27 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30668

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARLA İLETİŞİM VE KARİYER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c)                Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde, kariyer geliştirme, iş ve staj olanaklarını Üniversitenin öğrencilerine sağlamak, mezunlarla Üniversitenin iletişimini güçlendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrenci ve mezunlara katılacakları iş yaşamına ilişkin dinamikleri fark etmelerini ve kariyer yollarını çizerken gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırarak kişisel nitelik ve amaçlarına uygun iş bulmalarını sağlayacak düzenli seminer, konferans, atölye, eğitim ve benzeri yapmak. 

b) Sanayi-üniversite iş birliği ile iş yaşamına teması artırma amaçlı projeler ve araştırmalar yürütmek.

c) Mezun kimliği ve dayanışması oluşturmak ve Üniversite ile mezunlarının iletişimini artırarak Üniversitenin çalışma ve olanaklarından mezunların haberdar edilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve yayınlar yapmış Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu üyelerinden birisi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürmez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ve Müdürden oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını düzenlemek.

b) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma guruplarında görevlendirilecek elemanları belirlemek.

c) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve eğitim programlarını değerlendirmek.

ç) Ulusal anma ve kutlama günlerinin ve törenlerinin düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak.

d) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokolleri hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.