4 Şubat 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30676

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezsiz yüksek lisans, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi tarafından hazırlanan proje çalışmasını,

d) EABD/EASD: Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili anabilim/anasanat dalını,

e) EABD/EASD Akademik Kurulu: EABD/EASD başkanının başkanlığında ilgili EABD/EASD bünyesindeki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

f) EABD/EASD Kurulu: EABD/EASD başkanının başkanlığında varsa yardımcıları ile EABD/EASD’yi oluşturan bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü: Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yürüten enstitüleri,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları, müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,

i) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Lisansüstü İkinci Öğretim Programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,

l) Lisansüstü Uzaktan Eğitim Programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

m) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

n) Rektörlük: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: En az 60 AKTS karşılığı olan yüksek lisans tez çalışmasını ve en az 120 AKTS karşılığı olan doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

p) Uzmanlık Alan ve Seminer Dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,

r) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili, lisansüstü programın dilidir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyesinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olması gerekir.

Program ve yeni ders açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, EABD/EASD akademik kurulunun kararı, EK uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Bir EABD/EASD başkanlığında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına yapar. EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EABD/EASD akademik kurulunun kararı sonrasında ilgili Enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde teklif edilen dersler EK uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.

(3) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim ve/veya aynı içerikle ders açılamaz.

Kontenjan, başvuru ilanı, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, EABD/EASD akademik kurulunun teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve ilgili enstitü tarafından usulüne uygun olarak duyurulur. Her yarıyıl için yeni öğrenci kontenjanları EABD/EASD öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için başvuru, adaylarda aranacak koşullar, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı ve başvuruların değerlendirilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulünde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Yüksek lisans programlarından ders almak isteyenlerin lisans derecesine sahip olması veya lisans programında son sınıf öğrencisi olması, doktora/sanatta yeterlik programlarından ders almak isteyenlerin lisansüstü programa kayıtlı olması veya lisansüstü dereceye sahip olması gerekir.

(2) Özel öğrenci kontenjanları ve kabulünde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yatay geçiş ve doğrudan geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programda kayıtlı öğrencinin, yatay geçiş ve doğrudan geçiş ile kabulüne ilişkin olarak Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu öğrencinin kabulünde Senato tarafından kabul edilen SDÜ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi esasları uygulanır.

Dereceye giren öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Dereceye giren öğrencinin kabulünde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve/veya kayıtlı olan öğrenci 2547 sayılı Kanun uyarınca güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Belirtilen tarih içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenci o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt, kayıt yenileme, derslerin açılması, ders ekleme/bırakma, uzmanlık alan dersi, ders saydırma ve ders muafiyeti, diğer yükseköğretim kurumundan/enstitüden ders alma ve uzaktan eğitim/II. öğretim programlarından ders alma

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenimine devam eden öğrencinin kayıt yenileme işlemleri, öğrencinin kayıt yaptırdığı ders veya derslerin açılması, ders ekleme/bırakma, uzmanlık alan dersi, ders saydırma ve ders muafiyetleri, diğer yükseköğretim kurumundan/enstitüden ders alma ve uzaktan eğitim/II. öğretim programlarından ders alma işlemlerinde ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Danışman atanması, ikinci danışman atama, danışman değişikliği

MADDE 15 – (1) Danışman atanması, ikinci danışman atama ve danışman değişikliğiyle ilgili hususlarda Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Tez/proje çalışması yazım dili

MADDE 16 – (1) Tez/proje çalışmaları/eserleri lisansüstü programın eğitim dilinde yazılır.

Değerlendirme

MADDE 17 – (1) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notu, aldığı her ders için öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir:

Puan             Harf Notu        Başarı Notu

90-100               AA                     4,0

85-89                 BA                     3,5

80-84                 BB                     3,0

75-79                 CB                     2,5

70-74                 CC                     2,0

60-69                 DC                     1,5

50-59                 DD                     1,0

40-49                 FD                     0,5

0-39                    FF                     0,0

Diğer harf notları; NA (Devamsız), G (Başarılı), K (Başarısız) ve I (Girmedi) olarak tanımlanır.

(2) Lisansüstü programlarla ilgili derse devam ve kredi değeri, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve notlarda maddi hata ile ilgili hususlarda Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Ağırlıklı genel not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 18 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun ilgili dersin AKTS kredisi ile çarpımlarının toplamından elde edilen sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi ile hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanır.

(2) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son başarı notu geçerlidir.

(3) Seminer ve uzmanlık alan dersleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.

(4) Dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilir ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.

Kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrencinin hastalığı ve/veya doğum yapması durumunda, sağlık durumunun uygun olmadığını en az dört haftalık sağlık raporu ile belgeleyen öğrencinin sağlık raporunun süresine bağlı olarak EYK kararı ile kayıtları dondurulur. Öğrenci, raporun başlama tarihinden itibaren, en geç yedi iş günü içinde durumlarını açıklayan dilekçe ve belgelerini enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu sürede yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2)  Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığını belgeleyen ve bunu yazılı olarak enstitüye bildiren öğrenciye askerlik süresine karşılık gelen yarıyıllarda, EYK kararı ile kayıt dondurma hakkı verilir.

(3) Eğitim ve öğretim için yurt dışında bulunmak, birinci dereceden yakınının hastalığı, refakat, doğal afet, öğrenci olduktan sonraki tutukluluk ve mahkûmiyet halleri ve EYK’nın uygun göreceği öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı eğitimine devam edemeyen öğrencilere bu durumlarını belgelemek koşuluyla EYK kararıyla kayıt dondurma hakkı verilir.

(4) Kayıt dondurma süresi en çok iki yarıyıldır ve eğitim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme

MADDE 20 – (1) Öğrencinin, kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması, ders/tez dönemlerinde başarısız olması veya azami süreler içerisinde programı tamamlayamaması durumunda EYK kararıyla kaydı silinir. Ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçmeli en az yedi ders, seminer dersi, tez çalışması ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersinden oluşur.

(2) Öğrenci, toplamda en fazla dört yarıyıl olmak üzere, her yarıyıl en fazla bir uzmanlık alan dersi alabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Öğrencinin lisans programında almış olduğu dersler yüksek lisans ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin tez aşamasına geçebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması, seminer dersi dahil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

Süre

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere, en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 26 – (1) Öğrenci yüksek lisans tez önerisini, kredili dersler ile seminer çalışmasını başarıyla tamamlamasından sonra gerekçesi ile birlikte en geç bir sonraki dönemin Ekle-Sil tarihinin bitimine kadar ilgili enstitüye teslim etmelidir. EABD/EASD kurul kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu, danışmanın teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen ilgili enstitünün Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunar.

b) Tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışmanı tarafından doldurulan Tez Ön İnceleme Formu ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

c) Danışmanı tarafından teklif edilen Tez Savunma Jürisi Teklif Formunu EABD/EASD kurul kararı ile ilgili enstitüye önerir ve EYK tarafından karara bağlanır.

ç) Senatonun belirlediği esaslara göre yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarını sağlar.

d) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

Tez savunma jürisi

MADDE 28 – (1) Jüri, danışmanın önerisi, ilgili EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

(2) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı, Tez Ön İnceleme Formu ile biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç asil, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam beş öğretim üyesini enstitüye önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride görev alamaz.

(3) İkinci danışmanın jüride yer alması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, Tez Ön İnceleme Formu ile biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere beş asil, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim üyesi önerir.

(4) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

(5) İlgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı

MADDE 29 – (1) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmandan alarak jüri üyelerine gönderir.

(2) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.

(3) Jüri üyeleri, EYK kararı alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde belirlenen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyesi, katılamama gerekçesini tez savunma sınav tarihinden önce ABD/ASD başkanlığına ve/veya enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(5) Tez savunma sınavı, EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte yapılmayan sınav tekrarlanır.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, tez çalışmasını salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar EABD/EASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Öğrenci, danışman önerisi, ilgili EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile belirlenen düzeltme sınavı tarihinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

(10) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan veya tez savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrencinin tezsiz yüksek lisans programını tamamlaması için 1 yarıyıl ek süre verilir.

Diploma

MADDE 30 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, üç kişiden oluşan jüri için tezinin beş adet, beş kişiden oluşan jüri için tezinin yedi adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyasını (taşınabilir bellek) ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) EYK, talep edilmesi halinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı yer alır.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak da yürütülebilir.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli olmak üzere, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, danışman öğretim üyesinin teklifi ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisansta almış olduğu dersler tezsiz yüksek lisans ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan veya proje dersinden başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 34 – (1) Öğrenci, dönem projesi dersini seçtiği yarıyılın başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde proje konusunu enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak koşuluyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje dersinin sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Öğrenci en erken ikinci yarıyılda proje dersini alır. Proje çalışmasında elde edilen veriler, Senato tarafından belirlenen Tez/Proje Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılır.

(2) Dönem projesinin danışman tarafından ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde Enstitüler Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine yüklenmesi gerekir.

Diploma

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrenci EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı yer alır.

(4) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, programa asgari başvuru şartlarını yerine getirmek koşuluyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında almış olduğu dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş koşulları Senatonun belirlediği esaslara göre uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı

MADDE 37 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 38 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için toplam 21 krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, biri ders döneminde olmak üzere iki seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD başkanlığının öngördüğü en az 16 ders, biri ders döneminde olmak üzere iki seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrenci, toplamda en fazla sekiz yarıyıl olmak üzere, her yarıyıl en fazla bir uzmanlık alan dersi alabilir.

