31 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30672

YÖNETMELİK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tasavvuf araştırmaları alanında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalara akademik düzeyde katkı sağlamak.

b) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden enstitü, araştırma merkezi ve vakıf gibi kuruluşlarla ilişkiler kurmak.

c) Tasavvufî fikir ve uygulamada öne çıkmış düşünürlerin eserlerini ve görüşlerini tarih, felsefe, bilim tarihi, dil, edebiyat, sosyoloji gibi farklı disiplinlerin bakış açıları ve metotlarıyla ele alıp incelemek ve değerlendirmek.

ç) Tasavvuf düşünce geleneğine mensup önemli düşünürlerin eserlerini incelemek, fikirlerini uzak ve yakın etki ve çevresiyle ortaya koymak ve yazma halindeki eserleri neşretmek.

d) İslam coğrafyasında yetişen mutasavvıfların İslâm düşüncesine getirdikleri bütünleştirici yaklaşımı tespit etmek, tanıtmak ve değerlendirmek.

e) İslam tarihinde tasavvufî düşüncenin seyrini gösteren eserlerin ilmî usullerle tahkîk etmek ve neşrini yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Tasavvufî düşünce ve kurumlarla ilgili araştırma faaliyetlerini desteklemek.

b) Alanla ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

c) Alanla ilgili bilimsel etkinlik ve yayın yapmak.

ç) Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin amaçları çerçevesindeki diğer çalışmalara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı atar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bu üyeler Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyenin yerine, onun süresini tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Ayrıca, bu kararların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili birimlere gönderilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında, yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendirilebilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından yapılır. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilmeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 13 – (1) Merkezin gelirleri; Üniversite bütçesinden ayrılan paylar, Merkeze yapılan bağış ve yardımlar, proje, kurs, rapor hazırlama, yayın ve araştırmalardan sağlanan gelirler ile diğer gelirlerdir.

(2) Merkezin giderleri; Merkezde kullanılan her türlü donanım, bakım-onarım, yayın ve araştırma giderleri, personel maaşları, eğiticilere yapılan ödemeler, projelerde görev alan öğrencilere verilen ödüller, bilimsel toplantı, panel, kurs, seminer ve benzeri harcamalardır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.