19 Ocak 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30660

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/8)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2018 yılının ikinci yarısında süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2019 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona ermiştir.

 

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

7005.29

Diğerleri

Romanya

17/11/2013

28824

2013/24

17/11/2018

8408.90.41.90.00

Diğerleri (su soğutmalı ve birden fazla silindire sahip motorlar hariç)

Hindistan

 

Çin Halk Cumhuriyeti

21/11/2013

28828

(Değişiklik:

25/7/2014

29071)

2013/23

21/11/2018

 

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 4 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

8419.11.00.00.00

 

Gazla çalışan anında su ısıtıcıları

 

Çin Halk

Cumhuriyeti

         

      11/7/2014

29057

 

2014/16

11/7/2019

7607.11

Kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler

Çin Halk

Cumhuriyeti

 

 

 

26/7/2014

29072

 

 

2014/25

 

 

26/7/2019

7607.19

Diğerleri

9609.10

Kurşun Kalemler ve Kurşun Boyama Kalemleri

Çin Halk

Cumhuriyeti

9/8/2014

29083

2014/24

9/8/2019

5402.47

Diğerleri,

poliesterlerden

Malezya

 

Hindistan

 

Çin Halk
Cumhuriyeti

16/10/2014

29147

2014/31

16/10/2019

3921.90.60.00.11

3921.90.60.00.13

3926.90.92.00.00

3926.90.97.90.18

5407.20.11.90.00

5407.20.19.90.00

5903.90.91.90.00

6306.12.00.00.00

Polietilen ve polipropilenden mamul
şerit veya benzerlerinden dokunmuş
mensucat (yalnız dokuma brandalar)

 

Çin Halk
Cumhuriyeti

 

Vietnam

11/11/2014

29172

2014/39

11/11/2019

5806.32.90.00.11

Cırt Bant

 

Çin Halk

Cumhuriyeti

 

Çin Tayvanı

13/11/2014

29174

2014/36

13/11/2019

5806.32.90.00.19

Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan)

4410.12

Yönlendirilmiş lifli levha (OSB)

Amerika
Birleşik

Devletleri

 

Kanada

13/11/2014

29174

2014/38

13/11/2019

 

5402.33

Poliesterlerden Tekstüre İplik

Çin Halk
Cumhuriyeti

 

Endonezya

 

Malezya

17/12/2014

29208

2014/41

17/12/2019

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 5 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren beş yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine göndermeleri gerekmektedir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(5) Başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00, Faks: +90 312 204 86 33

İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(6) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai  gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.