1 Şubat 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30673

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ

SEÇİM, ATAMA, YÜKSELTME VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

b) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

c) Araştırma görevlisi: Akademide yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanlarını,

ç) Araştırma ve Eğitim Merkezleri: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde yer alan Araştırma ve Eğitim Merkezlerini,

d) Bakan: İçişleri Bakanını,

e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

f) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

g) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

ğ) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişiyi,

h) Doktor öğretim üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan akademik unvana sahip kişiyi,

ı) Eğitim Merkezi Komutanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığını,

i) Enstitüler: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesindeki enstitüleri,

j) Fakülte: Lisans eğitimi verilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesini,

k) Kurullar: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı kurulları,

l) Meslek Yüksek Okulu (MYO): Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okullarını,

m) Öğretim elemanları: Akademide görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,

n) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını,

o) Öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemi: Akademik yeterlilik ve çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapabilmek maksadıyla kullanılacak olan sistemi,

ö) Öğretim üyeleri: Akademide görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,

p) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

r) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

s) Üniversitelerarası Kurul: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesinde düzenlenen üst kuruluşu,

ş) Yönetim Kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktor öğretim üyesi başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Akademi bünyesinde doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylarda;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

c) Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,

ç) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması,

d) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doktor öğretim üyeliği için belirlenmiş puan ve üstünü almak,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

g) Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik doktor öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak atamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavından en az seksen beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

şartları aranır.

(2) Senato kararıyla, bu maddede belirlenen yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puan, asgari puan olarak belirlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktor öğretim üyeliğine başvuru ilanı ve atanma

MADDE 6 – (1) Başkanlıkça, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak boş doktor öğretim üyeliği kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıflar dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan edilir.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar için bilim dallarını ve aranan nitelikleri belirten ilan, Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfalarında duyurulur. Bu durum, ayrıca Başkanlıkça bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere bildirilir.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro ilanı ise Başkanlıkça Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer alır.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Başkanlıkça yapılan bildiriyi alt birimlere duyurur.

(5) İlanlarda adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

(6) Doktor öğretim üyeliği için başvuran adaylardan yabancı dil sınavında başarı gösterenler yabancı dil sınavının tebliğini izleyen üç gün içerisinde özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınları ile Başkanlıkça belirlenecek akademik yükseltme ve değerlendirme kriterlerine ilişkin ilan edilen diğer evrakları dört nüsha halinde Başkanlığa teslim ederler.

(7) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personelin başvurularının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada sonlandırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(8) Adayların durumlarını incelemek üzere ilân edilen kadrolar için fakülte dekanı, enstitü müdürü veya MYO komutanı, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti, en az biri akademi dışından olmak kaydıyla ve varsa biri ilgili birim yöneticisi olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tespit eder. Dekanlık, enstitü müdürlüğü veya MYO komutanlığı tarafından bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanlar gönderilerek, bir ay içerisinde değerlendirme raporlarını bildirmeleri istenir. Değerlendirme raporunda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri, önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü ile olumsuz değerlendirme söz konusu ise olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(9) Dekan, Enstitü Müdürü ve MYO Komutanı yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Yönetim Kurullarınca bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde tercihe veya atamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar gerekçeli olarak belirtilir.

(10) Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurullarının gerekçeli kararı tekrar değerlendirilmek üzere Akademi Yönetim Kuruluna gönderilir. Akademi Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı sonrasında Başkan, atamaya ilişkin tercihi ile olumlu veya olumsuz kararını verir. Atamalar Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla yapılır.

(11) Doktor öğretim üyelerinin ilk ataması dört yıllığına yapılır. Atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktor öğretim üyeliğine yeniden atanma esasları

MADDE 7 – (1) Doktor öğretim üyeleri ilgili birimlerin görüşü sonrası akademi yönetim kurulu kararı ve Başkan onayı ile yeniden atanabilirler.  Atamalar en çok dört yıl süre ile yapılır.  Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilir.

(2) Doktor öğretim üyeliğine yeniden atanabilmek için Akademi Senatosu tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doçentlik için belirlenmiş puanının ilk yeniden atamada %60’ını, ikinci yeniden atamada %80’ini, üçüncü yeniden atamadan itibaren ise %100’ünü tamamlamış olması gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak, bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanlar için ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlamak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak değerlendirmeyi müteakip, başkan ilân edilen doçentlik kadrosuna, başvuran adayların durumlarının incelenmesi için son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde, varsa biri ilgili birim yöneticisi olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanından yoksa en yakın bilim alanından en az biri akademi dışından olmak kaydıyla üç profesör tespit eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya okutmanlar da” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yabancı dil okutmanı, çevirici ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “okutmanı, çevirici” ibaresi “öğretim görevlisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yabancı dil okutmanı, çevirici ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine “branşı için” ibaresinden sonra gelmek üzere “yüksek lisans ya da” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan  “okutmanlar” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/4/2017

30044