24 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30665

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TRANSLASYONEL TIP UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür yardımcılarından her birini,

e) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

g) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sağlık, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanında üretilecek bilgi ve teknolojilerin sağlık ihtiyaçları doğrultusunda donanım, yazılım, ilaç, tıbbi malzeme ve kozmetik ürüne dönüştürülmesiyle ilgili bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak; Merkez veya paydaşların ihtiyaçları çerçevesinde, seminerler ve eğitimler düzenlemek; projeler gerçekleştirmek; teknoloji, ihtiyaca yönelik yazılım ve sistemler geliştirmek; rapor ve dokümantasyon üretmek; mevcut üretilmiş bilgi ve teknolojinin üretime dönüştürülmesi için çözümlemesini yapmak, iyileştirmek ve beliren ihtiyaçlara göre güncelleyerek uygun hale getirmek.

b) Merkezin etkinlik alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

c) Disiplinler arası çalışmaları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak; çalışılan konularda koordinasyon sağlamak; araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları-verileri üretime dönüştürecek alt yapılar kurmak veya mevcut altyapıları bu amaçla kullanmak; ilgili alanda değerlendirme raporu, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.

b) Sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanında yapılan araştırma ve çalışmaların donanım, yazılım, ilaç, tıbbi malzeme ve kozmetik üretimine dönüştürülmesi çalışmalarında bulunmak ve bu konularla ilgili gerekli dokümantasyonları oluşturmak.

c) Tüm kurum ve kuruluşların sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanında sağlık ihtiyaçları için kullanılacak ürün için gerekli değerlendirmeleri gerçekleştirmek.

ç) Üniversite içi ve Üniversite dışı özel ve kamu kuruluşlarına kapsama alanına giren konularda danışmanlık yapmak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite ve araştırma kuruluşları ile bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunmak ve ortak projeler üretmek.

e) Üniversitenin tüm birimlerine, hayata geçirilen çalışmalarla ilgili bilgi desteği sunmak.

f) Türkiye’nin sağlık alanında donanım, yazılım, ilaç, tıbbi malzeme ve kozmetik üretimini destekleyecek politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak ve bu hususta çalışmalar yapmak.

g) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantıları tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Merkez Birimleri ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyet Başkanının oluru alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından Mütevelli Heyeti oluru alınarak üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam en çok altı kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek bunlara son şeklini vermek.

c) Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin ve proje gruplarının çalışma esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları önermek.

e) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

f) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.

(2) Danışma Kurulu gerektiğinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 15 – (1) Araştırma ve yayın, proje koordinatörlüğü, dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını yürütmek üzere ve Merkezin çalışma alanlarında Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla birimler ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimlerin ve proje gruplarının çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür. Proje gruplarının çalışmaları, Müdür ve Yönetim Kurulunca proje koordinatörlüğü altında ve eşgüdümünde yürütülebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır.  Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini devredebilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.