4 Şubat 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30676

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/2015 tarihli ve 29233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Mütevelli Heyet, Rektör ataması için aday belirler ve belirlediği adayını/adaylarını gösterir bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Rektör, kendisinin atanması ve özlük haklarının görüşüldüğü Mütevelli Heyet toplantısına katılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Rektör, Üniversitenin yürütme organının başıdır. Rektörlüğün boşalması veya Rektörün görev süresinin bitiminden üç ay önce Rektör adayları, adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve özgeçmişlerini ekledikleri dilekçe ile Mütevelli Heyete başvururlar. Rektör ataması için Mütevelli Heyet tarafından üyeler arasından üç kişilik rektör adayları ön inceleme komisyonu oluşturulur. Bu komisyon rektör adayları hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra hazırladığı gerekçeli raporu adaylarla ilgili tercih sıralaması da yaparak Mütevelli Heyete sunar. Mütevelli Heyetin belirlediği adayını/adaylarını gösterir bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Cumhurbaşkanı aday/adaylardan birini Rektör olarak atar veya başvuru sürecinin yenilenmesi ister. Rektörün görev süresi dört yıl olup görev süresi sona eren Rektör, atama usullerine uygun olarak yeniden atanabilir. Aynı zamanda, Mütevelli Heyetin yetkilendirmesi durumunda, aynı komisyonun hazırlayacağı rapor üzerine Mütevelli Heyetin teklifi halinde Rektör görev süresi sona ermeden Cumhurbaşkanı tarafından görevinden alınabilir.”

“(3) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör yardımcıları Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından atanır. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör yardımcıları görev süreleri sona ermeden önce de yine aynı usulle görevden alınabilir. Rektör, yardımcılarının görev tanımlarını ve yetki alanlarını belirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2015

29233

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/2/2018

30322

2-

1/10/2018

30552