27 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30668

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, çalışma alanları, bilimsel ve eğitimsel araştırma (Ar-Ge) faaliyetleri, yönetim organizasyon yapısı ile bu yapının ulusal/uluslararası bilimsel, etik, hukuki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet ve araştırma alanları ile yönetim yapısı ve ona bağlı birimlerin görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal/uluslararası kök hücre ve gen tedavileri konusunda araştırma, teşhis, tedavi ve uygulamaların takibi, bu konuda yeni teknolojilerin aranması, geliştirilmesi bu konularla ilgili her alanda bilimsel (laboratuar, deneysel, klinik) araştırmaların yapılması, alt yapının ve işleyişinin hazırlanması, hücrelerin işlenmesi, çoğaltılması, saklanması, çözülmesi, tedaviye hazır hale getirilmesi, hücresel tedaviler ile ilgili ürüne yönelik çalışmalar yapılmasıdır. Bundan başka ülkemizde kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili olarak hukuki, etik kurallar ile standartların oluşturulmasına yardımcı olmak bu konuda faaliyetlerin takibi ve yürütülmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili yeni yöntem, tedavi, ürünler ile ilgili ulusal/uluslararası patent başvuruları yapmak, takip etmek ve almak.

(2) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve geliştirme bölümleri kurmak, bu konuda fon oluşturmak, her türlü ulusal/uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetini yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kök hücre/hücresel ve gen tedavileri ile ilgili her konuda temel, deneysel ve uygulamalı araştırma, inceleme, geliştirme yapmak, bu konuda ulusal/uluslararası çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Hücre ve kök hücre konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal/ uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile her türlü iletişim ve işbirliği oluşturmak.

c) Kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili olarak ulusal/uluslararası kurslar, seminerler, konferanslar, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar tertip etmek ve katılmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar ile sonuçlarının takip edilmesi ve ulusal/uluslararası ortaya konan bilimsel gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv, bilgi bankası ve kütüphane oluşturmak.

d) Araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları ve eğitim faaliyetleri sonunda elde edilen bilimsel, teknik, klinik bulgu ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, algoritma, kullanım kılavuzu, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak, toplumu ve meslek gruplarını bu konularda bilgilendirmek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal/uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti, veri bankacılığı ve benzeri hizmetleri vermek.

f) Merkezce yürütülecek klinik çalışmalar ile hasta takibi ve bilimsel aktivitelerde bulunmak.

g) Kök hücre ve hücresel tedaviler kapsamında yer alan hastalıkların hasta, aile ve toplum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları tespit etmek, çözüme yönelik projeler geliştirmek ve toplumu bilgilendirmek.

ğ) Kök hücreler ve diğer hücresel tedaviler konusunda toplumun aydınlatılması, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

h) Hücre ve kök hücre konusunda çalışmalar yapan meslektaşların birbirleriyle olan iletişim bağlarını güçlendirmek için birleştirici etken olmak ve onların mesleki çalışmalarında bilimsel yönden destekleyici ve geliştirici hizmetler vermek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile görevinde yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların ve bilimsel faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda veya Rektörlük tarafından istenildiğinde merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür ve müdür yardımcısı aynı anda bulunmadığı zaman en kıdemli yönetim kurulu üyesi yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu her ay belli günde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Bütün kararlar protokol defterine kaydedilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

f) Merkezin bilimsel faaliyetlerini yürütmek için gereğinde etik kurul oluşturmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi Üniversitenin ve ona bağlı SUAM veya diğer üniversitelerin (devlet, özel, vakıf) öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az 3, en fazla 7 üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu her ay bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun, orta, kısa vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin uluslararası alanda bilimsel proje ve çalışmaları planlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.