(4) Öğrencinin lisans ve yüksek lisansta almış olduğu dersler doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 39 – (1) Öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin bir seminer dersi dâhil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin ise bir seminer dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencisinin yeterlik sınavına girebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve lisans veya yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin bir seminer dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

Süre

MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin yeterlik sınavı ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Yeterlik sınavı, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD programında görev yapan öğretim üyeleri arasından, ilgili EABD programında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması durumunda yakın EABD programlarında bulunan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK kararıyla onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesince düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi iki yıldır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere biri öğrencinin tez danışmanı (yurt dışında görevlendirilmiş olması durumunda bu şart aranmaz), en az ikisi de Üniversite dışından olmak üzere beş asil, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürisini doktora yeterlik sınav jürisi teklif formu ile EABD başkanlığına önerir. Doktora yeterlik sınav jürisi teklif formu EABD tarafından enstitüye gönderilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

(7) Doktora yeterlik sınavı, EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte yapılmayan sınav tekrarlanır.

(8) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(9) Sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

(10) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü bölümden bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlayan öğrenci, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına geçişte Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(12) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üye, katılamama gerekçesini yeterlik sınav tarihinden önce ABD/ASD başkanlığına ve/veya enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(13) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, EYK kararıyla belirlenecek dersleri tez savunma tarihine kadar başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın talebi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, biri EABD içinden ve biri dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ve takip eden tez izleme sınavları tez izleme komitesi tarafından yapılır. İkinci danışman tez izleme komitesi üyesi olamaz, ancak dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın doktora tez izleme komitesi değişiklik formu ile başvurması halinde, EABD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini takip eden altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içerisinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içerisinde doktora tez önerisi savunma tutanak formu ve ekleri ile ilgili enstitüye bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(7) Tez önerisi reddedilmiş öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girebilir. Tez önerisi savunma sınavına girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez izleme sınavları

MADDE 44 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez ilgili enstitü tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak toplanır.

(2) Tez önerisi Ocak-Haziran ayları arasında kabul edilen öğrenci birinci tez izleme sınavına Temmuz-Aralık ayları arasında, tez önerisi Temmuz-Aralık ayları arasında kabul edilen öğrenci ise birinci tez izleme sınavına Ocak-Haziran ayları arasında ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde girer.

(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içerisinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun görüldüğü takdirde EYK kararından itibaren en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi vermek ve dört tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(9) Senatonun belirlediği esaslara göre tez izleme sınavı interaktif olarak yapılabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Öğrenci tezini Senato tarafından belirlenen ilgili enstitünün Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunar.

(2) Öğrenci, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışmanı tarafından doldurulan Tez Ön İnceleme Formu ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

(3) Öğrenci, doktora tez savunma sınavına kadar yapılması gereken tez izleme komitesi raporlarını enstitüye sunmuş olması gerekir.

(4) Danışmanı tarafından teklif edilen Tez Savunma Jürisi Teklif Formu, EABD kurul kararı ile ilgili enstitüye önerilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Öğrencinin Senatonun belirlediği esaslara göre doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması gerekir.

(6) Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

Tez savunma jürisi

MADDE 46 – (1) Jüri, danışmanın önerisi, ilgili EABD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

(2) EABD başkanlığı, Tez Ön İnceleme Formu ile üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim üyesini enstitüye önerir.

(3) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

(4) İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Enstitülerin tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı

MADDE 47 – (1) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmandan alarak jüri üyelerine gönderir.

(2) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.

(3) Jüri üyeleri, EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde EYK tarafından belirlenen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyesi, katılamama gerekçesini tez savunma sınav tarihinden önce ABD/ASD başkanlığına ve/veya enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(5) Tez savunma sınavı, EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte yapılmayan sınav tekrarlanır.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, tez çalışmasını salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar, danışman tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci, danışman önerisi, ilgili EABD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile belirlenen düzeltme sınavı tarihinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

(10) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan veya tez savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 48 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden ilk bir ay içerisinde tezinin yedi adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyasını (taşınabilir bellek) ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) EYK, talep edilmesi halinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD programının onaylanmış adı yer alır.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime/sanata yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, özgün bir sanat eseri ortaya koyma ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması, tez izleme komisyonu raporu, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü en az 14 ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) İlgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilir.

(4) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 51 – (1) Öğrencinin aldığı tüm derslerden başarılı olmak koşuluyla yeterlik sınavına girebilmesi için;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50'den az olmamalıdır.

b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, bir seminer dersi dâhil en az 60 AKTS kredilik dersi başarmalıdır.

c) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, bir seminer dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarmalıdır.

