1 Şubat 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30673

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE

BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinin “Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Sözleşme Değişikliği Sayısı” ve “Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre” tabloları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları veya gayrinakdi krediler beklenen zarar karşılıkları.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tablodaki “Personel Giderleri” satırı yürürlükten kaldırılmış, “Faaliyet Kiralama Giderleri” satırı “TFRS 16 İstisnalarına İlişkin Kiralama Giderleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK 1, EK 2, EK 5 ve EK 6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2012

28337

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/4/2014

28983

2-

19/8/2015

29450

3-

20/1/2016

29599

4-

23/10/2015

29511

5-

28/2/2017

29993

6-

18/7/2017

30127

7-

20/9/2017

                  30186 (Mükerrer)

8-

14/3/2018

30360

 

Ekleri için tıklayınız.