28 Ocak 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30669

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ (ADAUM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM)’nin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ADAUM): Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deprem ve depremle ilgili konularda, başta jeofizik ve jeolojik araştırmalar olmak üzere, çeşitli alanlarda bilimsel, eğitsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, elde edilen sonuçların yayınlanması ve duyurulması faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmektir.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Depremlerin oluşumu, nedenleri ve önceden kestirilmesi konularında bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırmalarda bulunmak.

b) Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte deprem süreçlerini izlemek ve buna bağlı olarak yerkürede gelişen fiziksel değişimleri takip etmek.

c) Merkeze bağlı deprem izleme ağları kurarak, bunların işletilmesini, toplanan verinin işlenmesini, elde edilecek bilginin ve verinin yayınlanmasını ve paylaşımını sağlamak; ayrıca, depreme ilişkin ulusal ve uluslararası sayısal veri tabanlarındaki mevcut veriyi kullanarak bilimsel çalışmalar yapmak.

ç) Deniz, göl ve karasal alanlarda jeofizik, jeolojik ve jeodezik yöntemlerle diri fay araştırmaları yapmak ve haritalamak.

d) Deprem riski yüksek bölgelerde, deprem zararlarının en aza indirilmesi ve yerleşime uygun alanların tespitine yönelik, ayrıntılı mühendislik jeolojisi, mühendislik jeofiziği ve sismolojisi araştırmalarını ve jeoteknik laboratuvar deneylerini kapsayan mikrobölgeleme çalışmaları yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

e) Deprem öncesinde gerekli önlemlerin alınması, deprem esnasında meydana gelebilecek zararların en aza indirilmesi, deprem sonrasında ise acil yardım ve kurtarma çalışmalarının planlanmasına ve yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

f) Depremlerle ilgili yönetmelik ve mevzuat çalışmalarına katılmak ve katkı sağlamak.

g) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek amacıyla ortak bilimsel çalışma, araştırma ve projeler gerçekleştirmek ve ilgili alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Deprem ve depreme ilişkin konularda, ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenlemek.

h) İlgili bakanlıklar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile ortak faaliyetler düzenlemek, düzenlenmiş faaliyetlere katılmak, destek vermek ve ilgililere bilimsel görüş bildirmek.

ı) Deprem konusunda toplum bilincinin ve sorumluluğunun arttırılmasına yönelik, farklı eğitim seviyesi ve yaş gruplarından oluşan hedef kitleler için eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, toplantılar yapmak ve seminerler düzenlemek.

i) Hedef kitlelere verilecek eğitim-öğretim faaliyetleri için görsel, işitsel ve dokunsal ders materyalleri tasarlamak, geliştirmek ve kullanmak.

j) Üniversite-toplum işbirliğini güçlendirmek amacıyla, deprem temalı özel anma günleri için çeşitli faaliyetlerde bulunmak ve ilgili faaliyetlere katılmak.

k) Kamu ve özel sektörde meslek çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim ve kurs programları düzenlemek.

l) Deprem konusunda araştırma ve uygulama yapacak nitelikli insan gücü yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu, kamp çalışmaları gibi sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

m) Deprem bilincinin ve bilginin topluma yayılması amacıyla, sosyal medya platformları kurmak, basılı ve görsel medya aracılığı ile eğitici bilgilendirme çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre, Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık etkinlik planını ve buna bağlı mali tahmini Rektöre sunmak.

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, deprem ve yerbilimleri alanı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 22/2/2003 tarihli ve 25028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.