25 Ocak 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30666

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2018/21)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/8)

MADDE 1 – 8/5/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “5 iş günü” ibaresi “3 gün” olarak, (b) bendinde yer alan “5 iş günü” ibaresi “2 gün” olarak değiştirilmiş, (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “en geç 5 iş günü içerisinde” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Çiğ süt destekleme çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/8/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.