapmak.

b) Cumhuriyetimizin gelecekte sahibi olacak üniversite gençliğine Atatürk İlke ve İnkılâplarını öğretmek ve gençliğin Atatürkçü düşünce ile donanmasına yardımcı olmak.

c) Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde halka yönelik aydınlanma etkinliklerini gerçekleştirmek.

ç) Öğretim elemanlarının Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk İlkeleri konularında makale, tebliğ, radyo konuşmaları ve konferanslara katılımlarını teşvik etmek ve bilimsel toplantılara katılarak tecrübe kazanmalarını sağlamak.

d) Merkez bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Erzincan Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları, dış politika konularında sempozyum, panel ve seminerler düzenlemek, sergiler açmak.

e) Üniversite bünyesinde mevcut fakülte ve yüksekokullarda okutulmakta olan “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” derslerini verecek öğretim elemanlarının organizasyonunu yapmak.

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda araştırma ve inceleme yapan kuruluşlarla fikir alışverişinde ve ilmi dayanışmada bulunmak.

g) Türk Tarihi ve Atatürk ile ilgili vesika ve kaynaklar için kütüphane ve arşiv oluşturmak.

ğ) Milli bayramlar, kurtuluş günleri ve önemli günlerde toplantılar düzenlemek.

h) Öğrenciler arasında; Merkezin amaçları doğrultusunda yarışmalar düzenlemek ve bunları ödüllendirmek.

ı) Türklüğü, Türk milletini, Türk vatanını ve devletin geleceğini ilgilendiren bütün konularda inceleme ve araştırmalar yapmak; konferans, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek.

i) Yapılan araştırma ve incelemelerde elde edilen sonuçları yaymak; yurt dışında ve yurt içindeki öğretim kurumları dâhil kamu tüzel kişileri ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek.

j) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikimi oluşturmak ve paylaşmak.

k) Türk-Ermeni ilişkileri konusunda yurt içinde ve yurt dışında uluslararası düzeyde konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum ve sergiler düzenlemek ya da düzenlenmesine katkıda bulunmak; Ermenistan ve Ermeni diasporasının faaliyetleri ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

l) Kapsamlı bir arşivleme çalışmasını görsel ve basılı olarak hazırlamak.

m) Çalışma konularıyla ilgilenen Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki bilim adamlarıyla işbirliği yapmak.

n) Çok yönlü orijinal projeler hazırlamak, gerekli olduğu hallerde bu projelerin hazırlanmasında diğer kurum ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

o) Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yürütülen araştırma çalışmalarında Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda destek sağlamak ve bu amaçla yeni araştırma konuları tasarlamak veya bilinen bilimsel yöntemleri ihtiyaç duyulan araştırma konularına uyarlamak.

ö) İlgili alan ve konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırıcılarla Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırma ve araştırıcıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

p) Türkiye’nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapısına yönelik bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

r) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak ve bunları desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından tercihen konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir üyeyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdürün yokluğunda müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin politikaları çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Rektörlüğün istekleri doğrultusunda hedefler belirlemek.

b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

ç) Merkez çalışmalarını düzenlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından ve Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.