15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI YORUMLARI HAKKINDA

TEBLİĞ SIRA NO: 43’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 147)

MADDE 1 – 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43’ün “TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları – Açıklamalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Yorumu” başlıklı Ek-8’i ile “TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Yorumu” başlıklı Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.