15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK PİYASA

GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2005 tarihli ve 25729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin adı “ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığı’nın” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığı’nın” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın”, “Müsteşarlık” ibaresi ise “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığınca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca” olarak,”Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığı’nda” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda” olarak, “Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın” olarak, “Müsteşarlık” ibaresi ise “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü” ibaresi “Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığı’nın” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın” olarak, “Denizcilik Müsteşarlığı’nı” ibaresi  “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü” ibaresi “Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü” olarak, “Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’ne” ibaresi “Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.