24 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30665

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiş; aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 16 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “Cumhuriyet Üniversitesi” ibarelerinden önce gelmek üzere “Sivas” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili, Merkezin amacına uygun nitelikte öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir ve görev süresinin bitiminde aynı süreyle yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.