27 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30668

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“m) Üniversite (KHAS): Kadir Has Üniversitesini,”

“o) Ara sınav: İlgili ön lisans veya lisans programı ders planında öngörülen bir dersin yarıyıl içinde yapılan sınavını,

ö) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “İlk kayıt işlemleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İngilizce Hazırlık Programındaki azami öğrenim süresi iki yıldır ve programdan ilişik kesmeye ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde düzenlenen ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için Mali İşler Direktörlüğünden alınan, Rektörlük tarafından belirlenen bedelin yatırıldığını gösteren dekontla birlikte Güvenlik İşleri Ofisine sunulması gerekir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları Güvenlik İşleri Ofisi tarafından geri alınır ve imha edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenim ücretlerini akademik takvimde belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için kayıtları yenilenmez. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrencinin akademik takvim uyarınca o yarıyıl için öngörülen eğitim ve öğretime başlama tarihinden önce herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde öğrenim ücreti ödenmez. Öğrencinin eğitim ve öğretime başlama tarihinden bir ay içinde herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde yarıyıllık öğrenim ücretinin dörtte biri ödenir. Öğrencinin eğitim ve öğretime başlama tarihinden bir ay sonra herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde yarıyıllık öğrenim ücretinin tamamı ödenir. Kayıt dondurma hakkındaki hükümler saklıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Öğrencinin kaydı, ancak ders alma işlemi tamamlandıktan sonra yenilenmiş sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu madde uyarınca muafiyet tanınan dersler ancak ilgili fakülte/yüksekokulun yönetim kurulu kararı ile ikinci kez alınabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birimlerde eğitim ve öğretim; teorik dersler, birden fazla bölüm tarafından verilen çok disiplinli dersler, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, bitirme projeleri ve benzeri çalışmalardan oluşur. Dönem projesi, stüdyo, bitirme tezi veya projesinin; yürütülmesi, tamamlanması ve kabul edilmesi ile birbirini izleyen ders ya da ön koşullu ders olarak düzenlenmesine ilişkin esaslar Fakülte veya Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

“(4) Her dersin AKTS veya KHAS kredisi öğretim planında belirtilir. Ders kredileri; ilgili programın diploma düzeyi, alan için yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri ile ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısı göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci ön lisans veya lisans öğrenimine birinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencisi olarak başlar. Öğrencinin bir üst yarıyıl öğrencisi sayılabilmesi için her defasında birinci yarıyıldan başlayarak öğrencinin bulunduğu yarıyıl dahil olmak üzere, öğretim planında bulunan yarıyılların nominal kredi yüklerinin kümülatif toplamının en az 6 KHAS kredisi, AKTS kredi sistemine tabi öğrencilerin en az 12 AKTS eksiğini başarmış olması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Maksimum kredi yükü, genel not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrencilerin nominal kredi yükünün 6 KHAS kredisi, AKTS kredi sistemine tabi öğrencilerin 12 AKTS üstünde alabilecekleri kredi miktarıdır.”

“(5) Ders kaydı yaptığı yarıyılın sonunda en fazla 6 KHAS kredisi daha alarak mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin bu madde ve 30 uncu madde hükümleri uyarınca belirlenen kredi yükleri, 30 uncu maddede tarif edilen öğrenci statülerine bakılmaksızın, ilgili birim yönetim kurulu tarafından, o yarıyıl sonunda sınavına girilebilecek tek dersin kredisi dahil olmak üzere, en fazla 6 KHAS kredisi, AKTS kredi sistemine tabi öğrenciler için 12 AKTS arttırılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Derse devam koşulları ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtildiği şekilde uygulanır.”

“(6) Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam durumu, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini ve yarıyıl sonu sınavı notu, ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini oluşturur. Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavları için çan eğrisi, baraj notu ve benzeri ders ölçme ve değerlendirme kriterleri, dersin hedefleriyle birlikte dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek her yarıyıl derslerinin başlangıcında ders izlencesi ile öğrencilere duyurulur. Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmaların ve yarıyıl sonu sınavının notları ilan edilir. Ders izlenceleri her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili öğretim üyeleri tarafından sisteme yüklenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Transfer (TR) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan, bir değişim programına katılan veya başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin, eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Başarısız öğrenciler, bulundukları yarıyıl için ders planlarında öngörülen nominal kredi yükünü aşmamak üzere öncelikle önceki yarıyıllarda başarısız (FF) oldukları dersleri ders kaydı yaptıkları yarıyılda açıldıkları takdirde almak zorundadırlar. Öğrenciler isterlerse not yükseltmek için koşullu başarılı (DD ve DC) oldukları dersleri ve önceki yarıyıllara ve/veya içinde bulundukları yarıyıla ait iki yeni dersi alabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci ve 33 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Mazeret sınavı, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, tek ders ve not yükseltme sınavları yerine yapılan sınavdır.

