27 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30668

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SPORCU SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI VE

ATLETİK PERFORMANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2017 tarihli ve 30153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sporcu Sağlığı Çalışmaları ve Atletik Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesinde tam gün çalışan profesörler arasından Rektör veya Rektör yardımcısı tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü sağlıkla ilgili bağlı birimlerin de yöneticisidir. Merkez Müdürü yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür yardımcıları, Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2017

30153