15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI YORUMLARI

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 44’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 145)

MADDE 1 – 15/6/2007 tarihli ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44’ün “TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme (Yedeğe Çekme), Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler” başlıklı Ek-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.