22 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30663

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN 854 HORTUM VE HORTUM TAKIMLARI – LASTİKTEN TEKSTİL

TAKVİYELİ – HİDROLİK TİP – ÖZELLİKLER STANDARDI İLE

İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2018/6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 854 (Ekim 2015) “Hortum ve hortum takımları – Lastikten tekstil takviyeli – Hidrolik tip – Özellikler” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, anma iç çapı 5 mm-100 mm arasında olan üç tip tekstil takviyeli lastik hortum ve hortum takımlarının gerekliliklerini kapsar. Tipler, Madde 3’te belirtilmiştir.

(2) Bu standardda belirtilen hortumlar; -40 oC ila +100 oC sıcaklık aralığında olan ve HRD R, HFD S ve HFD hariç olmak üzere ISO 6743-4’e uygun hidrolik akışkanlar, Sıcaklığı -40 oC ila +70 oC arasında olan su esaslı akışkanlar, Sıcaklığı 0 oC ila +70 oC arasında olan sular için uygundur.

(3) Bu standard, uç ekleme parçaları ile ilgili gereklilikleri kapsamaz. Bu standardın kapsamı, hortumların ve hortum takımlarının performansı ile sınırlıdır.

(4) Hortumlar, Hint yağı ve ester esaslı akışkanların kullanımına uygun değildir.

(5) Hortumlar ve hortum takımları, bu standardda verilen sınırların dışında kullanılmamalıdır.

(6) Yer altı madenciliğinde kullanılacak hidrolik hortumların gereklilikleri, farklı bir standardda verilmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 6388 EN 854 “Hortum ve hortum takımları – Lastikten tekstil takviyeli – Hidrolik tip – Özellikler” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 23/10/2015 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı olarak yayımına karar verilen TS EN 854 (Ekim 2015) “Hortum ve hortum takımları – Lastikten tekstil takviyeli – Hidrolik tip – Özellikler” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN 854 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) Bu TS EN 854 (Ekim 2015) “Hortum ve hortum takımları – Lastikten tekstil takviyeli – Hidrolik tip - Özellikler” standardı ile İlgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 854 (Ekim 2015) standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN 854 (Ekim 2015) “Hortum ve hortum takımları – Lastikten tekstil takviyeli – Hidrolik tip - Özellikler” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 19/7/1999 tarihli ve 23760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-99/54-55) ile mecburi uygulamaya konulan TS 6388 EN 854 “Hortum ve hortum takımları – Lastikten tekstil takviyeli – Hidrolik tip - Özellikler” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.