Süre

MADDE 52 – (1) Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin yeterlik sınavı ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Yeterlik sınavları, danışmanın da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Yeterlik sınav jürisindeki diğer üyeler konu ile ilgili olmak kaydıyla başka bir yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden seçilebilir.

(5) Danışman, sanatta yeterlik jüri önerisini, sanatta yeterlik sınav jürisi teklif formu ile EASD başkanlığına yapar. Sanatta yeterlik sınav jürisi teklif formu EASD tarafından enstitüye önerilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

(6) Sanatta yeterlik sınavı, EYK tarafından belirlenen yer, tarih ve saatte öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. EYK tarafından belirlenen yer, tarih ve saatte yapılmayan sınav tekrarlanır.

(7) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(8) Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumu EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

(9) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü bölümden bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tekrar sınava alınır.

(10) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına geçişte Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(11) Sanatta yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, EYK kararıyla belirlenecek dersleri tez savunma tarihine kadar başarmak zorundadır.

(12) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini yeterlik sınav tarihinden önce ASD başkanlığına ve/veya enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini takip eden altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez önerisi savunma sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içerisinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içerisinde sanatta yeterlik tez önerisi savunma tutanak formu ve ekleri ile ilgili enstitüye bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(7) Tez önerisi reddedilmiş öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girer.

Tez izleme komitesi

MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, danışmanın talebi, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içerisinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, diğer ikisi EASD içinden veya dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ve takip eden tez izleme sınavları tez izleme komitesi tarafından yapılır. İkinci danışman tez izleme komitesi üyesi olamaz, ancak dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın vereceği sanatta yeterlik tez izleme komitesi değişiklik formu ile başvurması halinde, EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez izleme sınavları

MADDE 56 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez ilgili enstitü tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak toplanır.

(2) Tez önerisi Ocak-Haziran ayları arasında kabul edilen öğrenci birinci tez izleme sınavına Temmuz-Aralık ayları arasında, tez önerisi Temmuz-Aralık ayları arasında kabul edilen öğrenci ise birinci tez izleme sınavına Ocak-Haziran ayları arasında ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde girer.

(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içerisinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme sınavından başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun görüldüğü takdirde EYK kararından itibaren en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi vermek ve dört tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(9) Senatonun belirlediği esaslara göre tez izleme sınavı interaktif olarak yapılabilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 57 – (1) Öğrenci tezini Senato tarafından belirlenen ilgili enstitünün Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunar.

(2) Öğrenci, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışmanı tarafından doldurulan Tez Ön İnceleme Formu ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

(3) Öğrenci, sanatta yeterlik tez savunma sınavına kadar yapılması gereken tez izleme komitesi raporlarını enstitüye sunmuş olmalıdır.

(4) Danışmanı tarafından teklif edilen Tez Savunma Jürisi Teklif Formu, EASD kurul kararı ile ilgili enstitüye önerilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Öğrencinin Senatonun belirlediği esaslara göre sanatta yeterlik yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması gerekir.

(6) Öğrenci tezini, sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunur.

Sanatta yeterlik savunma jürisi

MADDE 58 – (1) Jüri, danışmanın önerisi ile ilgili EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.

(2) EASD başkanlığı, Tez Ön İnceleme Formu ile üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim üyesini enstitüye önerir.

(3) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

(4) İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Enstitülerin tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Sanatta yeterlik tez savunma sınavı

MADDE 59 – (1) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmandan alarak jüri üyelerine gönderir.

(2) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.

(3) Jüri üyeleri, EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde EYK tarafından belirlenen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyesi, katılamama gerekçesini tez savunma sınav tarihinden önce ABD/ASD başkanlığına ve/veya enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(5) Tez savunma sınavı, EYK tarafından belirlenen yer, tarih ve saatte öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. EYK tarafından belirlenen yer, tarih ve saatte yapılmayan sınav tekrarlanır.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, tez çalışmasını salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci, danışman önerisi, ilgili EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile belirlenen düzeltme sınavı tarihinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

(10) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan veya tez savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 60 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde tezinin yedi adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyasını (taşınabilir bellek) ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile öğrenci sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır.

(2) EYK, talep edilmesi halinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD programının onaylanmış adı yer alır.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı anda birden fazla programa kayıt

MADDE 61 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Tebligat

MADDE 62 – (1) Eğitim ve öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün elektronik sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen ya da daha sonra yazılı bildirimle veya öğrenci tarafından lisansüstü öğrenci bilgi sisteminden değiştirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

(2) Üniversite Öğrenci Lisansüstü Bilgi Sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ yerine geçer.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 64 – (1) 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 61 inci madde hükümleri uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

(3) 20/4/2016 tarihinden önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrenciler için azami süre, 20/4/2016 tarihinden itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.