18 Ocak 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30659

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dönem IV ve V’te; her bir staj için o stajda yer alan teorik derslerin en az %80’ine ve pratik derslerin en az %80’ine katılmak zorunludur. Dönem IV ve Dönem V’te devamsızlığı nedeniyle staj sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı tanınmaz, öğrenci o stajı tekrar alır.

c) Dönem VI’da ise devam esas olup her bir staj süresinin %10’una mazeretli olarak devam etmeyen öğrenci DZ notu alır ve stajı tekrarlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Pratik sınav ve teorik sınav birlikte yapılırsa; pratik sınav baraj sınavı niteliğindedir. Pratik sınavdan baraj altında kalan öğrencinin aldığı puan staj sonu başarı notu olarak kaydedilir. Pratik sınavda başarılı olan öğrenci teorik sınava girer. Hem pratik hem de teorik sınav yapılan stajlarda staj sonu başarı notu; teorik sınavlardan sadece yazılı sınav yapılırsa pratik sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasından, sadece sözlü sınav yapılırsa pratik sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından, hem yazılı sınav hem de sözlü sınav yapılırsa pratik sınav, yazılı sınav ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/11/2018

30611