27 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30668

YÖNETMELİK

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SİÜ-KÜSİMER): Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Siirt Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; il, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek, öğretim elemanlarının akademik desteği ile sanayicilerin teknolojik ve katma değeri yüksek yeni veya ara ürünleri geliştirmelerine veya mevcut ürünlerin kalitesini yükseltmelerine imkân sağlamak, Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği içinde iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda nitelikli eleman yetiştirmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İş dünyası ile işbirliği içinde, Üniversite eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesine ve iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda yeni bölümler, programlar veya sertifika programları açılmasına katkı sağlamak,

b) Üniversite öğrencilerini, çeşitli toplantılar ve sanayi ziyaretleri ile iş dünyası yetkilileri ile tanıştırmak, öğrencilerin çeşitli sanayi projelerinde görev alarak mezuniyet öncesi kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,

c) Üniversitenin lisansüstü öğrencilerinin tez konularının toplum, kamu ve iş dünyasının ihtiyacına yönelik seçilmesine ve tez çalışmalarının sonuçlarının toplum yararına kullanılmasına veya teknolojik ürüne dönüştürülmesine aracılık etmek,

ç) Üniversite öğretim elemanlarının, kamu ve iş dünyasının yetkilileri ile işbirliği yapmalarına imkân sağlayacak ortamlar oluşturmak ve iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda yeni ürünler geliştirilmesine, mevcut ürünlerin kalitelerinin yükseltilmelerine yönelik ortak projeler geliştirmek,

d) KOBİ’lere yeni ürün geliştirme, üretim, finansman, pazarlama, insan kaynaklarının yönetimi, yönetim, organizasyon, mali müşavirlik ve benzeri alanlarda danışmanlık yapmak,

e) Sanayi kuruluşlarının problemlerine çözüm ortağı olmak, teknoloji yenileme ve geliştirme süreçlerinde bilimsel destek sağlamak,

f) Havacılık, savunma, tasarım, nükleer enerji, sağlık, sanayi, tarım, ticaret, turizm alanlarında disiplinler arası temel ve uygulamalı araştırmaların gerçekleştirildiği araştırma laboratuvarları ve birimleri oluşturmak, iş dünyası ile ortak çalışmalar yürütmek,

g) Üniversite ile kamu ve sanayi sektöründe gerçekleştirilen üretim ve hizmeti daha verimli hâle getirmek için Üniversite ve sektörden temsilcilerin katılımı ile proje ekipleri oluşturmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ve gerektiğinde vekâlet etmek üzere üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin faaliyet alanındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Sektörde faaliyet gösteren firmalar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde koordinasyonu sağlamak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite içinden ve Üniversite dışındaki paydaşlardan olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiş üyelerden oluşur.

a) Üniversite içinden Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

1) Mühendislik Fakültesinden iki üye.

2) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden bir üye.

3) Ziraat Fakültesinden bir üye.

4) Fen Edebiyat Fakültesinden bir üye.

5) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden bir üye.

6) Veteriner Fakültesinden bir üye.

7) Tıp Fakültesinden bir üye.

b) Üniversite dışındaki (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Paydaşları) Yönetim Kurulu üyeleri; sektörde faaliyet gösteren firmalar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve ilgili diğer kuruluşlardan olmak üzere beş üyeden oluşur.

(2)Yönetim Kurulu, Üniversite içinden ve Üniversite dışındaki paydaşlardan belirlenmiş olan üyeler ile birlikte, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları da dâhil toplam onaltı üyeden oluşur.

(3) Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde aynı usullerle yeni üye eski üyenin kalan süresi kadar görevlendirilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, uygulama, yayım ve bilimsel çalışmalara katılmak için yapacakları harcama taleplerini değerlendirmek.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini üniversitede görevli, alanla ilgili uzman öğretim elemanları ile işbirliği içinde değerlendirip sonuçları teklifi sunan kurum ve kuruluşlara sunmak.

ç) Merkezin ihtiyacı olan alanlarda çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili projelerde, kurs programlarında ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kişilerle işbirliğini sağlamak.

e) Kamu, sanayi, ticaret ve hizmet sektörü tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini üniversitenin ilgili kurul veya birimlerine iletmek, teklifler uygun görüldüğü takdirde işbirliğinin usul ve esaslarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

f) İhtiyaç hâlinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

g) Merkezin Rektörlüğe sunulacak olan yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşmek.

ğ) Merkezin idari, mali, proje dağıtımı ve proje kabulü gibi konularda teklifler hazırlamasını sağlayıp bu teklifleri Üniversite Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.

h) Üniversite öğrencilerini kamu, sanayi sektörüne hazırlamak amacı ile eğitim ve sertifika programları, paneller ve toplantılar düzenleyerek girişimci olmalarına yardım etmek.

ı) Kamu ve sanayi sektörünün ihtiyacına yönelik olarak öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini en verimli şekilde yapabilecekleri kuruluşlarda staja gönderilmesi için sanayici ile öğrenci arasında koordinasyonu sağlamak.

i) Öğretim elemanları ile kamu ve sanayi sektörü arasında mesleki alanlarda işbirliğini sağlamak.

j) Üniversite öğrencilerinin, staj ve eğitim imkânlarını geliştirmek için ulusal veya uluslararası destekli projelere katılımlarını teşvik etmek.

k) Eğitim ve bilgilendirme amaçlı kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

l) Öğretim üyelerinin kamu, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin bilimsel ve ihtiyaç hâlinde teknik sorunlarına çözüm üretmek için bilgi toplamalarına katkı sağlamak.

m) İl veya bölgede araştırma-geliştirme birimleri ve teknolojik birimlerin kurulması için gerekli çalışmaları yürütmek.

n) Kamu ve sanayinin problemlerinin çözümüne yönelik araştırma projeleri için proje desteği sağlayan kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; kamu, üniversite, sanayi ve bunların oluşturduğu sivil toplum örgütleri temsilcilerinden Merkez Müdürünün başkanlığında seçilecek en az 10 en fazla 30 kişiden oluşur. Danışma Kuruluna seçilecek üyeler Yönetim Kurulunca belirlenir. Danışma Kurulu üyeleri bağlı bulundukları birimlerin üst yöneticilerinden gerekli izinler alınarak Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeliğinden çeşitli nedenlerle ayrılan üyeler yerine yeni üyeler seçilir. Danışma Kurulu, yılda en az iki defa toplanır, çalışmalarına destek sağlamak üzere değişik alanlarda en az 3 en fazla 7 kişiden oluşan komisyonlar kurabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar. Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, uygulama ve araştırma faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve yürütülmekte olan çalışmalar ve projeler hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir. Üniversite ile kamu, sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapar, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir, ihtiyaca göre ortak laboratuvar kurulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.