27 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30668

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU VE AFRİKA ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ORAFMER) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORAFMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORAFMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORAFMER)’ni,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ortadoğu ve Afrika’ya ilişkin her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak.

b) Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak.

c) Ortadoğu ve Afrika’yı konu alan akademik çalışmalar yapmak ve faaliyetler düzenlemek.

ç) Ortadoğu alanında çalışmalar yapan akademik personel yetiştirilmesine katkı sağlamak.

d) Ortadoğu ve Afrika araştırmaları kapsamında projeler yürütmek.

e) Farklı çalışma alanlarından akademisyenleri bir araya getirmek suretiyle özgün kuram, kavram ve perspektif geliştirme imkânını artırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Üniversitede eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine Merkezin faaliyetleri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen eğitimler düzenlemek.

b) Ortadoğu ve Afrika’ya ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak, araştırma ve inceleme çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalara katılmak, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

d) Araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.

e) Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜYEM) aracılığıyla eğitim amaçlı kurslar ve sertifika programları düzenlemek.

f) Kendi bünyesinde veya diğer kurumlarla işbirliği çerçevesinde eğitim amaçlı kurslar ve sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün yokluğunda yerine müdür yardımcısı; müdür yardımcısının olmadığı durumda Yönetim Kurulundan Müdürün uygun gördüğü üye vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonlarını oluşturmak.

e) Yıllık faaliyet raporu ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere yılda bir kez toplanır. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üniversite içinden veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.