(2) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlarına, yarıyıl sonu sınavlarına, tek ders ve not yükseltme sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, mazeret sınavlarına girebilirler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Ağırlıklı genel not ortalamaları en az 2.00 olup, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mezuniyet koşullarını, bitirme ödevi, bitirme tezi ve bitirme projesi hariç, yalnızca bir dersten başarısız oldukları için yerine getiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere tek ders sınavı hakkı verilir.”

“(7) Tek ders sınavında başarısız olan, azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, tek ders sınavına girmek istedikleri yarıyılda dersin açılması halinde akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içinde derse kaydolurlar. Dersin açılmaması halinde öğrenci akademik takvimde tarihi belirtilen bir sonraki tek ders sınavına girebilir. Ders kaydı yaptırmayan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz; ancak, bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; birinci fıkrasının (g) bendi ile üçüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, Akademik Takvimde belirtilen süre içinde Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir; ancak, mücbir sebeplerle bu süreyi aşan durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir.”

“(2) Öğrencilerin bir defada en çok iki yarıyıl, öğrenim süresince de ön lisans programlarında en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise en çok dört yarıyıl kayıt dondurmalarına izin verilebilir.”

“(4) Kayıt dondurma başvuruları, kayıt dondurma talep formu doldurularak fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yapılır. Öğrenciler, talep formuna haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgeleri de eklemek zorundadırlar. Başvurular fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrenciye ve işlem için Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bilgi verilir.”

“(6) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi için öğrenim ücretinin dörtte birinin ödenmesi zorunludur. Burslu/indirimli öğrencilerin kayıt dondurma durumunda ödeyecekleri öğrenim ücreti tutarı ise öğrenim ücretinin burs ve indirim tutarını aşan kısmının dörtte biri olarak hesaplanır. Kayıt dondurma kararının alındığı tarihten itibaren iki hafta içinde ücretin ödenmemesi durumunda kayıt dondurma kararı geriye yönelik olarak ortadan kalkar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kesilir:” ibaresi “kesilir.” olarak değiştirilmiş, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlişik kesme işleminin öğrenci tarafından talep edilmesi halinde öğrencinin dilekçesi üzerine Rektörlük onayı ile Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılır.”

“(2) İlişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Geçici mezuniyet belgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine veya noter tarafından düzenlenmiş vekâletname ile tayin etmiş olduğu vekiline imza karşılığı teslim edilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Diploma ve not döküm çizelgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine veya noter tarafından düzenlenmiş vekâletname ile tayin etmiş olduğu vekiline imza karşılığı teslim edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ön lisans diploması ve not döküm çizelgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine veya noter tarafından düzenlenmiş vekâletname ile tayin etmiş olduğu vekiline imza karşılığı teslim edilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar ise yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bir yarıyılda not döküm çizelgesinde hariç tutulmamış K veya FF veya VF notları bulunan öğrenciler, not ortalamaları belirtilen aralıklarda olsa bile, o yarıyılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar. Onur ve yüksek onur öğrencilerinin durumu not döküm çizelgesinde belirtilir.

(2) Tüm derslere ilişkin ağırlıklı genel not ortalaması, 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur listesine; 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine giren mezunların durumu not döküm çizelgesinde belirtilir ve kendilerine onur/yüksek onur belgesi verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 48 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü bildirim öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine ya da öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılabilir. Üniversite tarafından öğrenci adına oluşturulan elektronik posta adresinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği ve her türlü bildirimin bu adres üzerinden gerçekleşebileceği kayıt sırasında öğrenciye yazılı olarak bildirilir ve öğrencinin onayı alınır. Elektronik posta adreslerini teknik veya fiziki bir engel sebebiyle takip etmesi mümkün olmayan öğrencilerin durumu derhal yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.

(2) İadeli ve taahhütlü posta yoluyla gerçekleştirilecek bildirimlerde bilinen son adres öğrencinin kayıt sırasında belirttiği adres olarak kabul edilir ve bildirim bu adrese yapılır. Üniversiteye kayıt sırasında belirttikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci İşleri Direktörlüğüne makul süre içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde bildirimin kendilerine tebliğ edildiği kabul edilir.

(3) Disiplin soruşturmaları sırasında gerçekleştirilecek bildirim ve tebligatlar bakımından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/9/2016

29476

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/12/2015

29569

2-

28/8/2016

29815

3-

14/4/2018

30391